українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
1.3. Реформа місцевого самоврядування: узгодження інтересів центру і регіонів


Рівень розвитку місцевого самоврядування, що є показником зрілості демократії і громадянського суспільства, водночас є й головним політичним ресурсом їх формування. Ми підтримуємо процеси децентралізації державного управління, перерозподіл владних повноважень і фінансових потоків між центром і регіонами на користь останніх, оскільки це повністю відповідає завданням демократичного розвитку політичної системи України і відродження української економіки.


Враховуючи загальноєвропейські тенденції розвитку місцевого самоврядування, СДПУ(О) послідовно виступає за підвищення ролі реґіонів у розв'язанні своїх соціально-економічних проблем. При цьому форми місцевого самоуправління повинні вибиратися самим населенням, визначатися традиціями, історичними і культурними особливостями кожної місцевої спільноти.


СДПУ(О) вважає за невідкладне завдання формування сучасної законодавчої бази місцевого самоврядування, яка створить правові умови для залучення громадян до планування, реалізації та контролю за реґіональним розвитком, ефективним використанням ресурсів і потенціалу реґіонів.


З метою ефективного здійснення органами місцевого самоврядування зазначених функцій необхідно: по-перше, в законодавчому порядку ліквідувати дисбаланс між обсягом самоврядних та делегованих органами виконавчої влади повноважень, закріплений чинним Законом "Про місцеве самоврядування в Україні"; по-друге, забезпечити гарантовані норми фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень. Необхідно розширити можливості регіону у використанні коштів державного бюджету. На законодавчому рівні має бути зафіксований поділ регіонів на "депресивні" і "самодостатні", відповідно до якого встановлюється гнучка система відрахувань податків, зборів, інших платежів у державний бюджет. Ця система забезпечуватиме рівномірне податкове навантаження на регіони. Залежно від рівня їх виробничого, природоресурсного та трудового потенціалу.


Розмежування функцій і узгодження інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, з одного боку, і розподіл компетенцій і повноважень центру і реґіонів - з другого, має стати стержнем адміністративної реформи, що проводиться в країні. СДПУ(О) послідовно виступає за підвищення ролі регіонів у вирішенні своїх соціально-економічних проблем, створення дійових механізмів зміцнення матеріальної і ресурсної баз місцевого самоврядування як головної умови забезпечення реальної самостійності територіальних спільнот.


Враховуючи загальноєвропейські тенденції розвитку адміністративно-територіального устрою держав, СДПУ(О) визнає цінність федералізму для поглиблення демократизації державного управління. Разом з тим, ми розуміємо, що в сучасній політичній та економічній ситуації в Україні розширення місцевого самоврядування повинно повністю виключити загрозу цілісності держави.


Тому, рішуче виступаючи проти негайної політичної регіоналізації та федералізації України, проти сепаратистських устремлінь окремих реґіональних лідерів і еліт, ми водночас підтримуємо економічну регіоналізацію країни, виділення і об'єднання територій на основі інтеграції їх господарських комплексів, відносин спеціалізації і кооперування виробництва, що склалися. Це передбачає надання місцевій владі права на виявлення незалежної від центру ініціативи у вирішенні економічних питань і розвитку господарських зв'язків, зокрема і з реґіонами європейських країн, що прискорить інтеграцію України у загальноєвропейський економічний простір.


Зміцнення місцевого самоврядування підвищить громадянську активність і суспільну відповідальність населення, сприятиме залученню значної його частини до демократичних процесів, до діяльності різних громадських, неурядових організацій. Вважаємо надзвичайно важливим широке використання органами місцевого самоврядування різних форм "прямої демократії" - референдумів, опитувань громадян, зборів виборців, що дозволить їм якнайповніше й оперативно враховувати думку населення під час прийняття важливих політичних рішень.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»