укра©нськарусскийenglishСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя Укра©ни (об`╨днана)
Конкурс: МЁльйон червоних троянд

╙вропейська хартЁя про мови

╙вропейська хартЁя регЁональних мов або мов меншин
Страсбург, 5 листопада 1992 року(ХартЁю ратифЁковано Ёз зобов'язаннями Законом N 1350-XIV (1350-14) вЁд 24.12.99) - Закон втратив чиннЁсть як такий, що ╨ неконституцЁйним,на пЁдставЁ РЁшення КонституцЁйного суду N 9-рп/2000 (v009p710-00) вЁд 12.07.2000)

ОфЁцЁйний перекладПреамбулаДержави - члени Ради ╙вропи, якЁ пЁдписали цю ХартЁю,

враховуючи, що метою Ради ╙вропи ╨ досягнення бЁльшого ╨днання мЁж ©© членами, зокрема для збереження та втЁлення в життя ЁдеалЁв Ё принципЁв, якЁ ╨ ©хнЁм спЁльним надбанням,

вважаючи, що охорона Ёсторичних регЁональних мов або мов меншин ╙вропи, деякЁ з яких знаходяться пЁд загрозою вЁдмирання, сприя╨ збереженню та розвитку культурного багатства Ё традицЁй ╙вропи,

враховуючи, що право на використання регЁонально© мови або мови меншини у приватному та суспЁльному життЁ ╨ невЁд'╨мним правом вЁдповЁдно до принципЁв, проголошених у МЁжнародному пактЁ ОрганЁзацЁ© Об'╨днаних НацЁй про громадянськЁ Ё полЁтичнЁ права (995_043), та вЁдповЁдно до духу КонвенцЁ© Ради ╙вропи про захист прав Ё основних свобод людини (995_004),

враховуючи роботу, проведену в рамках НБС╙, Ё зокрема хельсЁнкський Заключний акт 1975 року (994_055) та документ Копенгагенсько© зустрЁчЁ 1990 року (994_082),

пЁдкреслюючи важливЁсть мЁжкультурного дЁалогу Ё багатомовностЁ, а також вважаючи, що охорона Ё розвиток регЁональних мов або мов меншин не повиннЁ зашкоджувати офЁцЁйним мовам Ё необхЁдностЁ вивчати ©х,

усвЁдомлюючи, що охорона Ё розвиток регЁональних мов або мов меншин у рЁзних кра©нах та регЁонах ╙вропи ╨ важливим внеском у розбудову ╙вропи, що грунту╨ться на принципах демократЁ© та культурного розма©ття в рамках нацЁонального суверенЁтету Ё територЁально© цЁлЁсностЁ,

враховуючи специфЁчнЁ умови та ЁсторичнЁ традицЁ© рЁзних регЁонЁв ╨вропейських держав,

погодились про таке:Частина I

ЗагальнЁ положення
Стаття 1. ВизначенняДля цЁлей цЁ╨© ХартЁ©:

a) термЁн "регЁональнЁ мови або мови меншин" означа╨ мови, якЁ:

i) традицЁйно використовуються в межах певно© територЁ© держави громадянами цЁ╨© держави, якЁ складають групу, що за сво╨ю чисельнЁстю менша, нЁж решта населення цЁ╨© держави; та

ii) вЁдрЁзняються вЁд офЁцЁйно© мови (мов) цЁ╨© держави; вЁн не включа╨ дЁалекти офЁцЁйно© мови (мов) держави або мови мЁгрантЁв;

b) термЁн "територЁя, на якЁй використову╨ться регЁональна мова або мова меншини" означа╨ географЁчну мЁсцевЁсть, де така мова ╨ засобом спЁлкування певно© кЁлькостЁ осЁб, яка виправдову╨ здЁйснення рЁзних охоронних Ё заохочувальних заходЁв, передбачених у цЁй ХартЁ©;

c) термЁн "нетериторЁальнЁ мови" означа╨ мови, якими користуються громадяни держави Ё якЁ вЁдрЁзняються вЁд мови (мов), що використову╨ться рештою населення держави, але якЁ, незважаючи на ©хн╨ традицЁйне використання в межах територЁ© держави, не можуть вважатися найбЁльш поширеними в межах конкретно© мЁсцевостЁ цЁ╨© держави.Стаття 2. Зобов'язання1. Кожна Сторона зобов'язу╨ться застосовувати положення частини II до всЁх регЁональних мов або мов меншин, якЁ вживаються в межах ©© територЁ© Ё якЁ вЁдповЁдають визначенням, наведеним у статтЁ 1.

