українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
II. Загальнi принципи


Iдеологiчний плюралiзм i терпимiсть, що грунтуються на уявленнi про неповноту вiдображення свiту людською свiдомiстю, є вiдправним свiтоглядним принципом соцiал-демократiї. Жодна теорiя неспроможна повною мiрою передбачити наслiдки дiяльностi людства i шляхи його подальшого розвитку. Усi теоретичнi вчення у своїй єдностi - це лише певне сукупне наближення до iстини, яку ми завжди пiзнаємо в зiставленнi i взаємодiї рiзних поглядiв i позицiй.


Тому ми вважаємо що будь-яке цiлiсне i замкнене вчення нежиттєздатне, бо не враховує появи альтернатив i нових можливостей. Жодна теорiя не має права брати на себе монопольну вiдповiдальнiсть за кардинальнi змiни основ людського життя. Розвиток суспiльства не може пiдпорядковуватись якiйсь однiй привелiйованiй iдеологiї. Iдеологiчна терпимiсть i повага до iнших поглядiв - природний стан цивiлiзованої людини, яка пiзнала своє мiсце в суспiльствi i природi.


Соцiал-демократи вiдкидають утопiзм i соцiальну демагогiю як полiтично i духовно небезпечне явище, виступають проти всiх проявiв насильства - i в теорiї, i на практицi. Мета, яка виправдовує засоби примарою близького раю, рано чи пiзно обертається трагедiєю.


Хоча у свiдомостi пересiчного громадянина соцiал-демократичнi iдеї пов'язанi iз вченням Маркса, ми рiшуче вiдкидаємо iдеологiчну доктрину марксизму, як вчення, пройняте утопiзмом i насильством. Ми вiдкидаємо його претензiї на роль єдиної всеохоплюючої наукової теорiї. На практицi комунiстична утопiя призвела до насильства над людиною i суспiльством та зумовила становлення антилюдяних тоталiтарних режимiв.


Розмаїття iнтересiв людей, соцiальних груп i народiв - об'єктивна реальнiсть людського життя, необхiдна передумова та стимул розвитку людини та суспiльства, пошуку нових шляхiв i рiшень. Нетерпимiсть призводить до загострення протирiч i створює умови для виникнення конфлiктiв. Соцiал-демократи виступають за мирне розв'язання будь-яких конфлiктiв. Антагонiзмовi мiж людьми, класами, нацiями, культурами ми протиставляємо дiалог i солiдарне спiвiснування.


Мета соцiал-демократичної полiтики - захист прав i інтересiв людини. Роль людини в суспiльствi не може зводитись до функцiй гвинтика в економiчнiй машинi, цiннiсть особистостi не повинна визначатися лише її вартiстю для виробництва. Ми вiдкидаємо протиставлення ефективностi економiки i соцiальної захищеностi людини. Справдi ефективною може бути лише та економiка, метою якої є задоволення потреб людей i сприяння розвитку особистостi.


Соцiал-демократи виступають за такий стан суспiльства, який би забезпечував оптимальне спiввiдношення мiж економiчним ростом i якiстю життя. Тiльки так можна уникнути як свiдомого культивування утриманських настроїв в суспiльствi, так i надмiрної соцiальної напруги.


Соцiал-демократи вiдстоюють полiтику, побудовану на твердих засадах моральностi. Моральнi принципи мають бути вищими за полiтичнi чи економiчнi розрахунки. Сьогоднi ми потребуємо цього, як нiколи. Тiльки полiтика, пiдпорядкована моралi, здатна створити в Українi стабiльну економiчну i державну систему. Тiльки моральна полiтика може вирiшити проблему довiри громадянина до влади, проблему, розв'язання якої є передумовою будь-яких реформ. Втiм, ми вимагаємо моральностi в полiтицi не лише завдяки її практичним перевагам. Ми впевненi: моральна полiтика - це єдина полiтика гiдна людини.


Ми вiдстоюємо в полiтицi принцип вiдповiдальностi. Влада створюється людьми, i люди мають право знати, як i хто користується їхньою довiрою. Вiдповiдальна влада не може бути анонiмною, бо анонiмнiсть є першим кроком до безвiдповiдальностi. А влада, не зв'язана вiдповiдальнiстю, перетворюється на свавiльну тиранiю. Саме тому держава має бути вiдповiдальною перед громадянином, а полiтики i партiї - перед своїми виборцями. Тiльки суворе i неухильне дотримання цього принципу позбавить нас як вiд авантюризму i екстремiзму, так i вiд безпринципного конформiзму i продажностi в полiтицi.


Вiдповiдальна полiтика вимагає поступовостi в дiях i в програмах. Поступовiсть - це вимога реформ заради економiчного i суспiльного прогресу. Однак поступовiсть заперечує революцiйний екстремiзм, спроби реформ заради самих реформ. Ми впевненi - перетворення необхiднi людям, а це значить, не можуть ставити пiд загрозу свободу людини i її безпеку. Саме тому соцiал-демократи є принциповими прихильниками громадянської згоди i соцiального партнерства, мирних i конституцiйних шляхiв вирiшення проблем, що виникають перед суспiльством.


Поступ для нас нерозривно пов'язаний iз стiйкiстю екосистеми, турбота про екологiю є умовою вiдповiдального пiдходу людини до свого життя. Наша екологiчна концепцiя передбачає необхiднiсть органiчного поєднання матерiальної дiяльностi людини, духовної культури людства i природного середовища, як єдино можливого шляху для виживання людини i природи на Землi. Екологiчне оновлення, захист природних основ iснування - один з найважливiших наших принципiв.


