українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
ІV. Центральні органи СДПУ(О)


4.1. Керівними органами партії є з`їзд, конференція, Політрада, Політбюро, Секретаріат СДПУ(О).


4.2. Вищим керівним органом партії є її з`їзд.


З`їзд СДПУ(О):


 приймає Статут та програмні документи партії, вносить до них зміни i доповнення, приймає інші нормативні документи;


 оцінює політичну ситуацію, виробляє генеральну лінію СДПУ(О), її стратегію і тактику, обговорює питання практичної діяльності СДПУ(О), приймає відповідні рішення;


 обирає Політичну Раду (Політраду), Політичне бюро (Політбюро), Голову партії, його першого заступника і заступників, Контрольну Раду СДПУ(О);


 заслуховує звіти Політради, Політбюро та Контрольної Ради СДПУ(О), приймає відповідні рішення;


 розглядає та вирішує на підставі відповідних подань чи заяв питання відновлення статусу партійних організацій, членства в партії;


 дає оцінку діям, документам, заявам будь-яких органів партії, відміняє їх чинність;


 реалізує право власності на кошти та майно партії;


 приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію партії, призначає ліквідаційну комісію;


 висуває кандидатів у народні депутати України;


 висуває кандидата або визначається з його підтримкою на посаду Президента України;


 приймає до розгляду та вирішення будь-які інші питання діяльності партії.


4.3. З`їзд СДПУ(О) є правочинним за наявності більше двох третин обраних делегатів, які представляють не менше половини обласних і прирівняних до них парторганізацій. Рішення з`їзду приймаються більшістю голосів (більше половини) присутніх делегатів, які прибули i повноваження яких визнані ним. Рішення щодо прийняття Програми та Статуту СДПУ(О), доповнень та змін до них (а також в інших випадках, окремо зазначених у Статуті) приймаються кваліфікованою більшістю (дві третини) голосів присутніх на з`їзді делегатів.


4.4. З`їзд скликається за рішенням Політбюро СДПУ(О), Політради або на вимогу більше третини обласних і прирівняних до них організацій СДПУ(О) не рідше одного разу в чотири роки, а звітно-виборний - один раз у чотири роки. За цим рішенням визначаються норми представництва на з`їзд, час і місце його проведення, попередній порядок денний. Політбюро СДПУ(О) доводить ці відомості до обласних і прирівняних до них парторганізацій не пізніше ніж за два місяці до початку роботи з`їзду.


Якщо Політбюро протягом 2 місяців з часу прийняття обласними і прирівняними до них парторганізаціями рішення про проведення з`їзду не скликає його, тоді ініціатори його скликання самі створюють оргкомітет. Одночасно може проводитись відкрита загальнопартійна дискусія.


Процедура скликання з`їзду визначається та здійснюється під контролем Політбюро СДПУ(О) або оргкомітету.


Вибори на з`їзді проводяться шляхом відкритого голосування, крім випадків, коли за інше рішення проголосувало більше двох третин присутніх делегатів, повноваження яких підтверджені.


4.5. За необхідністю в період між з`їздами може бути скликана конференція СДПУ(О). Процедура її скликання здійснюється аналогічно до порядку та процедури скликання з`їзду.


Конференція СДПУ(О) має ті самі права, що i з`їзд, за винятком права вносити зміни й доповнення до Статуту та персонального складу керівних органів партії.


4.6. Виключне право тлумачення Статуту має з`їзд партії, а в період між з`їздами - Контрольна Рада СДПУ(О).


4.7. Політична Рада (Політрада) СДПУ(О) - керівний координаційний орган партії, який здійснює керівництво її роботою між з`їздами.


До її складу входять:


 члени Політичного бюро СДПУ(О);


 секретарі комітетів обласних і прирівняних до них парторганізацій;


 голова Контрольної Ради СДПУ(О);


 інші члени партії, обрані з`їздом СДПУ(О).


Політрада СДПУ(О) не може кооптувати до свого складу нових членів.


4.8. Політрада СДПУ(О) скликається Головою партії, Політбюро або на вимогу третини членів Політради СДПУ(О) не рідше одного разу в шість місяців.4.9. Політрада СДПУ(О):


 скликає з`їзди та конференції СДПУ(О);


 координує діяльність обласних і прирівняних до них парторганізацій;


 ратифікує угоди, підписані Політбюро СДПУ(О) від імені партії про входження до блоків, спілок, асоціацій, коаліцій та інших об`єднань політичних партій;


 затверджує бюджет партії та заслуховує звіт про його виконання;


 формує політику партії щодо молоді, профспілок, жіночих організацій та інших об`єднань громадян;


 користується виключним правом рекомендувати з`їзду кандидатів у народні депутати України та на посаду Президента України;


 у виключних випадках (у разі змін у законодавстві про політичні партії) може вносити зміни та доповнення до Статуту СДПУ(О), окрім розділу ІV, з наступним затвердженням їх на з`їзді.


4.10. Засідання Політради є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення Політради приймаються голосами більше половини присутніх її членів, за винятком окремо обумовлених у цьому Статуті, і обов`язкові для виконання всіма керівними органами нижчестоящих парторганізацій та членами партії.


4.11. Політичне бюро (Політбюро) СДПУ(О) здійснює керівництво загальнопартійними справами в період між засіданнями Політради СДПУ(О) та підзвітне з`їзду.


4.12. До складу Політбюро СДПУ(О) входять:


 Голова партії;


 перший заступник та заступники Голови партії;


 інші члени партії, обрані з`їздом.