2. Стосовно кожно© мови, визначено© пЁд час ратифЁкацЁ©, прийняття або затвердження вЁдповЁдно до статтЁ 3, кожна Сторона зобов'язу╨ться застосовувати якнайменш тридцять п'ять пунктЁв або пЁдпунктЁв з тих положень, що наведенЁ у частинЁ III ХартЁ©, включаючи якнайменш три з кожно© зЁ статей 8 Ё 12 та один з кожно© зЁ статей 9, 10, 11 Ё 13.Стаття 3. Процедура виконання1. Кожна ДоговЁрна Держава визнача╨ у сво©й ратифЁкацЁйнЁй грамотЁ або сво╨му документЁ про прийняття чи затвердження кожну регЁональну мову або мову меншини чи офЁцЁйну мову, яка менш широко використову╨ться на всЁй ©© територЁ© або частинЁ територЁ© Ё до яко© застосовуються пункти, визначенЁ вЁдповЁдно до пункту 2 статтЁ 2.

2. Будь-яка Сторона може, в подальшому в будь-який час, повЁдомити Генерального секретаря про те, що вона прийма╨ зобов'язання, якЁ випливають з положень будь-якого Ёншого пункту ХартЁ©, який вона ще не визначила у сво©й ратифЁкацЁйнЁй грамотЁ або сво╨му документЁ про прийняття чи затвердження, або про те, що вона застосовуватиме пункт 1 цЁ╨© статтЁ до Ёнших регЁональних мов або мов меншин чи до Ёнших офЁцЁйних мов, якЁ менш широко використовуються на всЁй ©© територЁ© або частинЁ територЁ©.

3. Зобов'язання, зазначенЁ у попередньому пунктЁ, вважаються складовою частиною ратифЁкацЁ©, прийняття або затвердження Ё мають таку ж силу вЁд дати ©хнього повЁдомлення.Стаття 4. ╡снуючЁ режими охорони1. НЁщо у цЁй ХартЁ© не може тлумачитися як таке, що обмежу╨ або порушу╨ будь-якЁ права, гарантованЁ ╙вропейською конвенцЁ╨ю з прав людини (995_004).

2. Положення цЁ╨© ХартЁ© не зашкоджують жодним бЁльш сприятливим положенням, що стосуються статусу регЁональних мов або мов меншин чи правового статусу осЁб, якЁ належать до меншин, Ё що можуть бути чинними на територЁ© Сторони або передбачаються вЁдповЁдними двостороннЁми чи багатостороннЁми мЁжнародними угодами.Стаття 5. ╡снуючЁ зобов'язанняНЁщо у цЁй ХартЁ© не може тлумачитися як таке, що передбача╨ будь-яке право займатися будь-якою дЁяльнЁстю або здЁйснювати будь-якЁ дЁ©, що суперечать цЁлям Статуту ОрганЁзацЁ© Об'╨днаних НацЁй (995_010) або Ёншим зобов'язанням за мЁжнародним правом, включаючи принцип суверенЁтету Ё територЁально© цЁлЁсностЁ держав.Стаття 6 ╡нформацЁяСторони зобов'язуються дбати про те, щоб вЁдповЁднЁ органи, органЁзацЁ© та особи були поЁнформованЁ про права Ё обов'язки, визначенЁ цЁ╨ю ХартЁ╨ю.Частина II

ЦЁлЁ та принципи, яких необхЁдно дотримуватися

вЁдповЁдно до пункту 1 статтЁ 2
Стаття 7. ЦЁлЁ та принципи1. Стосовно регЁональних мов або мов меншин, в межах територЁй, на яких такЁ мови використовуються, та вЁдповЁдно до стану розвитку кожно© мови, Сторони будують сво© полЁтику, законодавство та практику на таких цЁлях та принципах:

a) визнання регЁональних мов або мов меншин як засобу вЁдображення культурного багатства;

b) поважання кордонЁв кожно© географЁчно© мЁсцевостЁ, в якЁй використову╨ться регЁональна мова або мова меншини, з метою забезпечення, щоб Ёснуючий або новий адмЁнЁстративний розподЁл не створював перешкод розвитковЁ вЁдповЁдно© регЁонально© мови або мови меншини;

c) необхЁднЁсть здЁйснення рЁшучих дЁй, спрямованих на розвиток регЁональних мов або мов меншин з метою ©х збереження;

d) сприяння використанню регЁональних мов або мов меншин, в уснЁй Ё письмовЁй формЁ, у суспЁльному та приватному життЁ Ё/або заохочення такого використання;

e) пЁдтримання Ё розвиток стосункЁв з питань, що охоплюються цЁ╨ю ХартЁ╨ю, мЁж групами, якЁ використовують регЁональну мову або мову меншини, та Ёншими групами населення держави, якЁ вживають мову в такЁй самЁй або схожЁй формЁ, а також започаткування культурних стосункЁв з Ёншими групами населення держави, що користуються рЁзними мовами;

