українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
IV. Економiчна демократiя.


Економiчна демократiя - це система економiчних вiдносин, головною метою якої є створення умов для вiльної працi кожного, справедлива участь всiх в ухваленнi i здiйсненнi рiшень в галузi економiки, зростання добробуту i забезпечення високих стандартiв якостi життя.


Економiчна демократiя є матерiальною основою для розвитку iнших форм демократiї.


Основою економiчної демократiї є право людини на вiльну працю. Суспiльство має забезпечувати кожному можливiсть вiльно обирати мiсце роботи, працювати i отримувати здобутки своєї працi. Право на працю передбачає також можливiсть самостiйно обирати свiй фах i заняття, отримувати освiту i пiдвищувати квалiфiкацiю.


Кожна людина повинна мати право i можливiсть вибору, в якiй системi вiдносин власностi та органiзацiї працi їй брати участь, щоб забезпечити собi гiднi умови життя. Кожна людина має право на власнiсть, вiльне пiдприємництво i господарську дiяльнiсть, за наслiдки яких вона несе повну вiдповiдальнiсть.


Людина має сама вирiшувати - бути їй найманим робiтником, ставати вiльним працiвником i брати участь на рiвних правах з iншими у створеннi колективного пiдприємства, вiдкривати своє пiдприємство чи працювати самостiйно на власнiй землi. При цьому, незалежно вiд форми власностi, має забезпечуватись дiєва участь працiвникiв в ухваленнi рiшень.


Соцiал-демократи виступають за плюралiзм форм власностi i послiдовно пiдтримують усi персонiфiкованi форми власностi: приватну, колективну, кооперативну, акцiонерну та iншi, при громадському контролi за ними, їх вiльну конкуренцiю в iнтересах людини. Ми виступаємо за збалансоване спiввiдношення мiж приватною та колективною органiзацiєю працi та зведення до розумного мiнiмуму найменш ефективного державного сектору.


Соцiал-демократи пiдтримують усi види дрiбного пiдприємництва i створення широкої мережi дрiбних та середнiх пiдприємств, якi дiють при пiдтримцi держави, як умови мобiльностi та стуктурної гнучкостi економiчної системи.


Економiчна свобода можлива лише в умовах вiльного ринку. Ринок є найбiльш ефективним з iснуючих економiчних механiзмiв. Конкуренцiя йде на користь споживачевi, надаючи йому широкi можливостi вибору товарiв. Тому ринок має розвиватись за внутрiшньо властивими йому законами пiд контролем суспiльства. Свобода ринкових вiдносин має гарантуватись державою. Економiчне законодавство має бути єдиним, максимально простим i не дозволяти вiльних тлумачень.


Ринок має i свої недолiки. Вiн задовольняє тiльки тi потреби, якi визначаються в платоспроможному попитi. Вiн не надає послуг в сферi iнфраструктури i не задовольняє соцiальнi потреби громадян. Ринок не гарантує сам по собi анi повної трудової зайнятостi, анi стабiльностi грошового обiгу, анi охорони навколишнього середовища. Позбавлений суспiльного контролю, вiн веде до панування небагатьох економiчно сильних груп i лiквiдацiї конкуренцiї.


Ми виступаємо проти перетворення ринку в єдиний визначальний принцип економiчної органiзацiї. Ринок має бути включений в систему суспiльних регуляторiв з метою збереження переваг ринку i подолання його недолiкiв в iнтересах суспiльного розвитку. Економiчне прогнозування, iнвестицiї, гнучка система податкiв, система соцiальних та екологiчних стандартiв є елементами суспiльного контролю над ринком. Метою суспiльного контролю є:


- рiвноправна спiвучасть найманих працiвникiв в ухваленнi i здiйсненнi рiшень на пiдприємствi;


- регулювання спiвучастi найманих працiвникiв у визначеннi умов їхньої працi законодавчим шляхом;


- визначення законодавчим шляхом мiнiмуму необхiдних заходiв для забезпечення безпеки працi i охорони здоров'я робiтникiв;


- визначення екологiчних стандартiв виробництва.


- пiдтримка справедливих умов конкуренцiї i рiвноправностi видiв власностi;


Принципом соцiал-демократичної економiчної полiтики є "конкуренцiя - наскiльки можливо, регулювання - наскiльки необхiдно".


Головною перешкодою для утвердження економiчної демократiї є зосередження економiчної влади в руках небагатьох при вiдсутностi демократичного контролю. Монополiзацiя економiчної влади може здiйснюватись в рiзних формах - або у виглядi зосередження повноважень в руках державної бюрократiї, або у формi монополiї небагатьох економiчно сильних груп i лiквiдацiї конкуренцiї, або у виглядi групового егоїзму кооперативiв.


Завдання економiчної полiтики полягає не в обмеженнi тiєї чи iншої форми власностi, а в забезпеченнi справедливої участi всiх в ухваленнi i здiйсненнi рiшень в галузi економiки. Питання, що стосуються робочих мiсць, повиннi вирiшуватись працiвниками пiдприємства та їхнiми представниками. Прийом на роботу i звiльнення з роботи можуть вирiшуватись керiвництвом пiдприємства за участю представникiв колективу. Питання заробiтної плати i загальних умов працi мають вирiшуватись шляхом переговорiв мiж профспiлками i керiвництвом пiдприємства. За питання безпеки працi, впливу виробництва на здоров'я людей i навколишнє середовище, iнвестицiй в iнфраструктуру мають вiдповiдати органи всього суспiльства.


Економiчна демократiя неможлива без вiльних профспiлок. Ми поважаємо свободу їх дiяльностi, їх полiтичну незалежнiсть вiд партiй та держави та право на страйк. Профспiлки мають грати важливу роль в процесi демократизацiї економiки та суспiльства, брати активну участь в прийняттi економiчних рiшень та соцiальному життi.


Економiчна демократiя передбачає поєднання приватної, колективної та громадської власностi, особистої iнiцiативи й дiяльностi держави, конкуренцiї та суспiльного регулювання, свободи приватного пiдприємництва і громадського контролю за ним, спiвучастi в управлiннi та самоврядування. При цьому жодний з елементiв економiчної демократiї не є самоцiллю.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»