Соцiал-демократи не збираються нав'язувати суспiльству штучних моделей розвитку. Ми не висуваємо концепцiй якогось досконалого суспiльства, що має бути побудоване в майбутньому. Суть соцiал-демократичної полiтики полягає в об'єднаннi й органiзацiї громадян для захисту їхнiх власних прав i iнтересiв, у виявленнi конкретних суспiльних проблем i пошуку шляхiв їхнього розв'язання, в тому, щоб сприяти розвитку iснуючих позитивних тенденцiй в суспiльствi. Досягти цього ми можемо лише спираючись на соцiал-демократичнi цiнностi:


СВОБОДУ, СПРАВЕДЛИВIСТЬ, СОЛIДАРНIСТЬ.СВОБОДА - це право на самостiйний розвиток особистостi. Це звiльнення вiд принизливої для людської гiдностi залежностi вiд iнших. Свобода вимагає захисту вiд гноблення, вiд порушень прав особи. Але цього недостатньо. Свобода передбачає, щоби кожна людина мала всi передумови для життя на засадах особистої вiдповiдальностi. Свобода стає реальнiстю, коли вона забезпечена власнiстю i захищена законом. Свобода має розповсюджуватись на всi сфери життя, i доки чиясь свобода перебуває пiд загрозою, пiд загрозою знаходиться свобода всiх.


Свобода - це не лише право, але й обов'язок. Вона вимагає особистих зусиль вiд кожного. Разом з тим, свобода є спiльним здобутком багатьох людей. Тiльки в повазi до свободи iншого можна досягти власної свободи.


СПРАВЕДЛИВIСТЬ - це однакова свобода для всiх. Перш за все це означає рiвнiсть прав i рiвнiсть всiх перед законом. Справедливiсть передбачає також рiвнi можливостi для розвитку iндивiдуальних здiбностей i прагнень, суспiльну пiдтримку особистих зусиль кожного. Саме тому справедливiсть є несумiсною iз знищенням iндивiдуальностi або нiвелюванням особистостi. Ми вiдкидаємо рiвнiсть у злиднях, що сама по собi є несправедливою та аморальною.


Справедливiсть передбачає участь кожного у вирiшеннi питань, що торкаються його власного життя. Тому справедливiсть невiддiльна вiд вiдповiдальностi.


СОЛIДАРНIСТЬ - це розумiння того, що ми необхiднi один одному, що кожнiй людинi потрiбнi повага, пiдтримка та допомога iнших. Солiдарнiсть є природним проявом людяностi. Вона передбачає готовнiсть людей пiдтримати один одного, захистити права iнших, боротися з несправедливiстю i порушеннями свободи, де б вони не вiдбувались. Тiльки у взаємодiї, а не у ворожнечi мiж людьми, можна досягти добробуту. Саме тому ми шукаємо не те, що роздiляє людей, а те, що їх об'єднує.


Солiдарнiсть є могутньою зброєю в руках тих, хто бореться за свої права. Обстоюючи права iнших, ми забезпечуємо i власнi права. Солiдарнiсть об'єднує тих, хто усвiдомлює спiльнiсть своїх iнтересiв. Саме тому вона не може бути примусовою. Солiдарнiсть не може бути забезпечена засобами державної влади. Солiдарного суспiльства можна досягти лише шляхом розширення суспiльного дiалогу i соцiального партнерства.


Нашi основнi цiнностi треба розглядати в їхньому взаємозв'зку й неподiльностi. Вони визначають, доповнюють i обмежують одна одну, складаючи в своїй сукупностi основу нашого розумiння ДЕМОКРАТIЇ.


Ми розглядаємо ДЕМОКРАТIЮ як систему вiдносин мiж людьми i як принцип органiзацiї суспiльства. Демократiя вимагає:


- визнання самостiйностi людини, невiд'ємностi її прав i свобод, визнання людської особи найвищою суспiльною цiннiстю;


- рiвної участi кожного в ухваленнi рiшень, їхньому здiйсненнi i контролi за їхнiм виконанням, вiдповiдальностi кожного за свiй вибiр;


- вирiшення суспiльних проблем в iнтересах бiльшостi суспiльства, за її згодою i пiдтримкою; захисту суспiльства i особи вiд егоїзму окремих груп, що прагнуть монопольної влади;


- визнання автономiї суспiльної групи, її права на збереження самобутностi i самостiйний розвиток, гарантiй прав меншостi;


- прагнення до узгодження прагнень i iнтересiв людей, суспiльних груп i народiв, постiйних пошукiв конструктивного дiалогу i компромiсiв як засобу розв'язання конфлiктiв;


- визнання рiвноцiнностi суспiльних теорiй i концепцiй, запобiгання будь-якiй монополiзацiї;


- вiдкритостi людини та людської спiльноти, народу та держави, широких зв'язкiв з навколишнiм оточенням, що є основою спiвробiтництва i взаємодiї;


- позитивної атмосфери суспiльного життя, що грунтується на загальнолюдськiй моралi й етицi.


Демократiя для нас - це не лише мета, але й засiб дiяльностi. Неможливо досягти демократiї недемократичними засобами, за допомогою примусу i насильства.


Ми розглядаємо демократiю як безперервний процес оновлення суспiльства, як рух до свободи. Тому демократiя не може обмежуватись лише однiєю сферою життя i реалiзується одночасно як полiтична, економiчна, соцiальна та нацiональна демократiя. Усi форми демократiї пов'язанi мiж собою i обумовлюють одна одну.


Наш позитивний iдеал - це цивiлiзоване, тобто вiльне, демократичне, солiдарне, економiчно ефективне та екологiчно стале людське суспiльство, що перебуває в постiйному динамiчному розвитку.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»