f) забезпечення належних форм Ё засобЁв викладання Ё вивчення регЁональних мов або мов меншин на всЁх вЁдповЁдних рЁвнях;

g) забезпечення особам, якЁ не володЁють регЁональною мовою або мовою меншини Ё якЁ проживають у мЁсцевостЁ, де вона використову╨ться, можливостей вивчати ©© за сво©м бажанням;

h) сприяння здЁйсненню наукових дослЁджень в галузЁ регЁональних мов або мов меншин в унЁверситетах чи аналогЁчних установах;

i) розвиток вЁдповЁдних форм транснацЁональних обмЁнЁв з питань, що охоплюються цЁ╨ю ХартЁ╨ю та що стосуються регЁональних мов або мов меншин, якЁ використовуються в такЁй самЁй або схожЁй формЁ у двох або бЁльше державах.

2. Сторони зобов'язуються усунути, якщо вони цього ще не зробили, будь-якЁ необгрунтованЁ розрЁзнення, виключення, обмеження або переваги, якЁ стосуються використання регЁонально© мови або мови меншини та якЁ мають на метЁ перешкодити чи створити загрозу ©© збереженню або розвитковЁ. Вжиття спецЁальних заходЁв у галузЁ регЁональних мов або мов меншин, якЁ спрямованЁ на досягнення рЁвностЁ мЁж особами, що вживають цЁ мови, Ё рештою населення або якЁ належним чином враховують ©хнЁй конкретний стан, не розглядаються як акт дискримЁнацЁ© проти тих осЁб, що вживають бЁльш поширенЁ мови.

3. Сторони зобов'язуються вЁдповЁдними засобами поглиблювати вза╨морозумЁння мЁж всЁма мовними групами населення кра©ни, Ё зокрема сприяти вихованню поваги, розумЁння Ё терпимостЁ щодо регЁональних мов або мов меншин як однЁй з цЁлей освЁти Ё професЁйно© пЁдготовки, яка нада╨ться в ©хнЁх кра©нах, а також заохочувати засоби масово© ЁнформацЁ© до досягнення тако© цЁлЁ.

4. Визнаючи свою полЁтику щодо регЁональних мов або мов меншин, Сторони враховують потреби та побажання тих груп населення, якЁ користуються цими мовами. Сторони заохочуються до створення у разЁ необхЁдностЁ органЁв, якЁ консультували б властЁ з усЁх питань, що стосуються регЁональних мов або мов меншин.

5. Сторони зобов'язуються застосовувати, mutatis mutandis, принципи, наведенЁ у пунктах 1 - 4 вище, до нетериторЁальних мов. Однак, що стосу╨ться цих мов, то характер Ё масштаби заходЁв, яких необхЁдно вживати на виконання цЁ╨© ХартЁ©, визначаються гнучко, з урахуванням потреб Ё побажань та з поважанням традицЁй та характерних рис тих груп, якЁ користуються вЁдповЁдними мовами.Частина III

Заходи, спрямованЁ на заохочення використання регЁональних мов або мов меншин у суспЁльному життЁ вЁдповЁдно до зобов'язань, взятих за пунктом 2 статтЁ 2
Стаття 8. ОсвЁта1. Стосовно освЁти Сторони зобов'язуються, в межах територЁ©, на якЁй такЁ мови використовуються, вЁдповЁдно до стану розвитку кожно© з таких мов Ё без шкоди для викладання офЁцЁйно© мови (мов) держави:

a) i) передбачити надання дошкЁльно© освЁти вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин; або

ii) передбачити надання сутт╨во© частини дошкЁльно© освЁти вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин; або

iii) застосовувати один Ёз заходЁв, передбачених у пЁдпунктах i та ii вище, принаймнЁ до дЁтей з тих сЁмей, якЁ цього бажають Ё кЁлькЁсть яких вважа╨ться для цього достатньою; або

iv) якщо органи державно© влади не мають безпосередньо© компетенцЁ© у галузЁ дошкЁльно© освЁти, сприяти застосуванню заходЁв, згаданих у пЁдпунктах i - iii вище, Ё/або заохочувати таке застосування;

b) i) передбачити надання початково© освЁти вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин; або

ii) передбачити надання сутт╨во© частини початково© освЁти вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин; або

iii) передбачити в рамках системи початково© освЁти викладання вЁдповЁдних регЁональних мов або мов меншин як складову частину учбово© програми; або

iv) застосовувати один Ёз заходЁв, передбачених у пЁдпунктах i - iii вище, принаймнЁ до учнЁв з тих сЁмей, якЁ цього бажають Ё кЁлькЁсть яких вважа╨ться для цього достатньою;

