українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
ІІ. Членство в СДПУ(О)


2.1. Членом СДПУ(О) може бути громадянин України не молодший 18-ти років, який має право голосу на виборах, поділяє принципи й мету партії, визнає й виконує її програмні документи і Статут, регулярно сплачує членські внески та бере участь у діяльності парторганізації.


2.2. Членство в СДПУ(О) є фіксованим. Вступ до партії здійснюється на підставі особистої заяви, яка подається до первинної або районної (міської) організації СДПУ(О). Рішення про прийом до лав партії приймається більшістю голосів присутніх на зборах членів партії первинної парторганізації чи на засіданнях членів керівного органу районної (міської) парторганізації. Рішення первинної парторганізації про прийом в партію затверджується керівним органом міської (районної) партійної організації.


Як виняток заява про вступ може бути розглянута на засіданні керівного органу обласної (прирівняної до неї) парторганізації або Політбюро СДПУ(О).


Партійний стаж рахується з часу прийняття рішення про прийом в члени партії відповідним партійним органом.


2.3. Прийнятому в партію бюро обласної (прирівняної до неї) або за її дорученням бюро районної (міської)) парторганізації видає партійний квиток встановленого зразка. В окремих випадках партійний квиток може видати Виконком СДПУ(О).


2.4. У разі прийняття рішення про приєднання до СДПУ(О) інших політичних партій, їх члени реєструються згідно з чинним Статутом зі збереженням партійного стажу в партії, що приєдналася до СДПУ(О), але не раніше часу заснування останньої.


2.5. Член СДПУ(О) відповідно до чинного законодавства не може перебувати в інших політичних партіях. Членство в партії є несумісним з пропагандою насильства, тоталітаризму, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, ураженням невід`ємних прав людини.


Членство в громадських організаціях не є перешкодою для членства в СДПУ(О), якщо воно не суперечить програмним документам і Статуту партії.


2.6. Член СДПУ(О) має право:


 брати участь у будь-якому виді статутної діяльності партії;


 об`єднуватись з іншими її членами в партійні організації;


 обирати і бути обраним в усі статутні органи партії;


 брати участь у роботі будь-якого партійного органу при розгляді питання про свою діяльність в партії або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо;


 одержувати інформацію з питань партійного життя;


 виходити або призупиняти членство в партії шляхом подання особистої заяви.


2.7. Член партії зобов`язаний:


 дотримуватись принципів і цілей, викладених у програмних та статутних документах СДПУ(О);


 сприяти поширенню соціал-демократичних ідей та цінностей;


 надавати всебічну допомогу на виборах до органів державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються СДПУ(О);


 виконувати взяті на себе обов`язки та доручення;


 виконувати рішення своєї та вищестоящих партійних організацій і керівних органів партії;


 регулярно сплачувати членські внески;


 стати у місячний термін на облік у відповідних парторганізаціях при зміні місця трудової діяльності або проживання.


2.8. Члену СДПУ(О) гарантується право на захист з боку партії від не обґрунтованих звинувачень і переслідувань за його партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди.


2.9. Член партії за систематичне порушення Статуту СДПУ(О), невиконання партійних рішень, несплати протягом одного року членських внесків і дискредитації партії рішенням зборів первинної, бюро або комітету районної, міської, обласної (прирівняної до неї) парторганізації, а також вищестоящих керівних органів партії може бути притягнутий до партійної відповідальності аж до виключення з партії згідно з "Положенням про партійні заохочення та стягнення", яке затверджується Політбюро СДПУ(О).


Рішення про виключення приймається кваліфікованою більшістю (двома третинами) голосів присутніх на зборах членів партії або засіданнях членів партійного органу.


Рішення первинної парторганізації про виключення з партії повинно бути затверджене керівним органом міської або районної партійної організації.


2.10. Член партії, який у встановлений період без поважних причин не пройшов перереєстрацію, після прийняття відповідного рішення керівним органом міської або районної парторганізації, вважається вибулим з партії як такий, що втратив зв`язок з нею.


2.11. Членство в СДПУ(О) припиняється також за заявою з моменту її подачі про добровільний вихід з партії, а також у разі смерті або визнання особи не дієздатною (обмежено дієздатною) у встановленому законом порядку. В останніх випадках членство припиняється з моменту смерті або набуття чинності відповідного рішення суду.


2.12. Членство в СДПУ(О) призупиняється з моменту прийняття рішення з цього питання відповідними партійними органами у випадках зазначених чинним законодавством згідно поданої членом партії особистої заяви.


2.13. За виключеним із партії зберігається право апелювати до керівних органів вищого рівня, в тому числі й до з`їзду партії. Апеляція повинна бути розглянута ними не пізніше ніж за два місяці після її подання або на найближчому з`їзді.


2.14. Поновлення в партії після залишення посад, несумісних з перебуванням у ній, відбувається згідно поданої заяви. Час, на який призупинялося членство в партії, зараховується до загальнопартійного стажу лише у разі, коли заява про його відновлення подана не пізніше трьох місяців після звільнення з вищезазначених посад.


2.15. Рішення про припинення, призупинення і поновлення членства в партії приймає керівний орган районної, міської, обласної або прирівняної до неї парторганізації.


2.16. Особи, які вибули з партії, можуть бути знову поновлені в ній на загальних підставах згідно з чинним Статутом СДПУ(О).


2.17. Членський облік в СДПУ(О) регулюється "Положенням про членський облік в СДПУ(О)", яке приймається Політбюро СДПУ(О).


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»