українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
VI. Нацiональна демократiя i мiжнародна солiдарнiсть


Нацiональна демократiя передбачає систему вiдносин мiж людьми, нацiональними групами, нацiями i державами, що забезпечують вiльне виявлення i всебiчний розвиток нацiональних особливостей, спрямувань i iнтересiв. Без розвитку нацiональної демократiї неможливо просування вперед в полiтичнiй, економiчнiй i соцiальнiй сферах. Неувага до нацiональних проблем, а також спроби вирiшення їх примусовим способом, можуть поставити пiд загрозу всi досягнення демократiї.


Правовим джерелом нацiональної демократiї є нацiональнi права людини, що виступають, як в особистiй, так i в колективнiй формах. Iндивiдуальнi нацiональнi права людини, в першу чергу право на особисте нацiональне самовизначення, є природними та невiд'ємними. Почуття причетностi до нацiональної спiльноти, до нацiональної культури i традицiї - важлива передумова самореалiзацiї особи, творчої активностi i всебiчного розвитку людини.


Вiдстоюючи iнтереси, намагаючись задовольнити свої потреби, людина шукає опору i пiдтримку у свого народу. Народ стає тим середовищем, в якому людина отримує духовну i матерiальну пiдтримку, знаходить почуття власної гiдностi, впевненостi i захищеностi.


Народ слугує розвитку культури i духовних цiнностей, тiсно пов'язаних з його iсторiєю, умовами життя i розвитку.


Нацiональнi традицiї зберiгають людський досвiд взаємовiдносин, що сприяє соцiальнiй стабiльностi суспiльства та вiльному розвитку особистих здiбностей i прагнень.


Руйнування нацiональних основ утворює вакуум, який розмиває культуру вiдносин мiж людьми, що веде до морального, а то й фiзичного занепаду суспiльства. Примусове насадження стороннiх культурних цiнностей як правило вступає у суперечнiсть з умовами життя людей, звичним для них середовищем, внутрiшнiм свiтом людини, призводячи до тяжких, часом непоправних наслiдкiв.


В своєму культурному i iсторичному розвитку народ послiдовно проходить шлях вiд племенi до нацiї. Багатовiковий європейський досвiд виробив сучасну форму нацiї, що будується не на етнiчнiй, а на громадянськiй основi. Нацiя тiсно пов'язана з iсторiєю конкретного народу, але органiчно iнтегрує й усi iншi етнiчнi i культурнi групи, що живуть на її землi.


Розглядаючи нацiю, як найбiльш тiсний союз людей близьких один одному iсторично, економiчно, полiтично i культурно, ми бачимо в нiй найбiльш оптимальне середовище для розвитку людини. Це розумiння робить нас переконаними прихильниками нацiональної незалежностi.


Забезпечити нацiональну незалежнiсть може тiльки нацiональна держава. Нацiональна держава охороняє право народу на iсторичну перспективу, гарантує йому право на життя. Вiдсутнiсть нацiональної держави, навпаки, часто ставить народ на межу вимирання. Iсторiя українського народу дає з цього приводу багато трагiчних та повчальних прикладiв.


Конкурентна боротьба мiж державами i нацiями в минулому призвела до домiнування найбiльш сильних нацiй, завдяки чому вони отримали змогу пригноблення i пограбування слабших i нечисленних народiв. Нацiональна держава сприяє захисту економiчних iнтересiв нацiї, перешкоджаючи грабiжницькому хазяйнуванню iноземних держав. Так званi "багатонацiональнi" держави типу СРСР чи титiвської Югославiї насправдi являють собою форму збереження нацiональної нерiвностi i гноблення та, як доводить iсторiя, приреченi на загибель.


Рiвноправнiсть усiх народiв, право кожної нацiї на свою нацiональну державу, неприпустимiсть диктату окремих нацiй, нав'язування свого соцiального i економiчного устрою, втручання у культурне життя - вистражданi людством принципи сучасного свiту, мiцна основа мiжнародної солiдарностi. Мiжнародна солiдарнiсть - це пiдтримка права нацiй на вiльний розвиток, на захист вiд втручання в її життя, на реалiзацiю права на незалежнiсть та самовизначення. Мiжнацiональна солiдарнiсть передбачає мирне спiвiснування нацiй, їх взаємодопомогу i взаємовигiдне, рiвноправне спiвробiтництво.


