українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
3.2. Право на працю: забезпечення реальних гарантій працевлаштування


Продуктивна зайнятість населення - найважливіший фактор економічного зростання, котрий визначає рівень і якість життя населення. Саме тому активну політику зайнятості ми розглядаємо як один з головних інструментів вирішення економічних і соціальних проблем сучасного українського суспільства.


Ми вважаємо, що в умовах перехідного періоду політика зайнятості, по-перше, має бути узгодженою з пріоритетами і темпами структурної перебудови економіки і націленою на активізацію вивільнення надлишкової робочої сили, її перерозподілу в галузі та сфері пріоритетного розвитку. По-друге, забезпечення зниження рівня безробіття, залучення безробітних до суспільнокорисної діяльності й надання кожному, хто бажає трудитися, можливості працевлаштування або здійснення підприємницької діяльності.


Для цього необхідно забезпечити наукове обґрунтування реальних потреб економіки у трудових ресурсах, належний рівень професійної підготовки персоналу, надати необхідну підтримку у перенавчанні, перекваліфікації та працевлаштуванні тих, хто залишився без роботи.


Ми братимемо участь у розробці й реалізації урядової програми розвитку трудового потенціалу України, Генеральної схеми створення нових робочих місць, галузевих і реґіональних програм зайнятості населення і регулювання ринку праці, котрі спрямовані на створення нових та ефективне використання наявних робочих місць. Ми готові запропонувати конкретні заходи з перепрофілювання і модернізації застарілих виробництв, із державної підтримки створення нових робочих місць, перерозподілу робочого часу й організації праці за умов скороченого робочого дня. Ми виступаємо за зменшення робочого часу, розвиток нетрадиційних (неповної, тимчасової), а також гнучких форм зайнятості, оскільки це створює умови для збільшення кількості зайнятих.


Пріоритетним напрямком політики зайнятості вважаємо працевлаштування найбільш уразливих верств населення - жінок, молоді, інвалідів, одиноких матерів, єдиних годувальників сім'ї, безробітних, які тривалий час залишаються без роботи. Ці категорії населення необхідно надійно захистити законом, вони повинні мати пріоритетне право наймання на роботу, у тому числі й шляхом надання роботодавцям окремих податкових і кредитних пільг. Необхідно розробити і здійснити спеціальні програми професійної реабілітації та забезпечення зайнятості даних категорій населення.


З урахуванням досвіду розвинених країн, слід поступово переорієнтовувати соціальну політику на сім'ю, забезпечення її прав і соціальних гарантій. У зв'язку з цим, уже за умов перехідного періоду, вважаємо за необхідне надати гарантію зайнятості хоча б одному члену сім'ї, а сім'ям, на утриманні яких є двоє і більше дітей дошкільного і шкільного віку, - гарантію зайнятості обом батькам. При цьому розмір внесків у фонд зайнятості повинен враховувати демографічне навантаження на працівника.


Потребує прискорення пенсійна реформа, що дасть можливість оптимізувати зайнятість пенсіонерів, зосередити її переважно у галузях з низьким рівнем безробіття, а також реформа системи освіти, котра спрямована на підвищення віку початку трудової діяльності. Слід створити дієві стимули розвитку підприємницької активності населення, малого і сімейного бізнесу, самозайнятості громадян, особливо у сфері торгівлі й обслуговування та в аграрному секторі економіки.


Значні можливості розширення продуктивної зайнятості закладені у розробці й реалізації спеціальних державних програм громадських робіт, пов'язаних із вирішенням важливих суспільних проблем - розвитком транспортної інфраструктури і житлового будівництва, благоустроєм населених пунктів, організацією сезонних сільськогосподарських робіт.


Ми вважаємо за доцільне створення вільних економічних зон з більш сприятливими економічними умовами для розвитку підприємництва і господарської діяльності у регіонах з критичним рівнем безробіття, низьким рівнем життя трудящих, соціальною нестабільністю, складною криміногенною ситуацією. Особливої уваги потребують, зокрема, шахтарські реґіони, малі міста і райцентри, де великою є концентрація людей, що не мають роботи, а також молоді.


Необхідні невідкладні дієві заходи для запобігання подальшої руйнації трудового потенціалу держави: покращання умов зайнятості й оплати праці висококваліфікованих фахівців, розширення практики професійної підготовки на замовлення виробництва, модернізація системи перепідготовки і перекваліфікації робітників з орієнтацією на оволодіння спеціальностями, на котрі є попит.


Підготовка високоосвічених і висококваліфікованих фахівців для народного господарства повинна стати одним з провідних компонентів активної політики зайнятості, бо саме професіоналізм у ринкових умовах стає головним засобом успішного залучення людини до трудової діяльності та його конкурентоспроможності на ринку праці. На розв'язанні цього завдання має бути зосереджена діяльність державних центрів зайнятості. Поряд із традиційними функціями працевлаштування, надання допомоги у випадку безробіття, перепідготовки і перенавчання робітників такі центри повинні здійснювати дієвий контроль за безробітними, котрі безпідставно ухиляються від запропонованої їм роботи, а також за роботодавцями, які надають роботу нелегально.


Повноцінне функціонування ринку праці, ефективна зайнятість неможливі без створення необхідних правових передумов. При цьому законодавче закріплення соціально-економічних прав громадян, принципів підприємницької діяльності має бути доповнене ефективним функціонуванням ринку житла, надійним соціальним захистом громадян і гарантіями на випадок безробіття. В усіх випадках звільненню має передувати надання допомоги робітникові для перенавчання і підвищення кваліфікації. Ми пропонуємо посилити розділи Трудового кодексу, пов'язані з відповідальністю роботодавця за масові звільнення робітників і завчасне попередження про можливість вивільнення.


СДПУ(О) пропонує запровадити попередню експертизу усіх законодавчих актів у галузі соціально-економічної політики з огляду дотримання ними основних норм законодавства про зайнятість.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»