c) i) передбачити надання середньо© освЁти вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин; або

ii) передбачити надання сутт╨во© частини середньо© освЁти вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин; або

iii) передбачити в рамках системи середньо© освЁти викладання вЁдповЁдних регЁональних мов або мов меншин як складову частину учбово© програми; або

iv) застосовувати один Ёз заходЁв, передбачених у пЁдпунктах i - iii вище, принаймнЁ до тих учнЁв, якЁ самЁ, або у вЁдповЁдних випадках сЁм'© яких, цього бажають Ё кЁлькЁсть яких вважа╨ться для цього достатньою;

d) i) передбачити надання професЁйно-технЁчно© освЁти вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин; або

ii) передбачити надання сутт╨во© частини професЁйно-технЁчно© освЁти вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин; або

iii) передбачити в рамках системи професЁйно-технЁчно© освЁти викладання вЁдповЁдних регЁональних мов або мов меншин як складову частину учбово© програми; або

iv) застосовувати один Ёз заходЁв, передбачених у пЁдпунктах i - iii вище, принаймнЁ до тих учнЁв, якЁ самЁ, або у вЁдповЁдних випадках сЁм'© яких, цього бажають Ё кЁлькЁсть яких вважа╨ться для цього достатньою;

e) i) передбачити надання унЁверситетсько© та Ёншо© вищо© освЁти регЁональними мовами або мовами меншин; або

ii) забезпечити можливостЁ вивчення цих мов як окремих дисциплЁн унЁверситетсько© або Ёншо© вищо© освЁти; або

iii) якщо у зв'язку Ёз роллю держави стосовно вищих учбових закладЁв, пЁдпункти i Ё ii застосовуватися не можуть, заохочувати Ё/або дозволяти надання унЁверситетсько© або Ёнших форм вищо© освЁти регЁональними мовами або мовами меншин чи створення можливостей для вивчення цих мов як окремих дисциплЁн унЁверситетсько© або Ёншо© вищо© освЁти;

f) i) вжити заходЁв для створення курсЁв навчання дорослих Ё безперервного навчання, на яких викладання здЁйсню╨ться, головним чином або повнЁстю, регЁональними мовами або мовами меншин; або

ii) пропонувати такЁ мови як окремЁ дисциплЁни в рамках навчання дорослих Ё безперервного навчання; або

iii) якщо державнЁ органи не мають безпосередньо© компетенцЁ© у галузЁ навчання дорослих, сприяти викладанню таких мов як окремих дисциплЁн у рамках навчання дорослих Ё безперервного навчання та/або заохочувати таке викладання;

g) вжити заходЁв для забезпечення викладання ЁсторЁ© та культури, засобом вЁдображення яких ╨ вЁдповЁдна регЁональна мова або мова меншини;

h) забезпечити базову професЁйну пЁдготовку та удосконалення вчителЁв з метою виконання тих з пунктЁв a - g, якЁ прийнятЁ вЁдповЁдною Стороною;

i) створити наглядовий орган (органи), який контролюватиме заходи Ё прогрес, здЁйсненЁ в галузЁ започаткування або розвитку викладання регЁональних мов або мов меншин, та складатиме перЁодичнЁ доповЁдЁ про сво© висновки, якЁ будуть оприлюднюватися.

2. Стосовно освЁти Ё щодо тих територЁй, на яких регЁональнЁ мови або мови меншин традицЁйно не використовуються, Сторони зобов'язуються, якщо чисельнЁсть осЁб, що вживають регЁональну мову або мову меншин, це виправдову╨, дозволяти, заохочувати або забезпечувати викладання регЁональною мовою або мовою меншини чи вивчення тако© мови на всЁх вЁдповЁдних рЁвнях освЁти.Стаття 9. Судова влада1. Сторони зобов'язуються, стосовно тих судових округЁв, в яких чисельнЁсть мешканцЁв, що вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, виправдову╨ вжиття заходЁв, наведених нижче, вЁдповЁдно до стану розвитку кожно© з цих мов Ё за умови, що використання можливостей, якЁ надаються цим пунктом, на думку суддЁ, не перешкоджатиме належному вЁдправленню правосуддя:

a) у кримЁнальному судочинствЁ:

i) передбачити, щоб суди, на клопотання однЁ╨© зЁ сторЁн процесу, здЁйснювали провадження регЁональними мовами або мовами меншин; Ё/або

ii) гарантувати обвинуваченЁй особЁ право користуватися сво╨ю регЁональною мовою або мовою ©© меншини; Ё/або

iii) передбачити, щоб клопотання Ё докази, у письмовЁй чи уснЁй формЁ, не розглядалися як неприйнятнЁ виключно на тЁй пЁдставЁ, що вони сформульованЁ регЁональною мовою або мовою меншини; Ё/або

iv) складати, на клопотання, документи, пов'язанЁ з кримЁнальним судочинством, вЁдповЁдною регЁональною мовою або мовою меншини,

