українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
III. Організаційний устрій СДПУ(О).


3.1. Первинні парторганізації3.1.1. Організаційну структуру СДПУ(О) складають первинні, районні, районні в містах, міські, обласні та прирівняні до них - Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські парторганізації. У своїй діяльності вони керуються цим Статутом, програмними документами, рішеннями з`їздів, конференцій, Політичної Ради, Політичного бюро, Секретаріату СДПУ(О) та своїми власними.


3.1.2. Основою СДПУ(О) є первинні парторганізації, які створюються рішенням установчих зборів за наявності не менше 3-х членів партії з власної ініціативи на основі їх вільного волевиявлення за територіальною, територіально-виробничою або іншими ознаками.


Вони входять до відповідної районної (міської) організації і є їх структурними підрозділами.


3.1.3. Первинні парторганізації беруться на облік комітетом районної (міської) партійної організації і тільки після цього вони реєструються в відповідних органах юстиції Міністерства юстиції України.


З дозволу вищестоящих партійних органів первинним парторганізаціям можуть бути надані права юридичної особи.


3.1.4. Первинні парторганізації, створені за територіальною ознакою в містах районного підпорядкування, селищах і селах поширюють свою діяльність на всю територію цього населеного пункту та входять до складу відповідної районної (міської) партійної організації.


З дозволу районного (міського) комітету СДПУ(О) в первинних парторганізаціях можуть створюватись партійні групи в складі не менше 3-х членів партії.


Первинні парторганізації в містах районного значення, селищах, селах, які мають у своїй структурі також парторганізації, є вищестоящими по відношенню до тих, які є їхніми складовими.


3.1.5. Первинні парторганізації вирішують питання, які належать до їх компетенції, самостійно, в межах, що не суперечать програмним і статутним документам партії, рішенням вищестоящих партійних організацій та керівних органів партії, а саме:


 приймають рішення про прийом в партію, виключення, призупинення членства та вибуття з неї;


 беруть участь у виконанні рішень вищестоящих партійних організацій та керівних органів партії, пропаганді її ідей;


 співпрацюють з громадськими організаціями та іншими об`єднаннями громадян, які діють в межах Конституції України та чинного законодавства;


 вирішують питання участі в громадсько-політичному житті території, на якій вони діють;


 обирають делегатів на конференції парторганізацій вищого рівня.


 висувають кандидатів у депутати або на інші посади до органів державної влади та місцевого самоврядування відповідного рівня;


 вирішують питання матеріальної підтримки партії та інші, що не суперечать Програмі, Статуту СДПУ(О) та рішенням керівних органів вищестоящих парторганізацій.


3.1.6. З метою координації зусиль, у тому числі пов`язаних з проведенням виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, можуть утворюватись спільні координаційні органи кількох первинних організацій, компетенція та структура яких визначається зборами первинних парторганізацій, що об`єдналися.


3.1.7. Вищим органом первинної парторганізації (або партійної групи) є загальні збори. Вони скликаються секретарем (партійним бюро) в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і правочинні за наявності на них більше половини членів партії, які перебувають у парторганізації (або партгрупі) на обліку.


В первинних парторганізаціях, в складі яких наявні партійні групи, загальні збори проводяться в міру необхідності або на вимогу третини партійних груп, але не рідше одного разу на півроку.


Рішення на зборах з усіх питань, крім окремо обумовлених у цьому Статуті, приймаються більшістю голосів від числа присутніх на них членів партії


3.1.8. Збори:


 обирають керівні органи первинної парторганізації;


 приймають заяви, ухвали тощо;


 приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію організації;


 рекомендують членів партії до складу вищестоящих керівних партійних органів і для обрання делегатами конференцій та з`їздів;


 обирають делегатів на конференції відповідних вищестоящих організацій;


 розглядають апеляції, внутрішньопартійні конфлікти;


 вирішують інші питання діяльності первинної парторганізації, які не суперечать Програмі, Статуту і рішенням керівних органів партії, вищестоящих парторганізацій.


3.1.9. Звітно-виборні збори в первинних парторганізаціях проводяться один раз в рік. Вони обирають секретаря, а за наявності 15 і більше членів партії - секретаря та його заступника (заступників), які забезпечують роботу первинної парторганізації і представляють всюди її інтереси.


В партгрупах обирається партійний організатор (партгрупорг).


