українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
І. Принципи організаційної побудови і діяльності. Внутрішньопартійна демократія


1.1. Соціал-демократична партія України (об`єднана), скорочена назва (СДПУ(О)) - політична партія, яка на принципах добровільності, рівноправності та спільності інтересів об`єднує в своїх лавах громадян України. Її мета - прискорення побудови вільного, демократичного, солідарного, економічно ефективного та екологічно безпечного суспільства на засадах свободи, демократії, соціальної справедливості й солідарності.


1.2. СДПУ(О) розробляє і проводить власну політичну лінію у сфері державного, соціально-економічного та культурного будівництва. Основною формою її впровадження є участь у розробці державної політики, формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування через представництво в них членів партії, а також втілення в життя загальнонаціональних і регіональних програм суспільного розвитку та здобуття конституційним шляхом влади в Україні.


1.3. СДПУ(О) поширює свою діяльність на всю територію України та здійснює її відповідно до Програми, Статуту, Декларації принципів, інших програмних документів і рішень керівних органів партії в межах Конституції України й чинного законодавства, Декларації принципів Соціалістичного Інтернаціоналу та мiжнародно визнаних правових норм. Вона є послідовницею кращих традицій українського демократичного руху XIX-XX століть, усвідомлює себе частиною світового соціал-демократичного руху.


1.4. Для досягнення поставленої мети завданнями СДПУ(О) є:


 сприяння процесу такого ставлення людини до розвитку політичної системи та економіки, щоб кожний мав можливість прожити наповнене повноцінним змістом життя, необмежено реалізуючи й розвиваючи свої особисті здібності та таланти;


 створення, розвиток і зміцнення демократичних, соціальних й економічних підвалин української державності;


 утвердження непорушності та невід`ємності мiжнародно визнаних прав людини;


 вираження інтересів працівників, насамперед найманих i самостійно зайнятих у матеріальній, духовній та соціальній сферах;


 протидія тенденціям перетворення людини на засіб отримання прибутків або реалізації тоталітарних ідей;


 захист суспільства та особи від егоїстичних інтересів окремих груп (осіб), які намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної й економічної влад;


 участь у створенні економічних, соціальних, екологічних, культурних, духовних передумов і підвалин свободи й щастя людини завдяки наданню економічним і політичним процесам більш гуманного та соціального характеру в інтересах і під контролем громадян України;


 залучення народу до свідомого прийняття рішень і вирішення своєї долі, реалізації влади й власності через утвердження та постійне вдосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;


 участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, усіх національних i культурних груп, які проживають на теренах України;


 участь у реформаторській, з реальним забезпеченням соціальних гарантій, розбудові та вдосконаленні соціально орієнтованого багатоукладного ринкового господарства, високо розвинутого суспільства, правової держави, демократичного багатопартійного парламентського політичного устрою.


СДПУ(О) прагне стати політичним інструментом узгодження інтересів широких верств трудівників - найманих працівників і роботодавців, професійних і громадських об`єднань, всебічно сприяти діяльності вільних профспілок і активно співпрацювати з ними.


1.5. Внутрішньопартійні відносини і свою діяльність СДПУ(О) будує на засадах:


 рівності прав усіх членів партії, поєднання інтересів партії і кожного члена СДПУ(О);


 права парторганізацій, кожного члена партії на участь у розробці політики партії;


 самоврядування і самостійності місцевих організацій у вирішенні питань внутрішнього життя і діяльності в межах статутних та програмних документів, рішень вищестоящих керівних органів партії;


 виборності, періодичної змінюваності та звітності партійних органів і їх керівників перед членами партії, які їх обрали або рекомендували;


 права меншості фіксувати свою особливу думку в протоколах, вносити альтернативні доповіді, проекти постанов, вимагати додаткового вивчення й повторного розгляду спірних питань, публікувати, пропагувати та відстоювати свої погляди в межах програмних і статутних положень, наполягати на політичній оцінці помилкових рішень;


 колегіальності в прийнятті рішень з персональною відповідальністю за їх виконання;


 обов`язковості виконання рішень вищестоящих партійних органів всіма нижчестоящими органами та членами партії, права останніх брати участь у їх розробці і обговоренні згідно із затвердженою процедурою, апелювати в разі незгоди з ними до вищих партійних інстанцій, не припиняючи їх виконання.


1.6. СДПУ(О), її організації будуються за територіальними, територіально-виробничими та іншими ознаками. Парторганізації не можуть бути створені на підприємствах, в організаціях і установах у випадках, коли це прямо та у вичерпній формі заборонено чинним законодавством. Партійна організація, що об`єднує членів партії інших парторганізацій, є вищою по відношенню до тих, які є її складовими. Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до встановленої підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.


