українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
СДПУ(О) - партія громадянської злагоди, партія єднання


СДПУ(О) - партія громадянської злагоди, партія єднання
Український народ зробив свій остаточний вибір на користь свободи, демократії, соціальної справедливості, громадянського миру та злагоди, цивілізованих, рівноправних відносин з іншими країнами і народами.


Що означає для соціал-демократів цей вибір?


По-перше, це визнання України як невід'ємної частки світового і, насамперед, Європейського співтовариства - співтовариства, що на практиці довело світові життєздатність і ефективність соціал-демократичного шляху розвитку. Сьогодні європейська соціал-демократія є символом не лише соціальної справедливості, а й динамічної, ефективної економіки, раціонального політичного управління суспільством. Її цілі зрозумілі й близькі людям: шляхом реформ, утвердження широкої демократії, законності та правопорядку, політичного плюралізму, на основі розмаїття форм власності досягти нової якості життя, що базуватиметься на принципах гуманізму, соціальної справедливості, солідарності та партнерства.


Ці ж цілі ставить перед собою і Соціал-демократична партія України (об'єднана), що є об'єктивною основою для розвитку всебічного співробітництва СДПУ(О) з усіма зарубіжними партіями і рухами соціал-демократичної орієнтації, з такою впливовою міжнародною організацією, як Соціалістичний Інтернаціонал.


Україна, заявивши про своє прагнення стати повноправним членом Європейського співтовариства, визначила свою орієнтацію на соціал-демократичну модель розвитку, побудову демократичної, соціально справедливої держави. Ми готові взяти на себе відповідальність за практичну реалізацію цієї моделі в Україні.


По-друге, це чітке розуміння того, що успіх реформ можливий лише в гармонії їх економічних і соціальних параметрів.Ми усвідомлюємо всю складність і суперечливість процесів трансформації українського суспільства. Внаслідок помилок і прорахунків, допущених у здійсненні реформ, ігнорування їх соціальних наслідків, значна частина народу, яка опинилася за межею бідності, розчарована в демократичних гаслах і вже не вірить обіцянкам політиків. Відсутність відчутних матеріальних успіхів реформування, криміналізація суспільства і корумпованість бюрократичного апарату, слабкість закону, зниження авторитету центральної влади, розбрат між її гілками, розкол суспільства на багатих і бідних - усе це породжує у значної частини людей ностальгію за минулим з його скромними, але стабільними соціальними гарантіями відносного добробуту, зумовлює соціальну апатію, провокує радикалізм.


Ми починаємо переконуватися на власному досвіді, що шлях до політичної демократії та економічної свободи - це не переможна хода, а важке випробування, труднощі якого ми просто зобов'язані подолати. Перехід від минулого до майбутнього виявився набагато складнішим, ніж нам здавалося. Усвідомлення цього привело до переосмислення прийнятності в умовах сучасної України непорушних ринкових постулатів про пріоритет приватної власності, повної лібералізації цін і безмежних можливостей ринкового механізму, котрі не привели до автоматичного встановлення суспільства загального добробуту. Суттєва корекція реформ у бік посилення їх соціальної спрямованості, підвищення ролі державного регулювання економіки, визнання різноманітності форм власності і наведення порядку в управлінні породжують перші ознаки стабілізації економічної сфери, оздоровлення всього суспільного організму.


Соціальна переорієнтація реформ перебуває в центрі нашої політики.


По-третє, це усвідомлення неможливості розв'язання сучасних суспільних проблем в Україні без консолідації суспільства, громадянського миру і злагоди.


Ми втратили занадто багато часу, кидаючи каміння у своє минуле, змагаючись у надмірних амбіціях, конструюючи різного роду соціальні міфи.


Утверджуючи нові цінності, ми не заперечуємо історичних уроків і досвіду соціалістичної ідеї. У нас немає морального права принижувати пам'ять про мільйони її прихильників, які самовіддано боролися за оновлення світу, проти жорстокості "дикого" капіталізму і безжальної експлуатації. Але, неупереджено і чесно оцінюючи минуле, ми повинні визнати, що того романтичного соціалізму, про який вони мріяли, по суті, так і не було створено. Насправді перемогла ліворадикальна версія перебудови суспільства, що відобразила революційний запал і привабливі, але надто спрощені уявлення про рівність. Ми не претендуємо на абсолютну істину, але, на відміну від комуністів, відмовляємося визнати за марксистськими прогнозами майбутнього значення безумовних історичних істин.


Ми розуміємо, на скільки розмаїте сьогодні українське суспільство в його політичних, економічних, релігійних і культурних уподобаннях. Жодна політична течія чи політична партія не представляють усієї України, не можуть претендувати на монополію свого бачення проблем і перспектив суспільного розвитку і, тим паче, - говорити від імені всього народу. Тому головною умовою консолідації суспільних зусиль для здійснення стратегічних цілей реформування ми вважаємо поглиблення діалогу між усіма впливовими політичними силами, між різними гілками влади, між працівниками і роботодавцями, між державою і громадянським суспільством, що формується.