У прагненнi до мирного спiвiснування нацiй ми вiдстоюємо принцип непорушностi державних кордонiв; спроби змiнити їх з допомогою насильства породжують нескiнченний ланцюг конфлiктiв та усобиць, що серйозно пiдривають мир i довiру мiж народами. Змiна кордонiв можлива, але тiльки за взаємною згодою народiв, що виключає будь-яке насильство чи загрозу застосування сили.


Мiсце нацiї i нацiональної держави в цiвiлiзованому свiтi залежить вiд здiбностi вирiшувати власнi проблеми на засадах права i демократiї. Демократичний характер нацiональної держави визначається можливостями нацiонального вiдродження та вiльного розвитку всiх етнiчних i культурних груп, захистом прав нацiональних меньшин, додержання реальної рiвноправностi i неприпустимiстю будь-якої дискримiнацiї.


Одним з найбiльш ефективних засобiв вирiшення нацiональних проблем, що виникають, ми вважаємо надання нацiонально-культурної автономiї етнiчним меньшостям, нацiональностям i культурним групам. Нацiонально-культурна автономiя повинна забезпечуватись як на персональному, так i на колективному рiвнi, включаючи пропорцiйне фiнансування культурних програм. Особливої уваги при цьому потребують права депортованих народiв. Депортованим народам мають бути наданi не лише права нацiонально-культурної автономiї, але й забезпеченi можливостi для повернення, влаштування та економiчного вiдродження на рiднiй землi. Ми є прихильниками прав депортованих народiв на нацiонально-адмiнiстративну автономiю.


Ми впевненi, що забезпечення прав етнiчних i культурних меншин сприяє усвiдомленню ними України, як своєї батькiвщини, стає важливим фактором самоствердження i гармонiйного розвитку усiх громадян України. Єднiсть територiї, соцiально-економiчних iнтересiв, полiтичного i господарського життя, спiльне майбутнє наших дiтей, а також спiвучасть в iсторiї країни, оволодiння українською культурою i її цiнностями при вiдродженнi i вiльному розвитку власних культур i традицiй стануть надiйним фундаментом для iнтеграцiї представникiв рiзних нацiональностей на громадськiй основi в єдину українську нацiю. Ми впевненi, що цей процес, який не буде насильницьким i примусовим, створить сприятливi умови для всебiчного розвитку особистостi, надiйного захисту прав кожного громадянина незалежно вiд його нацiонального походження.


Змiцення нацiональної незалежностi i становлення демократичної нацiональної держави є важливою умовою входження України до европейської спiльноти. В той же час, ми впевненi, що европейська солiдарнiсть може стати надiйною гарантiєю мiцної нацiональної консолiдацiї. Європейська перспектива може приєднати до цiнностей української культури i багатьох байдужих до нацiонального вiдродження, людей, бiльш схильних мислити категорiями европейськими, а не нацiональними.


Для нас Європа - це не тiльки географiчне поняття, не тiльки простiр вiд Атлантики до Дону i Валдаю. Європа в нашому розумiннi - це спiлка культур, союз нацiй, обумовлений єднiстю глибиних основ європейської цiвiлiзацiї. Європейська iдея - це усвiдомлення спiльностi доль, iнтересiв та спрямувань европейських народiв.


З падiнням Берлiнської стiни i розпадом Радянської iмперiї зникли головнi перешкоди для європейської iнтеграцiї. Вiд сили європейської єдностi в справi подолання економiчної вiдсталостi Схiдної Європи буде залежати здiйснення iдеї єдиної Європи в географiчних рамках усього континенту. При цьому єдина Європа не повинна обмежуватись економiчним об'єднанням, передбачаючи спiльнi правовi i полiтичнi iнститути, а також спiльнi структури безпеки.


Єдина Європа не може будуватись силами тiльки захiдних європейцiв. Ми прагнемо, щоб у європейське будiвництво зробили свiй внесок i схiдноєвропейськi народи. Iнтеграцiя країн Схiдної Європи має стати для них школою взаєморозумiння i взаємодiї.


Ми переконанi, що Європа не тiльки здатна вирiшити власнi проблеми, але й може запропонувати свiту досвiд розв'язання важких мiжнародних питань на засадах рiвноправностi, партнерської зацiкавленностi i мiжнародної солiдарностi. В контекстi європейської традицiї спiвробiтництва ми розглядаємо i майбутнє свiтового порядку. Для нас це перш за все порядок, який забезпечує вiльний розвиток, взаємодiю i дiалог цивiлiзацiй, без намiрiв нав'язати будь-кому свої цiнностi, без нестримного гегемонiзму одних та ганебної залежностi iнших.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»