українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
1.1. Людина - найвища цінність суспільства, права людини - пріоритет держави


Людина, її інтереси і потреби перебувають у центрі політики соціал-демократії. Тому головним завданням держави ми вважаємо захист інтересів людини, її прав і свобод.


Історичний досвід свідчить, що правова захищеність громадянина забезпечується в тому випадку, якщо держава здатна надійно гарантувати його основні конституційні права і свободи.


За роки незалежності в Україні досягнуто значного прогресу в забезпеченні громадянських і політичних прав особистості. З'явилася можливість вільно висловлювати свою думку, брати участь у найважливіших суспільних процесах і справах - виборах, референдумах, маніфестаціях, мітингах і страйках, вибирати громадянство і місце проживання, реалізовувати своє право на свободу совісті і віросповідання.


Рівень інформованості суспільства щодо життя у світі та країні істотно зріс. Проте на етапі переходу до ринкових відносин спостерігаємо значні соціальні втрати: зниження доходів населення, зростання безробіття, різке соціальне розшарування. Під удар було поставлено цілу низку життєво важливих прав громадян: право на працю і своєчасну винагороду за неї, вільний вибір професії, здобуття освіти і право на медичне обслуговування.


Ми переконані: як соціальне благополуччя неможливе в умовах громадянського і політичного безправ'я, так і повноцінна реалізація політичних свобод і громадянських прав - в умовах соціальної незахищеності. Тому найважливішим своїм завданням ми вважаємо забезпечення реальних гарантій конституційних прав і свобод громадян і, насамперед, відновлення системи державних гарантій соціальних прав. Досягненню цього завдання має бути підпорядковане проведення соціальних реформ - системи освіти, охорони здоров'я, пенсійної та інших реформ, спрямованих на захист інтересів людини, особистості, громадянина.


Вважаємо за необхідне подальше зміцнення інституту парламентського уповноваженого з прав людини, створення системи його представників на місцях, до функцій яких входив би контроль за діяльністю посадових осіб, протидія порушенням законодавства і зловживанням владою.


Має бути посилений суспільний контроль за діяльністю державних органів, підвищена роль судової влади у становленні правової держави, забезпеченні безпеки громадянина і суспільства.


Головною умовою відновлення гарантій соціальних прав громадян, основою зміцнення політичних і громадянських свобод стане подолання соціально-економічної кризи, успішне здійснення реформ і ефективний розвиток усього господарського комплексу України. Тільки піднесення української економіки здатне підвищити матеріальний рівень життя населення, створити нові робочі місця, повернути вітчизняному виробникові українські ринки, забезпечити нашій державі гідне місце в сім'ї європейських народів.


Ми розуміємо, що без зміцнення національної безпеки, підвищення здатності держави відстоювати свій суверенітет, вести ефективну боротьбу з політичним екстремізмом і тероризмом, організованою злочинністю і корупцією захист інтересів громадян і країни залишиться лише добрим наміром. Тому будемо всебічно підтримувати заходи, спрямовані на створення всеосяжної системи соціальної та національної безпеки.


У справді демократичному суспільстві, держава не регулює суспільних відносин - їх регулює закон. Першочерговою проблемою будівництва повноцінної української державності є забезпечення реальної рівності громадян перед законом шляхом створення чітких правових норм, що не допускають неоднозначного тлумачення.


СДПУ(О) вважає, що одним із реальних шляхів утвердження всієї повноти прав громадян - є втілення в життя соціал-демократичної концепції соціальної держави, орієнтованої на підвищення відповідальності держави за рівень і якість життя громадян, поступове відновлення гарантій соціальних прав з одночасним розширенням громадянських, економічних і політичних прав особистості.


Реалізація цієї концепції дасть можливість створити таку політичну систему, в якій громадянське суспільство матиме більше прав, ніж держава, в якій діяльність усіх політичних органів грунтуватиметься на існуючому законопорядку, а втручання держави у сферу особистих свобод громадян буде зведене до мінімуму.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»