у разЁ необхЁдностЁ Ёз залученням усних Ё письмових перекладачЁв без додаткових витрат для зацЁкавлених осЁб;

b) у цивЁльному судочинствЁ:

i) передбачити, щоб суди, на клопотання однЁ╨© зЁ сторЁн процесу, здЁйснювали провадження регЁональними мовами або мовами меншин; Ё/або

ii) якщо сторона ма╨ постати перед судом особисто, дозволяти ©й користуватися сво╨ю регЁональною мовою або мовою ©© меншини без додаткових витрат; Ё/або

iii) дозволяти подання документЁв Ё доказЁв регЁональними мовами або мовами меншин;

у разЁ необхЁдностЁ Ёз залученням усних Ё письмових перекладачЁв;

c) пЁд час судового провадження у справах, що стосуються адмЁнЁстративних питань:

i) передбачити, щоб суди, на клопотання однЁ╨© зЁ сторЁн процесу, здЁйснювали провадження регЁональними мовами або мовами меншин; Ё/або

ii) якщо сторона ма╨ постати перед судом особисто, дозволити ©й користуватися сво╨ю регЁональною мовою або мовою ©© меншини без додаткових витрат; Ё/або

iii) дозволити подання документЁв Ё доказЁв регЁональними мовами або мовами меншин,

у разЁ необхЁдностЁ Ёз залученням усних Ё письмових перекладачЁв;

d) вжити заходЁв для забезпечення застосування пЁдпунктЁв i та iii пунктЁв b та c вище, а також будь-якого необхЁдного використання послуг усних Ё письмових перекладачЁв без додаткових витрат для зацЁкавлених осЁб.

2. Сторони зобов'язуються:

a) не заперечувати дЁйснЁсть юридичних документЁв, складених в межах держави, виключно на тЁй пЁдставЁ, що вони сформульованЁ регЁональною мовою або мовою меншини; або

b) не заперечувати дЁйснЁсть для сторЁн процесу юридичних документЁв, складених в межах кра©ни, виключно на тЁй пЁдставЁ, що вони сформульованЁ регЁональною мовою або мовою меншини, а також передбачити можливЁсть ©хнього використання проти зацЁкавлених третЁх сторЁн, якЁ не вживають цих мов, якщо змЁст документа повЁдомля╨ться ©м особою (особами), яка посила╨ться на нього; або

c) не заперечувати дЁйснЁсть для сторЁн процесу юридичних документЁв, складених в межах кра©ни, виключно на тЁй пЁдставЁ, що вони сформульованЁ регЁональною мовою або мовою меншини.

3. Сторони зобов'язуються забезпечити наявнЁсть складених регЁональними мовами або мовами меншин найбЁльш важливих нацЁональних законодавчих актЁв Ё тих документЁв, якЁ зокрема стосуються осЁб, що вживають цЁ мови, якщо ©х наявнЁсть не забезпечена Ёншим шляхом.Стаття 10. АдмЁнЁстративнЁ органи та публЁчнЁ послуги1. В межах адмЁнЁстративних районЁв держави, в яких кЁлькЁсть мешканцЁв, що вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, виправдову╨ вжиття заходЁв, наведених нижче, Ё вЁдповЁдно до стану кожно© з цих мов, Сторони зобов'язуються, у мЁру розумно© можливостЁ:

a) i) забезпечити, щоб адмЁнЁстративнЁ органи використовували регЁональнЁ мови або мови меншин; або

ii) забезпечити, щоб ©хнЁ посадовЁ особи, якЁ працюють з вЁдвЁдувачами, використовували регЁональнЁ мови або мови меншин у ©хнЁх стосунках з особами, що звертаються до них цими мовами; або

iii) забезпечити особам, що вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, можливЁсть подавати уснЁ чи письмовЁ заяви Ё отримувати вЁдповЁдь на них цими мовами; або

iv) забезпечити особам, що вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, можливЁсть подавати уснЁ або письмовЁ заяви цими мовами; або

v) забезпечити особам, що вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, можливЁсть на законних пЁдставах подавати документи, складенЁ цими мовами;

b) забезпечити населенню наявнЁсть адмЁнЁстративних документЁв Ё бланкЁв широкого користування, складених регЁональними мовами або мовами меншин чи у двомовному варЁантЁ;

c) дозволити адмЁнЁстративним властям вкладати документи регЁональною мовою або мовою меншини.