1.7. Вищими керівними органами в СДПУ(О) є загальні збори, конференція, з`їзд, які визначають кількісний склад, порядок обрання та обирають відповідні керівні органи - бюро, комітет, Секретаріат, Політичне бюро, Політичну Раду та контрольно-ревізійні органи.


Допускається обрання членів партії, які не стоять на обліку в даній парторганізації. У список для голосування включається будь-яка кількість кандидатур.


1.8. Для вирішення окремих питань внутрішньопартійної діяльності, пов`язаної з необхідністю консультацій з членами партії, первинними парторганізаціями конференції, з`їзди можуть проводитись в кілька етапів.


1.9. Делегати на конференції районних, міських, обласних і прирівняних до них парторганізацій, конференції та з`їзди СДПУ(О) обираються прямим голосуванням членів партії на зборах або конференціях. Їх повноваження встановлюються на період роботи конференції, з`їзду.


Для забезпечення рівного представництва інтересів всіх членів партії при виборах делегатів конференцій, з`їздів встановлюється норма представництва.


1.10. Одночасно з виборами делегатів партійні організації можуть пропонувати кандидатури до складу вищестоящих виборних партійних органів. Право вирішення питання про їх обрання залишається за відповідною конференцією чи з`їздом.


1.11. Керівні і контрольно-ревізійні органи партії (посадові особи) підзвітні загальним зборам, конференціям, з`їздам, які їх обирали. Вони звітують про свою діяльність не рідше ніж це визначено чинним Статутом. Перед проведенням з`їзду СДПУ(О) у всіх нижчестоящих партійних організаціях проводяться звітно-виборні збори (конференції).


1.12. Голова партії, його перший заступник та заступники, секретарі партійних комітетів, бюро, первинних парторганізацій, їх перші заступники та заступники обираються відкритим або на вимогу не менш як третини делегатів чи присутніх членів партії таємним (закритим) голосуванням з одночасним обранням їх членами відповідних керівних органів на зборах, конференціях, з`їздах.


1.13. Члени партії, які входять до складу виборного органу за посадою, розпочинають виконання своїх повноважень одночасно з обранням (призначенням) на відповідну посаду. Вони, як правило, не можуть бути одночасно у складі більше двох виборних партійних органів різного рівня.


1.14. Члени виборних партійних органів з моменту прийняття рішення відповідним органом про припинення (призупинення) їх членства в партії одночасно вибувають зі складу всіх партійних органів, до яких їх було обрано.


1.15. Політрада СДПУ(О), комітети обласних, прирівняних до них, міських і районних, загальні збори первинних партійних організацій двома третинами голосів від свого загального складу і за поданням Контрольної Ради СДПУ(О), контрольно-ревізійної комісії можуть достроково припинити чи відсторонити від виконання обов`язків відповідно: членів Політради й Політбюро, секретарів комітетів, їх перших заступників та заступників, членів бюро, комітетів та інших посадових осіб відповідного рівня у разі грубого порушення ними вимог чинного Статуту або здійснення дій, які несумісні з програмними документами партії, рішеннями її керівних органів. На час відсторонення від виконання обов`язків такі члени партії позбавляються права голосу на засіданнях відповідних виборних партійних органів та не враховуються в загальну їх кількість при визначенні кворуму.


1.16. Виборні партійні органи створюють постійні або тимчасові комісії і робочі групи з різних питань партійної роботи, а також на час виконання своїх повноважень, за можливості, підпорядкований їм робочий апарат (або затверджують окремих осіб), визначають його структуру, штати, права, та функціональні обов`язки. На працівників партійного апарату поширюються положення та норми трудового законодавства.


Члени виборних органів, працівники їх апарату мають право вільного доступу на збори, засідання, до документації нижчестоящих парторганізацій.


1.17. СДПУ(О) може надавати допомогу в створенні жіночих, молодіжних, культурних, наукових, екологічних та інших об`єднань громадян, підтримувати їх ідейно, організаційно і матеріально.


Рішення про укладання угод про співпрацю з об`єднаннями громадян приймає Політбюро СДПУ(О).


1.18. У розробці та здійсненні молодіжної політики СДПУ(О) вважає своїм стратегічним партнером громадську організацію "Українська соціал-демократична молодь", співпрацює з молодіжними організаціями, які є членами Соціал-демократичного молодіжного альянсу України.


1.19. СДПУ(О), її партійні організації можуть на свої кошти самостійно або спільно з іншими організаціями засновувати, видавати та розповсюджувати необхідні засоби масової інформації. Їх керівники затверджуються Політбюро СДПУ(О), комітетами відповідних парторганізацій. Партійний орган разом з колективом редакції визначає ідейно-творчу лінію видання, яка не може суперечити Статуту та програмним документам, рішенням керівних органів партії.


Керівні органи партії знаходяться в місті Києві.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»