Ми бачимо основу такого діалогу у визнанні більшістю з них тих основоположних цінностей, без яких неможлива незалежна, квітуча Україна. До них ми відносимо: ефективну, багатоукладну економіку; громадянське суспільство; демократичну, правову державу; духовне відродження і примноження культурних цінностей; соціальну справедливість і державну підтримку підростаючого покоління, молоді, ветеранів війни і праці, всіх соціально незахищених верств населення; законність і правопорядок, забезпечення захисту життя, гідності і майна громадян; громадянський мир і неприйняття силових методів розв'язання суспільних проблем; гідне місце України у світовому співтоваристві.


Ці, соціал-демократичні за своїм змістом, цінності входять до програмних документів багатьох політичних партій і громадських організацій. Ми переконані, що саме навколо них можливе об'єднання всіх сил, зацікавлених у стабільності і процвітанні України.


Соціал-демократична партія України - об'єднавча за визначенням, за назвою. Ми готові стати партією консолідації, партією об'єднання.


Нарешті, головне, що означає для нас підтримка курсу реформ - це необхідність активного зміцнення в суспільстві непорушних цінностей соціал-демократії: свободи, справедливості, солідарності. Ця тріада ідей становить ядро нашої політичної доктрини, що спирається на принципи гуманізму, традиції патріотизму та історичний досвід вітчизняної та європейської соціал-демократії. Свободу ми розуміємо як необмежені можливості самореалізації особистості в будь-якій сфері людської життєдіяльності. Справедливість для нас означає рівну свободу і рівну відповідальність перед законом. Солідарність - це розуміння того, що ми, люди, необхідні один одному, що кожному з нас потрібна повага, підтримка і допомога інших людей.


Саме тому ми шукаємо не те, що роз'єднує людей, а те, що їх єднає.


Нас усіх, хто живе в Україні, об'єднує патріотичне прагнення жити в незалежній, квітучій, сильній державі, оскільки у слабкій державі людина не може бути вільною і захищеною, а тому не може відчувати гордості за свою Батьківщину. Нас об'єднує розуміння того, що багатство України - в багатстві кожного з нас. Бідність принизлива, а ми не хочемо бути приниженими людьми, ми заслужили право на гідне життя. Нас об'єднує переконання, що держава існує для людей, а не люди для держави. Диктат бюрократії і чиновників обмежує нашу свободу, а ми хочемо бути вільними, незалежними людьми. Нас об'єднує прагнення справедливості: плоди реформ мають належати всім, а не кільком вибраним. Нас об'єднує усвідомлення того, що історія дає нам мало не останній шанс не бути відкинутими на узбіччя цивілізації, а зайняти гідне місце у світовому співтоваристві.


Так ми розуміємо традиційні цінності соціал-демократії стосовно нашого сьогодення. Вони наповнюють реальним змістом українську національну ідею, стержнем якої є для нас розвиток української державності як головної передумови і головного засобу розв'язання всіх наших проблем. Усю свою діяльність ми підпорядковуємо здійсненню цієї ідеї.


Наша партія не претендує на роль монопольного носія соціал-демократичної ідеології, вона вітає зростаючий інтерес української громадськості до цієї течії політичної думки, прихильниками якої були свого часу Михайло Драгоманов, Іван Франко, Леся Українка, Володимир Винниченко, Михайло Грушевський. Нашим спільним надбанням, героїчною сторінкою нашої спільної історії стала драматична спроба уряду Української Народної Республіки збудувати нову Україну на засадах соціал-демократії.


Найважливішим історичним уроком розвитку української соціал-демократії ми вважаємо необхідність тверезого врахування у сучасній політичній практиці національних особливостей і менталітету нашого народу, усталених соціал-демократичних традицій суспільної свідомості, які роблять органічним процес об'єднання різних суспільних сил в ім'я високих ідеалів свободи і справедливості.


Ми розуміємо, що без широкої підтримки найширших верств населення, які не бажають повернення до минулого, курс реформ не може бути реалізований. Запорука незобротності змін, що відбуваються у державі, - у формуванні широкої соціальної опори реформ і, насамперед, середнього класу, для якого цінності свободи і демократії є життєво важливими. До нього ми відносимо найбільш кваліфіковану частину робітничого класу, наукову та інженерно-технічну інтеліґенцію, вчителів і лікарів - усіх тих, хто, володіючи солідним потенціалом творення, сьогодні не затребуваний суспільством повною мірою і не має можливості працювати на повну силу.


