українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
4.2. Збереження і розвиток наукового потенціалу - основа економічногоі духовного відродження держави, гарантія національної безпеки


Конкурентоспроможність нашої держави на світових ринках праці значною мірою визначається становищем вітчизняної науки. Економічна криза і недостатнє фінансування наукових досліджень поставили науку на межу виживання, призвели до значного відпливу наукових кадрів за кордон, в інші, матеріально вигідніші сфери діяльності. Помітно знизився інтерес до наукової діяльності перспективної і талановитої молоді.


Однак у сьогоднішніх реаліях, як свідчить світовий досвід, прорив у майбутнє високих технологій можливий лише на шляху інноваційного розвитку, який забезпечує прогрес не лише в економічній, а й в інших сферах життєдіяльності суспільства, створює безмежні можливості для реалізації особистого потенціалу всіх членів суспільства. Інноваційну модель економічного зростання прийнято Президентом і Урядом України за основу нового стратегічного курсу реформ.


З урахуванням цього, державна політика у сфері науки повинна бути спрямованою на вдосконалення організації наукового процесу, реструктуризацію і модернізацію наукових колективів, які виявилися нежиттєздатними в нових економічних умовах, сприяння самоорганізації наукових працівників у колективи, здатні швидко реагувати на зміну кон'юнктурного ринку, гнучко коригувати тематику досліджень згідно з необхідністю розв'язувати невідкладні проблеми науково-технічного, соціально-економічного і політичного розвитку держави.


Держава зобов'язана законодавчо захистити вітчизняну науку шляхом виділення коштів з держбюджету на фінансування фундаментальних досліджень, незалежно від ринкової кон'юнктури не нижче 2% від ВВП (в обсязі, що не створює загрози існуванню науки), а також стимулювати розвиток науки шляхом формування соціального замовлення на дослідження найбільш актуальних проблем нашого суспільства: зміцнення політичної та економічної безпеки, підвищення обороноздатності країни, розробки ресурсозберігаючих технологій, розвитку людського потенціалу.


Ми підтримуємо стимулювання недержавних інвестицій в наукові дослідження. Фінансування інтелектуальної діяльності з боку юридичних і фізичних осіб повинно бути для них престижним та економічно вигідним. Держава зобов'язана сприяти створенню приватних і громадських наукових структур, організацій змішаного фінансування.


Важливим завданням своєї діяльності ми вважаємо законодавче забезпечення різноманітних форм наукового підприємництва, створення системи податкових пільг для функціонування технопарків, науково-виробничих комплексів, інших організаційних структур з розробки та впровадження у виробництво високотехнологічних проектів.


Вважаємо за необхідне суттєво підвищити роль наукової еліти в суспільно-політичному житті держави. Успішне реформування економіки, політики та соціальної сфери залежить від реального залучення наукового потенціалу країни до процесу прийняття державних рішень, виконання їх незалежної наукової експертизи, до глибинного аналізу тих явищ, що виникають у процесі зміни держави, суспільства, людини, до формування науково обґрунтованих цілей політики та шляхів їх досягнення, нових ідей і цінностей.


Як пріоритетне завдання ми розглядаємо розробку і здійснення спеціальної державної програми створення економічних, правових і соціально-політичних умов розвитку вітчизняної науки, підготовки наукових кадрів, збереження і розвиток інтелектуального потенціалу країни.


Ми вважаємо, що, створюючи гарантії суспільного престижу та гідного рівня життя вчених, свободи наукової творчості та захисту інтелектуальної власності, держава повинна здійснювати адресну підтримку вчених високої кваліфікації, талановитої наукової молоді шляхом створення гнучкої системи доплат, диференційованих державних стипендій, асигнувань на стажування, підвищення наукової кваліфікації за кордоном, для обміну досвідом.


Водночас необхідно прийняти термінові заходи з припинення невиправданого експорту інтелектуального капіталу за кордон, правовими засобами захистити інтелектуальну власність українських вчених і тих, хто працює за кордоном.


За умовах сучасного світу жодна держава не може обійтися без використання наукових розробок учених інших держав, що обумовлено, передовсім, економічною доцільністю. Ми підтримуємо всебічну співпрацю українських вчених із зарубіжними колегами, їх участь у міжнародних наукових програмах, спільних проектах, розширення можливостей використання ними світових інформаційних ресурсів.


Виступаючи за відкритість до інновацій, ми стоїмо на позиціях здорового державного протекціонізму у справі розробки і запровадження вітчизняних науково-технічних, технологічних інновацій у промисловість, аграрний сектор, охорону здоров'я та інші сфери життєдіяльності українського суспільства.Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»