українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
V. Соцiальна демократiя


Через полiтичну та економiчну демократiї ми йдемо до демократiї соцiальної.


Соцiальна демократiя передбачає систему суспiльних вiдносин, спрямованих на захист соцiального i культурного середовища, забезпечення духовних потреб людини, вiльного i самостiйного розвитку людської особистостi. Досягти цiєї мети тiльки полiтичними або економiчними засобами неможливо.


Зберiгаючи традицiї соцiал-демократiї щодо захисту соцiальних iнтересiв людини, ми прагнемо наповнити їх новим змiстом. Принципом соцiальної демократiї є: для працездатних - рiвнi можливостi працювати; для знедолених - допомога i милосердя; для всiх - соцiальний захист i забезпечення якостi життя рiвнi можливостi отримувати медичну допомогу, здобувати освiту i пiдвищувати квалiфiкацiю, однаковий доступ до здобуткiв культури.


Основою соцiальної демократiї є система соцiального захисту. Її метою є захист людини вiд стихiйностi життя i ринку. Соцiальний захист передбачає ефективнi механiзми охорони працi та допомоги при втратi роботи, систему переквалiфiкацiї, соцiального страхування та пенсiйного забезпечення, систему допомоги малозабезпеченим та iншi механiзми захисту соцiальних iнтересiв пересiчної людини.


Практика свiдчить, що монопольнi державнi механiзми соцiального забезпечення малоефективнi. Вони здатнi лише створювати великий бюрократичний апарат, який привласнює собi значну долю коштiв, що призначаються для тих, хто потребує захисту. Саме тому система соцiального забезпечення потребує перебудови. Однак перебудова не означає руйнування.


Держава не може вiдмовлятись вiд своїх соцiальних функцiй. Але змiст цих функцiй має бути переглянутий. Держава повинна встановлювати стандарти соцiального захисту i контролювати їх дотримання, а також здiйснювати iнвестицiї в соцiальну сферу, забечувати дiяльнiсть державних iнтститутiв соцiальної допомоги та стимулювати приватну iнiцiативу в галузi наданнi соцiальних послуг.


Здiйснення соцiальної допомоги має бути розподiлено мiж державними, громадськими i приватними установами. Державнi форми соцiальної допомоги необхiднi тiльки непрацездатним, соцiально невлаштованим i малозабезпеченим людям, а також для забезпечення мiнiмального прожиткового рiвня для всiх.


Для всiх працездатних основною формою соцiального забезпечення понад певний гарантований мiнiмум ми бачимо вiльний ринок соцiальних послуг i програм, до якого входять, зокрема, самостiйна система соцiального страхування на основi незалежних страхових ассоцiацiй, компанiй i кооперативiв, незалежнi системи медичних та навчальних установ тощо. Людина повинна мати право самостiйно вирiшувати, в яких соцiальних програмах брати участь i фiнансувати їх цiльовим шляхом.


Соцiал-демократи також всебiчно пiдтримують форми позаекономiчного розподiлу, заснованi на соцiальнiй солiдарностi i громадськiй iнiцiативi, рiзнi види милосердя та добродiйностi, що поширюються на людей важкої долi. Особливу роль в здiйсненнi такої допомоги грає церква. Ми цiнуємо i поважаємо цю роль.


Важливим елементом соцiальної демократiї є система охорони працi, тобто забезпечення гiдних i безпечних умов працi для всiх робiтникiв. Умови працi охоплюють режим i характер трудової дiяльностi, органiзацiю та оплату працi, технiку безпеки й охорону здоров'я працiвникiв і мають розглядатися у комплексi.


Ми прагнемо такого режиму працi, який не виснажував би робiтника i залишав би йому достатньо часу для вiдпочинку, виховання дiтей i повноцiнного особистого життя. Скорочення тривалостi робочого дня до шести годин є стратегiчною метою соцiал-демократiв.


Кожний робiтник має право на справедливу винагороду за свою працю. Розмiри заробiтної плати мають визначатись шляхом переговорiв мiж профспiлками i керiвництвом пiдприємства. Соцiал-демократи спiльно з незалежними профспiлками виступають за право найманих працiвникiв на справедливу частку прибуткiв вiд результатiв працi та участь профспiлок в обговореннi питань управлiння на всiх рiвнях.


Соцiальна демократiя потребує надiйних механiзмiв забезпечення трудової зайнятостi населення та боротьби iз безробiттям. Держава має стимулювати створення нових робочих мiсць. Потрібна також постiйна модернiзацiя старих i створення нових систем пiдготовки i переквалiфiкацiї робiтникiв з метою надання спецiальностей, що користуються попитом.


Освiта i навчання є однiєю з головних потреб сучасної людини. Освiта є важливою передумовою розвитку демократiї в суспiльствi i контролю над владою з боку громадян. Прагнучи створення суспiльства рiвних можливостей, ми повиннi зробити освiту доступною для всiх. Рiвнi можливостi отримувати освiту i набувати квалiфiкацiю для всiх - один з найважливiших принципiв соцiальної демократiї.


Соцiальна демократiя передбачає також захист культурного середовища, розвиток культури та рiвний доступ до усiх її здобуткiв. В разi, якщо культура формується виключно за законом попиту i пропозицiї, вона втрачає змiст, перетворюючись на суррогат, стандартизовану i комерцiалiзовану "поп-культуру".


Соцiальна демократiя вимагає пiдтримки нацiональної культури, захисту її самобутностi, розвитку її сучасних форм, культурного пошуку i експериментування. Це вимагає загальнонацiональних програм допомоги культурi, її окремим галузям, що особливо потерпають в умовах ринку - кiнематографії, видавничiй справi тощо. Держава i суспiльство мають потурбуватись також про захист української науки вiд деградацiї i розпаду. Фiнансування фундаментальної науки не може залежати вiд ринкової кон'юнктури.


Важливим елементом соцiальної демократiї є надiйна система екологiчної безпеки, спрямована не тiльки на боротьбу з наслiдками, але й на запобiгання екологiчним катастрофам, захист природних процесiв, змiцнення здатностi природи до самовiдтворення.


Все екологiчно недоцiльне не може бути економiчно доцiльним на довгий час. Екологiя не може бути додатком до господарства, навпаки - має стати масштабом вiдповiдальної господарської дiяльностi. Саме тому екологiчно шкiдливе має стати дорожчим, екологiчно чисте - економiчно вигiдним.


Ми розглядаємо соцiальну демократiю як вираз нової культури iснування, спiлкування i спiвробiтництва, що охоплює всi верстви суспiльства та всi сфери життя.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»