2. Стосовно органЁв мЁсцевого та регЁонального самоврядування, на територЁ© яких чисельнЁсть мешканцЁв, що вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, виправдову╨ вжиття заходЁв, наведених нижче, Сторони зобов'язуються дозволяти Ё/або заохочувати:

a) використання регЁональних мов або мов меншин в рамках регЁонального або мЁсцевого самоврядування;

b) можливЁсть для осЁб, якЁ вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, подавати уснЁ або письмовЁ заяви цими мовами;

c) публЁкування органами регЁонального самоврядування сво©х офЁцЁйних документЁв також вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин;

d) публЁкування органами мЁсцевого самоврядування сво©х офЁцЁйних документЁв також Ё вЁдповЁдними регЁональними мовами або мовами меншин;

e) використання органами регЁонального самоврядування регЁональних мов або мов меншин у дискусЁях, якЁ вЁдбуваються на ©хнЁх зборах, не виключаючи, однак, використання офЁцЁйно© мови (мов) держави;

f) використання органами мЁсцевого самоврядування регЁональних мов або мов меншин у дискусЁях, якЁ вЁдбуваються на ©хнЁх зборах, не виключаючи, однак, використання офЁцЁйно© мови (мов) держави;

g) використання або прийняття, у разЁ необхЁдностЁ паралельно з назвами офЁцЁйною мовою (мовами), традицЁйних правильних форм написання назв мЁсцевостей регЁональними мовами або мовами меншин.

3. Стосовно публЁчних послуг, якЁ надаються адмЁнЁстративними органами або Ёншими особами, що дЁють вЁд ©хнього ЁменЁ, Сторони зобов'язуються, в межах територЁ©, на якЁй використовуються регЁональнЁ мови або мови меншин, вЁдповЁдно до стану розвитку кожно© мови, а також у мЁру розумно© можливостЁ:

a) забезпечити використання регЁональних мов або мов меншин у наданнЁ послуг; або

b) дозволити особам, якЁ вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, подавати заяви Ё отримувати вЁдповЁдь на них цими мовами; або

c) дозволити особам, якЁ вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, подавати заяви цими мовами.

4. З метою застосування тих положень пунктЁв 1, 2 Ё 3, якЁ вони прийняли, Сторони зобов'язуються вжити одного чи бЁльше таких заходЁв:

a) письмовий або усний переклад у разЁ необхЁдностЁ;

b) добЁр Ё у разЁ необхЁдностЁ професЁйна пЁдготовка посадових осЁб та Ёнших державних службовцЁв у необхЁднЁй кЁлькостЁ;

c) задоволення у мЁру можливостЁ прохань державних службовцЁв, якЁ володЁють регЁональною мовою або мовою меншини, про призначення на роботу в тЁй територЁ©, де така мова вжива╨ться.

5. Сторони зобов'язуються дозволяти використання або прийняття прЁзвищ регЁональними мовами або мовами меншин на прохання зацЁкавлених осЁб.Стаття 11. Засоби масово© ЁнформацЁ©1. Сторони зобов'язуються, для осЁб, якЁ вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, в межах територЁй, на яких цЁ мови використовуються, вЁдповЁдно до стану розвитку кожно© мови, якщо органи державно© влади, безпосередньо чи опосередковано, мають компетенцЁю, повноваження або вЁдЁграють певну роль у цЁй сферЁ, та Ёз поважанням принципу незалежностЁ Ё самостЁйностЁ засобЁв масово© ЁнформацЁ©:

a) якщо радЁо Ё телебачення здЁйснюють функцЁ© громадських засобЁв масово© ЁнформацЁ©:

i) забезпечити створення якнайменш однЁ╨© радЁостанцЁ© Ё одного телевЁзЁйного каналу, якЁ здЁйснюватимуть мовлення регЁональними мовами або мовами меншин; або

ii) заохочувати створення якнайменш однЁ╨© радЁостанцЁ© Ё одного телевЁзЁйного каналу, якЁ здЁйснюватимуть мовлення регЁональними мовами або мовами меншин, Ё/або сприяти такому створенню; або

iii) вжити належних заходЁв для того, щоб радЁо- Ё телеорганЁзацЁ© транслювали програми регЁональними мовами або мовами меншин;

b) i) заохочувати створення якнайменш однЁ╨© радЁостанцЁ©, яка здЁйснюватиме мовлення регЁональними мовами або мовами меншин, Ё/або сприяти такому створенню; або

ii) заохочувати трансляцЁю радЁопрограм регЁональними мовами або мовами меншин на регулярнЁй основЁ та/або сприяти такЁй трансляцЁ©;