Ми, об'єднані соціал-демократи, вважаємо своїм головним завданням всебічне сприяння становленню цього нового класу. Ми прагнемо стати виразниками і захисниками його інтересів. На відміну від більшості політичних партій, що виникли на базі уже створених суспільних сил, ми беремо реальну участь у формуванні середнього класу як своєї соціальної опори, послідовно і цілеспрямовано створюючи ідеологічну, організаційну, правову основу його становлення.


Наші політичні опоненти у розпалі полеміки часто називають нас партією підприємців. Так, ми підтримуємо цивілізованих підприємців, які поважають інтереси трудівників і соціально незахищених верств населення. Чимало таких підприємців і в наших лавах. Але ми розуміємо, що запорукою успішного розвитку підприємництва є соціальна стабільність, яка базується на солідарних відносинах між усіма групами суспільства, підтримці сильними і вдалими, які досягли успіху у своєму бізнесі, слабких і знедолених, тих, хто не зміг пристосуватися до нових економічних умов.


І тому наша партія відкрита для цивілізованих, соціально відповідальних підприємців, які поділяють гуманістичні ідеї соціальної справедливості. В них ми бачимо силу, яка першою спробувала вирватися з тісних рамок адміністративно-командної системи і зуміла енергійно скористатися можливостями наданої економічної свободи, проявляючи при цьому неабияку підприємливість, винахідливість, волю та енергію. Це була не лише потреба виживання в екстремальних умовах наростаючого економічного хаосу, а й своєрідний протест проти багаторічного всевладдя бюрократії у сфері економіки. Ми маємо намір створити всі необхідні умови, щоб направити величезну енергію підприємництва у цивілізоване русло і перетворити його на міцну опору держави.


Досвід провідних європейських країн переконливо доводить, що потенціал середнього класу максимально реалізується в умовах політичної та економічної демократії, зрілих ринкових відносинах. Але ринок сам по собі не може бути стратегічною метою суспільства, це інструмент економічного розвитку, пожвавлення і піднесення всього господарського життя країни. Ринок - це свобода вибору, конкуренція, що стимулює зростання ефективності виробництва. У цивілізованому суспільстві економічна свобода обмежена правовими нормами, які забезпечують баланс різнобічних соціальних інтересів і усталеність суспільного організму. Цю функцію виконує держава, здійснюючи розумний і соціально обґрунтований контроль за економікою. Сильна держава, не обмежуючи свободи, забезпечує соціальну збалансованість ринкового господарства, корегуючи цілим комплексом заходів негативні впливи ринкового механізму на соціально вразливі групи населення. Ми переконані, що саме такі принципи взаємовідносин ринку і держави, покладені в основу соціально-економічної політики, здатні гарантувати успіх реформ і їх соціальну спрямованість.


У своїй програмі ми не пропонуємо суспільству чудодійних рецептів швидкого позбавлення від усіх соціальних негараздів. Це спроба перекласти складні історичні завдання мовою практичних дій, визначити комплекс ефективних заходів, покликаних розв'язати корінні проблеми внутрішньої та зовнішньої політики, культури і науки.


У політичній сфері вони пов'язані з утвердженням парламентської демократії, зміцненням законності і правопорядку, формуванням сильної, ефективної державної влади, якій довіряє народ.


В економічній - із забезпеченням реальної різноманітності форм власності, оптимального співвідношення державного регулювання і ринкового саморегулювання, ощадливого, відповідального ставлення до ресурсів, за умови соціальної зорієнтованості економіки як фундаменту демократії. Розв'язання цих завдань дасть можливість забезпечити економічне зростання, підвищити зайнятість і добробут людей.


У соціальній сфері запропоновані нами заходи спрямовані на надання всім громадянам рівних шансів для досягнення життєвого успіху, створення умов для гідного життя людей, утвердження партнерських, солідарних відносин у суспільстві, яке готове підтримати і захистити слабких і знедолених. Надзвичайно важливу роль ми відводимо вирішенню завдань, пов'язаних з духовним відродженням, розвитком вітчизняної науки і культури,утвердженню гуманістичних засад суспільного життя як основи консолідації, громадянської злагоди в суспільстві.


Для досягнення поставлених цілей ми маємо все небідне - знання, наполегливість, волю, переконаність у правильності обраного шляху.


Це шлях - до демократичної, відповідальної держави, до економіки добробуту, до соціально справедливого, солідарного суспільства, до духовного відродження і громадянської злагоди.


Україна вступає в новий етап своєї історії. Невпізнанно змінюється її соціально-політичне і економічне обличчя. Відбувається процес складного, суперечливого, але сповненого надій творення нового суспільства. Свою роль у цьому процесі СДПУ(О) бачить у тому, щоб привнести в нього високий суспільний зміст і впорядкованість, національну і соціальну злагоду, дух співробітництва і розумного компромісу. Досягнення цієї мети потребує ясної, чіткої стратегії, гнучкої, динамічної тактики, єдності волі всіх членів партії у її здійсненні.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»