3.1.10. В первинних парторганізаціях, в яких налічується 50 і більше членів партії або наявні партійні групи, зборами обирається партійне бюро, до складу якого входять секретар, його заступник або заступники, інші члени партії. Засідання партійного бюро скликається секретарем первинної парторганізації не рідше одного разу на місяць і є правочинним за умови присутності на ньому більше половини його членів. Такою ж кількістю приймаються і всі рішення на засіданнях партійного бюро, крім випадків, окремо обумовлених у цьому Статуті.


3.1.11. Партійне бюро:


 приймає заяви, ухвали тощо;


 організує виконання рішень з`їздів, конференцій, Політради, Політбюро та Секретаріату СДПУ(О), обласного, прирівняного до нього, міського та районного комітетів партії;


 вирішує поточні питання роботи організації;


 створює і ліквідовує партійні групи в складі організації;


 контролює питання членського обліку, розглядає скарги та апеляції щодо членства;


 забезпечує зв`язок і обмін інформацією з вищестоящими партійними й державними органами, громадськими організаціями;


 виконує інші функції, які не суперечать Програмі, Статуту і рішенням керівних органів партії.


3.1.12. Первинним парторганізаціям, їх об`єднанням, в складі яких налічується більше 500 членів партії, рішенням Політбюро СДПУ(О) можуть бути надані права райкому з питань прийому в партію, обліку її членів, розгляду персональних справ і кадрових питань.3.2. Міські та районні парторганізації3.2.1. На території міст обласного значення, районів, районів у містах створюються міські та районні парторганізації. Районні парторганізації в місті входять до складу міської парторганізації.


Міська (районна) парторганізація утворюється в складі не менше 3-х членів партії та поширює свою діяльність на відповідну адміністративну територію (місто, район, район у місті). Після створення міська (районна) парторганізація береться на облік керівним органом вищестоящої парторганізації, про що її видається відповідний документ, і тільки після цього вона реєструється у встановленому законом порядку у відповідних органах юстиції Міністерства юстиції України.


3.2.2. Міські, районні парторганізації:


 беруть участь у виконанні рішень вищестоящих парторганізацій та керівних органів партії, пропаганді її ідей, а також у громадсько-політичному житті території, на якій вони діють;


 співпрацюють з громадськими організаціями та іншими об`єднаннями громадян, які діють у межах Конституції України і чинного законодавства;


 приймають рішення про прийом, виключення, вибуття з партії та призупинення членства в ній;


 ведуть членський облік;


 виконують інші функції, які не суперечать Програмі, Статуту й рішенням керівних органів партії, вищестоящих парторганізацій.


3.2.3. Вищим органом міської, районної парторганізації є конференція (збори), яка скликається її секретарем чи комітетом, або на вимогу більше третини парторганізацій, що входять до їх складу, не рідше одного разу на рік, а звітно-виборні - один раз в два роки.


3.2.4. В міських, районних парторганізаціях, які не мають в своїй структурі первинних організацій, проводяться загальні збори. Збори правочинні, якщо на них присутні більше половини членів партії. За умови проведення конференції комітет парторганізації (оргкомітет) визначає норму представництва, порядок денний та процедуру виборів її делегатів.


3.2.5. Конференція правочинна, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів з більше половини нижчестоящих парторганізацій. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів (більше половини) присутніх делегатів, які прибули на конференцію i чиї повноваження визнані нею, крім випадків, окремо обумовлених цим Статутом.


3.2.6. Конференція (загальні збори) міської, районної парторганізації:


 заслуховує звіти їх керівних органів та приймає відповідні рішення;


 приймає заяви, ухвали тощо;


 реалізує право власності на майно та кошти організації;


 приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію організації;


 обирає делегатів на конференції відповідних вищестоящих організацій;


 розглядає апеляції, внутрішньопартійні конфлікти;


 висуває кандидатів у депутати та на посади до органів державної влади й місцевої самоврядування відповідного рівня;


 затверджує бюджет організації;


 вирішує інші питання своєї діяльності, які не суперечать Програмі, Статуту і рішенням керівних органів партії, вищестоящих парторганізацій.


3.2.7. На період між конференціями (загальними зборами) міської і районної партійної організації обирається секретар парторганізації, а за наявності 50 і більше членів партії - комітет. До його складу входять секретар комітету, його перший заступник і заступники (за посадою), голова контрольно-ревізійної комісії (за посадою), інші члени комітету, обрані конференцією (зборами).


3.2.8. Комітет (у разі, коли він не обирався - секретар) парторганізації діє в межах повноважень організації та вирішує всі питання поточної роботи, окрім питань, віднесених до виключної компетенції вищого органу організації. Засідання комітету проводяться не рідше одного разу в місяць. У випадку створення в організації бюро комітету, його засідання проводяться не рідше одного разу на місяць, а комітету цієї організації - не рідше одного разу на три місяці і правочинні за умови присутності на них більше половини його членів.


Всі рішення комітету, крім випадків окремо обумовлених у цьому Статуті, приймаються більшістю голосів присутніх його членів.


Секретарі комітетів районних в місті організацій входять до складу комітету відповідної міської організації за посадою.


3.2.9. Комітет:


 приймає заяви, ухвали тощо;


 організує виконання рішень з`їздів, конференцій, Політради, Політбюро, Секретаріату СДПУ(О), обласного або прирівняного до нього, а також міського (за умови районного поділу) комітету партії;


 відміняє рішення первинних парторганізацій, якщо вони суперечать Статуту та програмним документам, рішенням керівних органів партії, районної, міської, обласної або прирівняної до неї партійної організації;


 за відсутності бюро комітету вирішує поточні питання роботи партійної організації;


 бере на облік первинні парторганізації, вирішує питання про створення партгруп в первинних парторганізаціях;


 створює апарат, призначає на роботу на постійній основі його працівників;


 контролює питання членського обліку, розглядає скарги та апеляції щодо членства в партії;


 затверджує бюджет організації і заслуховує звіт про його виконання;


 забезпечує (де не має бюро) зв`язок і обмін інформацією з керівними органами партії, обласною або прирівняною до неї, міською, районною та нижчестоящою парторганізацією, державними органами й громадськими організаціями;


 виконує інші функції, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів партії.


3.2.10. У міських і районних парторганізаціях, у лавах яких налічується понад 200 членів партії, а також у міських, структурними підрозділами яких є районні в місті організації, їх вищим керівним органом (конференцією) зі складу членів комітету для здійснення керівництва всією поточною роботою парторганізації обирається бюро комітету, яке діє в межах повноважень відповідної організації, за винятком віднесених до виключної компетенції вищого органу.


3.2.11. Бюро комітету:


 приймає заяви, ухвали тощо;


 здійснює керівництво поточною роботою парторганізації в період між засіданнями комітету;


 розглядає і вирішує всі питання організаційно-партійної та ідеологічної роботи, підбір і розстановку кадрів;


 організує виконання рішень з`їздів, конференцій, Політради, Політбюро та Секретаріату СДПУ(О), обласного або прирівняного до нього, міського та районного комітету партії;


 вирішує поточні питання роботи організації;


 забезпечує зв`язок і обмін інформацією з керівними органами партії, іншими регіональними та нижчестоящими парторганізаціями, державними органами, громадськими організаціями;


 виконує інші функції, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів партії.
3.3. Обласні та прирівняні до них парторганізації3.3.1. На території областей України створюються обласні, а в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі - відповідно республіканська та міські з правами обласної партійні організації, діяльність яких і участь в житті даного регіону підпорядковані Статуту й програмним документам СДПУ(О), а також рішенням керівних органів партії.


3.3.2. Обласні і прирівняні до них парторганізації беруться на облік Виконкомом СДПУ(О), про що їм видається відповідний документ, і тільки після цього вони реєструються у встановленому законом порядку у відповідних органах юстиції Міністерства юстиції України.


3.3.3. Вищим органом обласної і прирівняної до неї парторганізації є конференція, яка скликається комітетом, бюро або на вимогу більше третини районних (міських) парторганізацій, що входять до її складу, не рідше одного разу на рік, а звітно-виборна - один раз у два роки.


Норму представництва, порядок денний та процедуру виборів делегатів конференції визначає бюро комітету обласної або прирівняної до неї парторганізації.


3.3.4. Конференція правочинна, якщо на ній присутні більше половини делегатів, які обрані від більше половини районних, міських парторганізацій, що входять до її складу. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів (більше половини) присутніх на ній делегатів, які прибули на конференцію i чиї повноваження визнані нею, крім випадків окремо обумовлених у цьому Статуті.