c) i) заохочувати створення якнайменш одного телевЁзЁйного каналу, який здЁйснюватиме мовлення регЁональними мовами або мовами меншин, Ё/або сприяти такому створенню; або

ii) заохочувати трансляцЁю телевЁзЁйних програм регЁональними мовами або мовами меншин на регулярнЁй основЁ та/або сприяти такЁй трансляцЁ©;

d) заохочувати створення та розповсюдження аудЁо- Ё аудЁовЁзуальних творЁв регЁональними мовами або мовами меншин Ё/або сприяти такому створенню та розповсюдженню;

e) i) заохочувати створення Ё/або функцЁонування якнайменш однЁ╨© газети, яка друкуватиме сво© матерЁали регЁональними мовами або мовами меншин, Ё/або сприяти такому створенню та/або функцЁонуванню; або

ii) заохочувати публЁкацЁю газетних статей регЁональними мовами або мовами меншин на регулярнЁй основЁ Ё/або сприяти такЁй публЁкацЁ©;

f) i) покривати додатковЁ витрати тих засобЁв масово© ЁнформацЁ©, якЁ використовують регЁональнЁ мови або мови меншин, якщо законодавством загалом передбача╨ться фЁнансова допомога засобам масово© ЁнформацЁ©; або

ii) застосовувати ЁснуючЁ механЁзми фЁнансово© допомоги також до аудЁовЁзуально© продукцЁ©, яка створю╨ться регЁональними мовами або мовами меншин;

e) сприяти професЁйнЁй пЁдготовцЁ журналЁстЁв та Ёншого персоналу для засобЁв масово© ЁнформацЁ©, якЁ використовують регЁональнЁ мови або мови меншин.

2. Сторони зобов'язуються гарантувати свободу прямого прийому радЁо- Ё телепередач Ёз сусЁднЁх кра©н, якЁ транслюються мовою, такою самою або схожою до регЁонально© мови або мови меншини, та не перешкоджати ретрансляцЁ© радЁо- Ё телепередач Ёз сусЁднЁх кра©н, якЁ випускаються в ефЁр такою мовою. Вони також зобов'язуються забезпечити, щоб не запроваджувалися жоднЁ обмеження на свободу виявлення поглядЁв Ё вЁльне поширення ЁнформацЁ© у друкованих засобах ЁнформацЁ© мовою, такою самою або схожою до регЁонально© мови або мови меншини. ЗдЁйснення вищезазначених свобод, оскЁльки воно пов'язане з обов'язками та вЁдповЁдальнЁстю, може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень або покарання, якЁ встановленЁ законом Ё необхЁднЁ в демократичному суспЁльствЁ в Ёнтересах нацЁонально© безпеки, територЁально© цЁлЁсностЁ або громадського порядку, з метою запобЁгання заворушенням або злочинам, для захисту здоров'я чи моралЁ, для захисту репутацЁ© або прав Ёнших людей, для запобЁгання розголошенню ЁнформацЁ©, одержано© конфЁденцЁйно, або для пЁдтримання авторитету Ё неупередженостЁ правосуддя.

3. Сторони зобов'язуються забезпечити представництво або урахування ЁнтересЁв осЁб, що вживають регЁональнЁ мови або мови меншин, в органах, якЁ можуть бути створеними вЁдповЁдно до закону для гарантування свободи Ё плюралЁзму засобЁв масово© ЁнформацЁ©.Стаття 12. Культурна дЁяльнЁсть та засоби ©© здЁйснення1. Стосовно культурно© дЁяльностЁ та засобЁв ©© здЁйснення - особливо бЁблЁотек, вЁдеотек, культурних центрЁв, музе©в, архЁвЁв, академЁй, театрЁв Ё кЁнотеатрЁв, а також лЁтературних творЁв Ё кЁнопродукцЁ©, народних форм виявлення культури, фестивалЁв Ё пЁдпри╨мств, якЁ надають послуги та виробляють продукцЁю для цЁлей здЁйснення культурно© дЁяльнЁстЁ, включаючи, мЁж Ёншим, використання нових технологЁй, - Сторони зобов'язуються, в межах територЁ©, на якЁй такЁ мови використовуються, Ё якщо органи державно© влади мають компетенцЁю, повноваження або вЁдЁграють певну роль у цЁй сферЁ:

a) заохочувати форми виявлення культури та ЁнЁцЁативи, притаманнЁ регЁональним мовам або мовам меншин, Ё сприяти рЁзними засобами доступу до творЁв, що створюються цими мовами;

b) сприяти рЁзними засобами доступу Ёншими мовами до творЁв, що створюються регЁональними мовами або мовами меншин, пЁдтримуючи Ё розвиваючи дЁяльнЁсть у галузЁ перекладу, дублювання, озвучування Ё субтитрування;

