укра©нськарусскийenglishСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя Укра©ни (об`╨днана)
Зроби свЁй хЁд
РоздЁл III. ВиборчЁ округи Ё виборчЁ дЁльницЁ


Стаття 16. ВиборчЁ округи


1. Вибори депутатЁв проводяться в багатомандатному окрузЁ та у 225 одномандатних округах.


2. Багатомандатний округ включа╨ всю територЁю Укра©ни.


3. ОдномандатнЁ округи утворюються Центральною виборчою комЁсЁ╨ю не пЁзнЁш як за 90 днЁв до дня чергових виборЁв з приблизно рЁвною кЁлькЁстю виборцЁв у кожному окрузЁ. ОрЁ╨нтовна середня кЁлькЁсть виборцЁв в одномандатних округах визнача╨ться Центральною виборчою комЁсЁ╨ю на пЁдставЁ даних центрального органу виконавчо© влади з питань статистики. ВЁдхилення кЁлькостЁ виборцЁв в одномандатному окрузЁ не може перевищувати, як правило, десяти вЁдсоткЁв орЁ╨нтовно© середньо© кЁлькостЁ виборцЁв в одномандатних округах.


4. До складу одномандатного округу можуть бути включенЁ один або кЁлька районЁв, мЁст (обласного, республЁканського в АвтономнЁй РеспублЁцЁ Крим значення), районЁв у мЁстах або ©х частин. Не допуска╨ться утворення виборчих округЁв з територЁй, що не межують мЁж собою.


5. ПовЁдомлення про утворення одномандатних округЁв Ёз зазначенням ©х номерЁв, меж, центрЁв, орЁ╨нтовно© кЁлькостЁ виборцЁв у кожному окрузЁ оприлюдню╨ться Центральною виборчою комЁсЁ╨ю у державних засобах масово© ЁнформацЁ© у триденний строк з дня прийняття нею вЁдповЁдного рЁшення.


  


Стаття 17. ВиборчЁ дЁльницЁ


1. Для пЁдготовки Ё проведення голосування та пЁдрахунку голосЁв виборцЁв територЁя кожного одномандатного округу подЁля╨ться на виборчЁ дЁльницЁ.


2. ВиборчЁ дЁльницЁ утворюються, за винятком випадкЁв, передбачених частинами четвертою, п'ятою та сьомою цЁ╨© статтЁ, окружними виборчими комЁсЁями за поданням виконавчих комЁтетЁв сЁльських, селищних, мЁських (мЁст, де нема╨ районних рад), районних у мЁстах рад, а у разЁ вЁдсутностЁ таких органЁв - за пропозицЁ╨ю вЁдповЁдно сЁльських, селищних, мЁських голЁв, голЁв районних у мЁстах рад або посадових осЁб, якЁ вЁдповЁдно до закону здЁйснюють ©х повноваження. Окружна виборча комЁсЁя сво©м рЁшенням визнача╨ межЁ кожно© виборчо© дЁльницЁ та мЁсцезнаходження дЁльнично© виборчо© комЁсЁ©, встановлю╨ ╨дину нумерацЁю виборчих дЁльниць у межах одномандатного округу.


3. У стацЁонарних лЁкувальних закладах, на суднах, якЁ перебувають у день голосування у плаваннЁ пЁд Державним Прапором Укра©ни, на полярних станцЁях Укра©ни та в Ёнших мЁсцях тимчасового перебування виборцЁв з обмеженими можливостями пересування виборчЁ дЁльницЁ утворюються окружними виборчими комЁсЁями за мЁсцем розташування вЁдповЁдних закладЁв чи установ або за мЁсцем приписки судна чи полярно© станцЁ©.


4. ВЁйськовослужбовцЁ голосують на виборчих дЁльницях, розташованих за межами вЁйськових частин (формувань). ВиборчЁ дЁльницЁ на територЁях вЁйськових частин (формувань) можуть утворюватися як виняток Центральною виборчою комЁсЁ╨ю за поданням вЁдповЁдно© окружно© виборчо© комЁсЁ©.


5. ВиборчЁ дЁльницЁ при дипломатичних та Ёнших офЁцЁйних представництвах Ё консульських установах Укра©ни за кордоном, у вЁйськових частинах (формуваннях), дислокованих за межами Укра©ни, утворюються за поданням МЁнЁстерства закордонних справ Укра©ни Центральною виборчою комЁсЁ╨ю з визначенням одномандатних округЁв, до яких цЁ виборчЁ дЁльницЁ вЁдносяться.


6. ВиборчЁ дЁльницЁ утворюються з кЁлькЁстю виборцЁв вЁд двадцяти осЁб до трьох тисяч осЁб. Якщо на вЁдповЁднЁй територЁ© налЁчу╨ться менше або бЁльше вЁд зазначених меж чисельностЁ виборцЁв Ё ©х (або ©х надлишок) неможливо вЁднести до Ёншо© виборчо© дЁльницЁ або неможливо утворити додаткову виборчу дЁльницю на цЁй територЁ©, виборча дЁльниця може бути утворена з меншою або бЁльшою вЁд вЁдповЁдних граничних значень чисельнЁстю виборцЁв.


7. ВиборчЁ дЁльницЁ утворюються не пЁзнЁш як за 50 днЁв до дня виборЁв. У винятковому випадку виборча дЁльниця може утворюватися Центральною виборчою комЁсЁ╨ю не пЁзнЁш як за п'ять днЁв до дня виборЁв за поданням вЁдповЁдно© окружно© виборчо© комЁсЁ© або МЁнЁстерства закордонних справ Укра©ни.


8. РЁшення виборчо© комЁсЁ© про утворення виборчих дЁльниць Ёз зазначенням ©х номерЁв, меж, мЁсцезнаходження вЁдповЁдних дЁльничних виборчих комЁсЁй оприлюдню╨ться у засобах масово© ЁнформацЁ© або в Ёнший спосЁб не пЁзнЁш як на п'ятий день пЁсля дня прийняття цього рЁшення, а у разЁ утворення виборчо© дЁльницЁ у винятковому випадку вЁдповЁдно до частини сьомо© цЁ╨© статтЁ - не пЁзнЁш як за два днЁ до дня виборЁв.


 Якщо Ви помЁтили помилку - видЁлЁть ©© мишкою та натиснЁть Ctrl Enter

Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | яРЮРЭХ

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Укра©нi" 2001 - 2005 р.

ЗворотнЁй зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»