українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
V. Контрольно-ревізійні органи партії


5.1. Контроль за діяльністю партійних органів та нижчестоящих парторганізацій здійснюється контрольно-ревізійними органами: Контрольною Радою СДПУ(О) та контрольно-ревізійними комісіями (КРК) парторганізацій, які відповідно обираються з`їздом, конференціями або загальними зборами у кількості не менше трьох осіб.


Найвищим контрольно-ревізійним органом партії є Контрольна Рада СДПУ(О).


5.2. Члени Контрольної Ради, контрольно-ревізійних комісій, крім їх голів, не можуть бути обраними до складу інших виборних органів. Голова Контрольної Ради СДПУ(О) входить до складу Політради СДПУ(О), голови контрольно-ревізійних комісій - до складу комітетів відповідних організацій. Вони не можуть працювати на керівних посадах в апаратах комітетів відповідних парторганізацій.


Контрольно-ревізійні органи підзвітні партійним органам, які їх обирали.


5.3. В обласній, прирівняній до неї, міській і районній парторганізаціях обираються контрольно-ревізійні комісії. Їх роботу організовує голова, який, як правило, обирається вищим органом відповідної парторганізації, а також може обиратися самою комісією, якщо за таке рішення проголосувало більше двох третин присутніх делегатів конференції.


В первинних парторганізаціях постійно діючі КРК не створюються. Для перевірки їх діяльності або з іншими завданнями загальні збори можуть обирати тимчасові комісії.


5.4. Засідання контрольно-ревізійного органу є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Подання контрольно-ревізійного органу щодо усунення виявлених недоліків та порушень обов`язкове для виконання всіма керівними органами відповідних парторганізацій.


5.5. Контрольно-ревізійні органи СДПУ(О):


 контролюють відповідність дій керівних органів партії від центральних до районних (міських) і первинних парторганізацій, а також окремих членів партії нормам Статуту СДПУ(О), програмним положенням, рішенням керівних органів партії та чинному законодавству;


 розглядають конфліктні внутрішньопартійні ситуації, роблять висновки, вносять свої пропозиції та рекомендації;


 контролюють членський облік у відповідних партійних організаціях;


 здійснюють нагляд за процесом виборів делегатів на з`їзди, конференції й доповідають мандатній комісії про виявлені при цьому порушення;


 контролюють стан виконавчої дисципліни, виконання рішень керівних органів партії;


 контролюють порядок використання партійного бюджету та коштів, за результатами перевірки складають акт і подають його для розгляду відповідним органам;


 проводять ревізію фінансової діяльності організацій і установ партії;


 виконують інші функції, передбачені Статутом.


5.6. Контрольно-ревізійні органи СДПУ(О) для виконання завдань у межах своєї компетенції мають право вимагати необхідну інформацію від керівних органів партії, парторганізацій відповідних рівнів, розглядати заяви, а також проводити перевірки з власної ініціативи. За результатами перевірки вони роблять подання стосовно ліквідації виявлених порушень і контролюють виконання прийнятих з цього приводу рішень, які є обов`язковими для виконання всіма нижчестоящими парторганізаціями.


5.7. Рішення контрольно-ревізійного органу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини його членів.


5.8. Періодично у встановлений Політбюро СДПУ(О) термін проводиться звірка членів партії. За її підсумками партійні організації подають звіт до вищестоящих партійних органів.


У виняткових випадках може проводитись перереєстрація членів СДПУ(О) як у партії в цілому, так і в окремих парторганізаціях. Рішення про проведення перереєстрації приймається Політбюро СДПУ(О), яке визначає терміни проведення і форми відповідної документації.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»