c) сприяти доступу регЁональними мовами або мовами меншин до творЁв, що створюються Ёншими мовами, пЁдтримуючи Ё розвиваючи дЁяльнЁсть в галузЁ перекладу, дублювання, озвучування Ё субтитрування;

d) забезпечити, щоб органи, якЁ вЁдповЁдають за здЁйснення чи пЁдтримку рЁзноманЁтно© культурно© дЁяльнЁстЁ, пЁд час заходЁв, якЁ вони проводять або пЁдтримують, докладали належних зусиль для поширенння ЁнформацЁ© про регЁональнЁ мови та культурнЁ цЁнностЁ або мови та культурнЁ цЁнностЁ меншин та для ©хнього використання;

e) сприяти заходам, спрямованим на забезпечення, щоб органи, якЁ вЁдповЁдають за здЁйснення чи пЁдтримку культурно© дЁяльностЁ, мали персонал, що повнЁстю володЁ╨ вЁдповЁдною регЁональною мовою або мовою вЁдповЁдно© меншини, а також мовою (мовами) решти населення;

f) заохочувати безпосередню участь представникЁв осЁб, що вживають вЁдповЁдну регЁональну мову або мову вЁдповЁдно© меншини, у забезпеченнЁ засобЁв здЁйснення культурно© дЁяльностЁ та ©© плануваннЁ;

g) заохочувати створення органу (органЁв), вЁдповЁдального за збЁр, збереження примЁрника та презентацЁю чи видання творЁв, що створюються регЁональними мовами або мовами меншин, Ё/або сприяти створенню такого органу (органЁв);

h) у разЁ необхЁдностЁ створювати Ё/або розвивати та фЁнансувати перекладацькЁ та термЁнологЁчнЁ дослЁдницькЁ структури, зокрема з метою збереження та розвитку належно© адмЁнЁстративно©, торгово©, економЁчно©, соцЁально©, технЁчно© або правово© термЁнологЁ© кожною регЁональною мовою або мовою кожно© меншини.

2. Стосовно територЁй, на яких регЁональнЁ мови або мови меншин традицЁйно не використовуються, Сторони зобов'язуються, якщо чисельнЁсть осЁб, що вживають регЁональну мову або мову меншини, виправдову╨ це, дозволяти, заохочувати Ё/або передбачати вЁдповЁдну культурну дЁяльнЁсть Ё вЁдповЁднЁ засоби ©© здЁйснення згЁдно з попереднЁм пунктом.

3. Сторони зобов'язуються придЁляти належну увагу у сво©й культурнЁй полЁтицЁ за кордоном регЁональним мовам або мовам меншин, а також культурам, якЁ вЁдображаються такими мовами.Стаття 13. ЕкономЁчне Ё соцЁальне життя1. Стосовно економЁчно© та соцЁально© дЁяльностЁ, Сторони зобов'язуються, в межах всЁ╨© кра©ни:

a) виключити Ёз свого законодавства будь-якЁ положення, що необгрунтовано забороняють або обмежують використання регЁональних мов або мов меншин в документах, якЁ стосуються економЁчного або соцЁального життя, зокрема трудових договорах, Ё технЁчнЁй документацЁ©, такЁй як ЁнструкцЁ© по використанню товарЁв або устаткування;

b) заборонити застосування у внутрЁшнЁх правилах компанЁй Ё приватних документах будь-яких положень, що виключають або обмежують використання регЁональних мов або мов меншин, принаймнЁ мЁж особами, що вживають одну Ё ту ж мову;

c) запобЁгати практицЁ, спрямованЁй на вЁдмову вЁд використання регЁональних мов або мов меншин в економЁчнЁй або соцЁальнЁй дЁяльностЁ;

d) сприяти використанню регЁональних мов або мов меншин також за допомогою заходЁв, якЁ не визначенЁ у попереднЁх пЁдпунктах, Ё/або заохочувати таке використання.

2. Стосовно економЁчно© та соцЁально© дЁяльностЁ, Сторони зобов'язуються, якщо державнЁ органи мають таку компетенцЁю, в межах територЁ©, на якЁй використовуються регЁональнЁ мови або мови меншин, та у мЁру розумно© можливостЁ:

a) включити у сво© фЁнансовЁ та банкЁвськЁ правила положення, якЁ дозволяють шляхом використання процедур, сумЁсних з комерцЁйною практикою, використовувати регЁональнЁ мови або мови меншин пЁд час складання платЁжних документЁв (чекЁв, векселЁв Ё т. Ён.) чи Ёнших фЁнансових документЁв або, у мЁру можливостