українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
III. Полiтична демократiя


Полiтична демократiя є передумовою i гарантiєю iнших форм демократiї.


Джерелом полiтичної демократiї є громадянськi i полiтичнi права людини, якi виступають як в особистiй, так i в колективнiй формах. Кожна людина має право приймати участь в ухваленнi рiшень, якi стосуються її життя.


Людина живе в суспiльствi, її рiшення не можуть не торкатися iнших. Тому здiйснення прав та захист свобод людини неможливi без узгодження iнтересiв i прагнень багатьох людей. Узгодження iнтересiв вимагає солiдарностi та полiтичної волi i в межах всього суспiльства здiйснюється засобами полiтичної влади.


Оскiльки питання прав торкається всiх, в демократичному суспiльствi єдиним джерелом влади є народ, тобто сукупнiсть всiх громадян держави. Громадяни здiйснюють своє право не безпосередньо, а через вiдповiднi суспiльнi механiзми, що забезпечують не лише здiйснення полiтичної волi, але й узгодження i баланс iнтересiв. В демократичному суспiльствi такими механiзмами є громадянське суспiльство, демократична держава, мiсцеве i регiональне самоврядування. В своєму органiчному i збалансованому поєднаннi вони й складають систему полiтичної демократiї.


Громадянське суспiльство - це сукупнiсть позадержавних добровiльних об'єднань громадян, що дiють в суспiльствi i створюють мережу рiзноманiтних зв'язкiв мiж людьми. Громадянське суспiльство спирається на iнiцiативу i солiдарнiсть самих громадян, що об'єднуються для захисту своїх прав, задоволення потреб, органiзацiї спiльного життя.


Об'єднання громадян в своїй сукупностi створюють систему суспiльного контролю над владою. Саме тому ми розглядаємо громадянське суспiльство як необхiдну умову демократизацiї держави i економiки. Соцiал-демократи пiдтримують розвиток усiх форм громадянської iнiцiативи та вiдповiдальностi, спiвучастi громадян в управлiннi.


Важливою складовою громадянського суспiльства є полiтичнi партiї. Полiтичнi партiї покликанi представляти i вiдстоювати iнтереси громадян на державному рiвнi. Партiї беруть участь у здiйненнi державної влади у вiдповiдностi з мандатом, отриманим на виборах. Вони не можуть брати на себе функцiї держави. Партiї повиннi мати рiвнi права i дiяти в межах закону.


Велику роль в забезпеченнi полiтичної демократiї виконують незалежнi засоби масової iнформацiї. Право на вiльне розповсюдження iнформацiї, свобода слова i переконань мають бути недоторканими. Це вимагає демонополiзацiї засобiв масової iнформацiї i забезпечення належних умов для їхньої дiяльностi. Необхiдною умовою свободи преси є незалежнiсть в роботi редакцiй i журналiстiв.


Держава є необхiдним i важливим елементом будь-якої полiтичної системи. Держава вирiшує завдання, якi не можуть бути вирiшенi окремим особами або групами. Вона, однак, не може вирiшувати всi проблеми в суспiльствi. Той, хто вимагає вiд держави виконання невластивих для неї обов'язкiв, сприяє розвитку бюрократiї, зниженню ефективностi влади, послабленню контролю, необгрунтованим витратам. Держава, зосереджуючи в своїх руках великi можливостi, здатна створювати загрозу для прав i свобод особи.


Внаслiдок iснування в суспiльствi рiзних соцiальних груп i рiзних iнтересiв держава може набувати рiзних форм. Класова та станова форма держави є iнструментом панування тих верств, яким належить полiтична влада. Демократична держава забезпечує рiвнiсть громадян без подiлу на класи та стани, узгоджує iнтереси рiзних суспiльних груп, вiдстоює загальнонацiональнi iнтереси.


Соцiал-демократи прагнуть змiцнення суверенiтету i незалежностi української держави. Ми впевненi, що демократичний характер держави є найкращою гарантiєю нацiональної незалежностi.


Демократична держава грунтується на рiвних правах i однакових обов'язках усiх громадян. Громадянськi права, перш за все свобода слова, друку, об'єднань i зборiв та право на участь в управлiннi державою, мають бути гарантованi. Захист прав громадян має бути першим завданням держави. Разом з тим, свiдома участь громадян у вирiшеннi державних справ є найкращою гарантiєю демократичного устрою держави.


Демократична держава визнає народ єдиним джерелом державної влади. Влада в демократичнiй державi має формуватись шляхом вiльних i несфальсифiкованих виборiв. Будь-яка влада повинна мати певний, чiтко обмежений термiн повноважень. Змiна влади має здiйснюватись мирним шляхом у вiдповiдностi iз волею бiльшостi, висловленою шляхом голосування.


Принципи демократiї вимагають не лише здiйснення полiтичної волi бiльшостi. Влада бiльшостi має бути обмежена правами меншостi та юридичним захистом її iнтересiв. Полiтична демократiя вимагає гарантiй вiльної дiяльностi опозицiї. Бiльшiсть має бути готовою до конструктивного дiалогу зi своїми опонентами, до постiйного узгодження iнтересiв i полiтичних компромiсiв.


Демократична держава є за своєю природою державою правовою. Правовий характер держави передбачає пiдпорядкування громадян i влади вимогам закону, рiвнiсть всiх перед законом, а також розподiл влад - на законодавчу, виконавчу i судову. Суспiльство має запобiгати будь-яким спробам зосередити в руках окремих осiб, органiв чи органiзацiй всю повноту державної влади, навiть якщо цi спроби робляться вiд iменi i за уповноваженням громадян. Законодавча влада має бути обмежена Конституцiєю, а виконавча i судова - законами.


Соцiал-демократiя є прихильником президентсько-парламентської держави. Парламент має обиратись на засадах прямого i рiвного виборчого права і пропорцiйного представництва. Законодавчi функцiї повиннi бути виключною прерогативою парламенту.


Складовою частиною полiтичної демократiї є широке регiональне та мiсцеве самоврядування, що забезпечують належну децентралiзацiю влади та її наближення до iнтересiв громадянина. Економiчне i культурне розмаїття є потужним стимулом розвитку. Визнаючи i враховуючи мiсцевi i регiональнi особливостi, ми сприяємо взаємному розумiнню i зближенню регiонiв. Солiдарнiсть i спiвробiтництво є кращими гарантiями державної єдностi, анiж примус i пiдпорядкування.


Соцiал-демократiя є прихильником земельного устрою української держави. Ми виступаємо за надання органам регiонального та мiсцевого самоврядування повноважень, необхiдних для вирiшення питань їхнього внутрiшнього життя. Iнтереси регiонiв мають бути належним чином представленi на загальнодержавному рiвнi - з цiєю метою необхiдна верхня палата парламенту, що має обиратися на засадах рiвного представництва регiонiв.


Перехiд до земельного устрою не може ставити пiд сумнiв єднiсть i територiальну цiлiснiсть держави. Його основою може бути лише чiткий розподiл повноважень мiж рiзними рiвнями влади.


Демократичний полiтичний устрiй потребує самозахисту. Необхiдним елементом демократичної держави є боєздатна армiя та ефективнi служби нацiональної безпеки. Конституцiя також має передбачати структури керiвництва державою в надзвичайних обставинах i визначати умови, в яких цi структури мають дiяти. Роль Президента України як голови держави, арбiтра мiж владами, гаранта Конституцiї i головнокомандуючого не може пiдлягати перегляду.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»