українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
4.1. Якість освіти визначає долю реформ


Людство рухається до інформаційного суспільства, до суспільства, що грунтується на знаннях. Тому інвестування в людину, її знання і здібності ми вважаємо найбільш ефективним засобом стимулювання розвитку держави як в економічному, так і в соціальному розумінні. Здобуті в процесі освіти знання повинні стати джерелом, спонукальною силою оновлення українського суспільства.


У суверенній Україні система освіти повинна розвиватися з урахуванням державних, національних інтересів, виконуючи соціальне замовлення на виховання громадянина вільного, демократичного суспільства, формування у нього високих суспільних цінностей та ідеалів, професійних і особистих якостей. Система освіти повинна бути законодавчо захищена від політичної кон'юнктури, впливу з боку будь-яких ідеологічних організацій.


Ми виступаємо за поширення міжнародних стандартів на систему навчання і виховання в Україні при збереженні кращих традицій і досягнень вітчизняної системи освіти. Для того, щоб кожний громадянин міг здобути у своїй державі якісну освіту на рівні міжнародних стандартів, був конкурентноздатним на міжнародному ринку праці, необхідні структурні перетворення, істотні корективи системи кадрового, матеріального, інформаційного забезпечення діяльності освітніх закладів.


Виходячи з нашої стратегічної мети - формування суспільства рівних можливостей, головним завданням освітньої політики ми вважаємо забезпечення молодим людям рівного доступу до одержання знань, незалежно від матеріального становища і рівня прибутків. Ми переконані, що державна загальна, професійна і вища освіта повинна бути безплатною. При цьому здобуття повної середньої освіти ми розглядаємо як найважливіший обов'язок кожного громадянина.


Рівність освітніх шансів має бути забезпечена на якомога більш ранній стадії розвитку людини. Для цього вважаємо за необхідне відновлення і розширення системи дошкільної освіти, доведення рівня охоплення нею дітей дошкільного віку до європейських стандартів - 60%. У закладах дошкільної освіти повинно починатися вирівнювання диспропорцій в умовах життєвого старту молоді з малозабезпечених сімей. Особливої уваги потребує дошкільна освіта і виховання у сільській місцевості.


Важливим кроком на шляху забезпечення рівних освітніх можливостей ми вважаємо зменшення шкільного віку до 6 років і збільшення строку навчання у школі до 12 років, що відповідає стандартам більшості розвинених європейських країн.


В інтересах держави, суспільства та особистості ми повинні потурбуватися про те, щоб обдаровані, талановиті діти мали всі умови для якомога більш ранньої діагностики здібностей і їх повного гармонійного розвитку. Необхідна суттєва підтримка з боку держави та вітчизняного підприємництва різних педагогічних ініціатив, новаторських проектів, метою реалізації яких є формування духовної, науково-технічної та політичної еліти нашого суспільства.


Необхідно відновити у повному обсязі діяльність спеціальних загальноосвітніх і професійних шкіл для дітей-інвалідів, надаючи допомогу в здобутті освіти і соціальну підтримку дітям-сиротам, дітям з багатодітних, неповних та малозабезпечених родин, а також дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.


Суттєвого поліпшення вимагає матеріально-технічна база державних навчальних закладів усіх рівнів. Вони повинні бути укомплектовані новітнім обладнанням, електронно-обчислювальною технікою, сучасними засобами телекомунікації. Учнів загальноосвітніх шкіл необхідно повністю забезпечити безкоштовними підручниками на весь період навчання. Студентам слід встановити диференційовану стипендію, не нижчу за прожитковий рівень Учнівські та студентські їдальні, гуртожитки та інші складові побутової інфраструктури навчання повинні утримуватись і забезпечувати обслуговування на рівні, що сприяє отриманню якісної освіти. Суспільство, в якому вчитель не захищений морально і матеріально, не може розраховувати на те, що молоде покоління виховуватиметься в дусі поваги до праці як єдино справедливого способу забезпечення добробуту. З урахуванням високої суспільної значимості праці педагогів, держава повинна забезпечити адекватну цьому систему оцінки їхньої праці, зробити все, щоб професія вчителя стала найбільш престижною в системі суспільного поділу праці . Ми повинні охороняти кадровий потенціал системи освіти як національне надбання, створити педагогам усі умови для роботи, підвищення кваліфікації, розвитку та реалізації творчого потенціалу.


Потрібно відновити систему пільг для вчителів, які працюють у сільській місцевості. У селах, де немає школи, немає майбутнього. Необхідно відродити і розширити культурні та соціальні функції школи, насамперед у сільській місцевості.


Для реального забезпечення рівного доступу до здобуття вищої освіти необхідно в максимально короткі строки:


. здійснити комплекс заходів законодавчого та економічного характеру з вирівнювання умов здобуття вищої освіти у місті та селі;


. розробити і запровадити систему довготривалого пільгового кредитування молоді, яка хоче здобути вищу освіту в недержавних навчальних закладах чи за кордоном. Необхідно стимулювати співробітництво навчальних закладів України та інших країн з метою спільної розробки навчальних програм і розширення практики обміну учнями та студентами;


. створити державні реґіональні центри тестування випускників шкіл, що дасть змогу відмовитися від вступних іспитів до вищих навчальних закладів і зараховувати до них на конкурсній основі за результатами тестування;


. максимально наблизити місце навчання до місця проживання студента. З цією метою розширювати мережу філій вищих навчальних закладів у районних центрах, частково фінансуючи їх діяльність за рахунок місцевих бюджетів. Розвивати форми дистанційного навчання, систему відкритих університетів.


З метою недопущення девальвації вищої освіти вважаємо за необхідне забезпечити дійовий контроль за функціонуванням недержавних навчальних закладів.


Громадянин нашої держави повинен мати реальну можливість включитися у навчальний процес з метою отримання додаткової освіти, перепідготовки або підвищення кваліфікації на будь-якому етапі свого життя. Ми вважаємо, що для більш тісного узгодження діяльності системи професійної освіти з потребами економіки, кон'юнктурою ринку, для оперативного внесення обґрунтованих змін у зміст і форми підготовки фахівців потрібно створити і забезпечити функціонування моніторингової системи оцінки потреб трудових ресурсів і їх якості.


Ми переконані, що система освіти усіх рівнів повинна забезпечувати широку гуманітарну освіченість учнів, комп'ютерну грамотність, оволодіння двома-трьома іноземними мовами. СДПУ(О) має намір створити і фінансувати на національному телебаченні соціальні навчальні й освітні програми, які допоможуть тим, хто бажає вивчати історію і культуру України, іноземні мови, ознайомитися з шедеврами світової культури і новітніми досягненнями науки і техніки.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»