4.13. Засідання Політбюро СДПУ(О) скликається Головою партії або на вимогу більше третини його членів не рідше одного разу на місяць і правочинне, коли на ньому присутні більше половини його членів. Рішення Політбюро приймається, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Політбюро, крім випадків, окремо обумовлених цим Статутом.


4.14. Політбюро СДПУ(О):


 здійснює керівництво загальнопартійними справами в період між засіданнями Політради СДПУ(О);


 визначає основні тактичні напрямки діяльності партії;


 виступає від імені партії через свої заяви, ухвали, резолюції тощо;


 виробляє кадрову політику партії;


 приймає рішення про нагородження членів партії за поданням Голови партії;


 затверджує керівника фракції у Верховній Раді України у разі не можливості виконання цих функцій Головою партії;


 затверджує функціональні обов'язки першого заступника та заступників Голови партії, членів Політбюро СДПУ(О);


 приймає рішення про об`єднання з іншими політичними партіями в блоки, коаліції, конфедерації тощо;


 визначає процедуру скликання з`їздів та конференцій СДПУ(О);


 скликає позачергові засідання Політради СДПУ(О);


 приймає рішення про заснування засобів масової інформації та затверджує їх керівників;


 може створювати постійні та тимчасові комісії, затверджувати за поданням Голови партії їх голів з числа членів Політради СДПУ(О), а за поданням голів - склад комісій;


 формує бюджет партії, подає його на затвердження Політради СДПУ(О) та звітує перед з`їздом про його виконання;


 затверджує зразки партійного квитка, символіки, печаток, штампів, бланків та інших документів партії;


 забезпечує у взаємодії з Контрольною Радою СДПУ(О) виконання рішень з`їздів, конференцій та Політради СДПУ(О);


 відміняє рішення обласних, прирівняних до них, міських і районних парторганізацій, якщо вони суперечать Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів партії;


 у випадку грубого порушення керівництвом обласної або прирівняної до неї парторганізації Статуту й рішень керівних органів партії, що призвело до її дискредитації, й за наявності відповідних висновків Контрольної Ради партії, може своїм рішенням, прийнятим більше двох третин голосів його складу, примусово розпустити її керівний орган. В цьому разі у даній парторганізації створюється оргкомітет по проведенню позачергової конференції з обов`язковим включенням до його складу представників існуючих на цій території районних, міських парторганізацій, а також може бути проведена перереєстрація членів партії. Конференція скликається оргкомітетом не пізніше двох місяців після прийняття відповідного рішення про його створення.


 користується першочерговим правом рекомендувати Політраді СДПУ(О) кандидатів до партійного списку на виборах до Верховної Ради України та визначатися з підтримкою кандидатури або рекомендувати її на посаду Президента України;


 визначає кандидатури на посади представника партії у Центральній виборчий комісії України, членів окружних виборчих комісій, уповноважених від СДПУ(О), а також на інші посади, передбачені законодавством України про вибори.


4.15. Секретаріат СДПУ(О) - постійно діючий політичний координаційний орган партії, до складу якого входять Голова партії, його перший заступник та заступники. Секретаріат діє на основі "Положення про Секретаріат СДПУ(О)", яке затверджується Політбюро СДПУ(О).


4.16. Голова партії:


 очолює та організовує роботу Політради, Політбюро та Секретаріату СДПУ(О), скликає та веде їх засідання;


 відкриває партійні з`їзди, конференції та інші партійні заходи;


 представляє партію у внутрішніх і зовнішніх зв`язках у межах Статуту СДПУ(О);


 очолює фракцію у Верховній Раді України;


 представляє партію в усіх державних органах, політичних, громадських та інших об`єднаннях в Україні і за кордоном, у відносинах з іншими політичними партіями, установами, організаціями, засобами масової інформації;


 виступає від імені партії з заявами, зверненнями, роз`ясненнями, проводить зустрічі і консультації з народними депутатами України, посадовими особами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками установ і організацій, представниками різних соціальних груп населення;


 веде переговори від імені партії, підписує угоди, організовує політичні кампанії;


 затверджує плани роботи центральних керівних органів та Виконкому СДПУ(О);


 відкриває і закриває рахунки в установах банків;


 координує роботу своїх першого заступника та заступників, контролює питання підбору і розстановки керівних партійних кадрів.


У своїй діяльності Голова партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед з`їздом СДПУ(О).


Голова партії може доручати частину своїх повноважень, визначених цим Статутом, своїм заступникам.


4.17. Офіційні документи партії підписуються Головою СДПУ(О) або за його письмовим дорученням - першим заступником та заступниками Голови партії.


4.18. Перший заступник Голови СДПУ(О) у відповідності до розподілу функціональних обов`язків організовує роботу партії з закріплених за ним напрямків діяльності, періодично звітує про їх виконання на засіданнях Політбюро та Політради партії. За дорученням Голови СДПУ(О) виконує його обов`язки у разі відсутності Голови партії.


4.19. Заступник Голови СДПУ(О) у відповідності до розподілу функціональних обов`язків організовує роботу партії з закріплених за ним напрямків організаційної і політичної діяльності, періодично звітує про їх виконання на засіданнях Політбюро та Політради партії, виконує інші доручення Голови СДПУ(О).


4.20. Виконавчий комітет СДПУ(О) - постійний виконавчий орган партії. Очолює Виконком його голова, який призначається Політбюро СДПУ(О) з числа заступників Голови партії. Виконком діє на підставі "Положення про Виконком СДПУ(О)", яке затверджується Політбюро СДПУ(О).


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»