3.3.5. Конференція обласної і прирівняної до неї парторганізації:


 заслуховує звіти керівних органів та приймає відповідні рішення;


 обирає на період між конференціями комітет, бюро, секретаря комітету, його перших заступників та заступників, контрольно-ревізійну комісію парторганізації;


 розглядає політичну ситуацію та визначає стратегію діяльності організації;


 обирає делегатів на з`їзди та партійні конференції СДПУ(О);


 розглядає виконання рішень з`їздів, конференцій, Політради, Політбюро та Секретаріату СДПУ(О);


 реалізує право власності на майно та кошти організації;


 затверджує бюджет обласної організації;


 вирішує конфліктні ситуації;


 висуває кандидатів у депутати та на інші посади до органів державної влади й місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України;


 розглядає апеляції про відновлення членства в партії;


 вирішує інші питання своєї діяльності.


3.3.6. Комітет обласної і прирівняної до неї парторганізації здійснює керівництво загальнопартійними справами і підзвітний конференції.


До його складу входять: члени бюро, секретарі районних (міських) парторганізацій, а також можуть входити представники громадської організації "Українська соціал-демократична молодь", профспілок, інших організацій та об`єднань громадян, які офіційно співпрацюють з СДПУ(О) та є її членами, інші члени партії, обрані конференцією.


3.3.7. Очолює комітет секретар, який скликає його засідання в міру необхідності або на вимогу однієї третини його членів не рідше одного разу на три місяці. Засідання правочинні за умови присутності на них більше половини членів комітету. Всі рішення на засіданнях комітету, крім випадків, окремо обумовлених у цьому Статуті, приймаються більшістю голосів присутніх на ньому його членів.


3.3.8. Комітет:


 координує діяльність нижчестоящих місцевих організацій;


 затверджує угоди, розглянуті бюро комітету про входження до блоків, спілок, асоціацій, коаліцій та інших громадських об`єднань;


 затверджує бюджет парторганізації та заслуховує звіт про його виконання;


 засновує засоби масової інформації;


 користується виключним правом рекомендувати конференції кандидатів у депутати, до органів державної влади та місцевого самоврядування відповідного рівня;


 у разі грубого порушення керівництвом міської, районної парторганізації Статуту, рішень вищих керівних органів партії та за наявності відповідних висновків контрольно-ревізійної комісії обласної або прирівняної до неї парторганізації може своїм рішенням, прийнятим більше двох третин голосів його складу, примусово розпустити її комітет. В цьому разі створюється оргкомітет з проведення позачергової конференції (зборів) міської, районної парторганізації, до якого включаються також представники існуючих на цій території нижчестоящих організацій, а також може здійснюватися перереєстрація членів партії. Термін скликання конференції не повинен перевищувати двох місяців від прийняття відповідного рішення про його створення.


3.3.9. Для здійснення керівництва всією поточною роботою, прийняття оперативних рішень конференцією обирається постійно діючий керівний орган обласної і прирівняної до неї парторганізації - бюро комітету, до складу якого входять:


 секретар комітету;


 перші заступники і заступники секретаря;


 інші члени партії.


3.3.10. Засідання бюро скликається секретарем або на вимогу більше однієї третини його членів не рідше одного разу на місяць і повноважне за умови присутності на ньому більше половини його членів.


Всі рішення на засіданнях комітету, крім випадків, окремо обумовлених у цьому Статуті, приймаються більшістю голосів від числа присутніх його членів.


3.3.11. Бюро комітету:


 приймає заяви, ухвали тощо;


 здійснює керівництво всією роботою парторганізації в період між засіданнями комітету;


 організовує виконання рішень з`їздів, конференцій, Політради, Політбюро, Секретаріату СДПУ(О) та обласного або прирівняного до нього комітету партії;


 відміняє рішення міських і районних парторганізацій, якщо вони суперечать Статуту і програмним документам, рішенням керівних органів партії та комітету обласної або прирівняної до неї парторганізації;


 вирішує поточні питання роботи парторганізації;


 бере на облік міські та районні парторганізації;


 створює апарат комітету, призначає на роботу на постійній основі його працівників;


 контролює питання членського обліку, розглядає скарги та апеляції щодо членства;


 забезпечує зв`язок і обмін інформацією з керівними органами партії, іншими обласними, прирівняними до них та нижчестоящими міськими й районними парторганізаціями, органами державної влади, місцевого самоврядування й громадськими організаціями;


 виконує інші функції, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів партії.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»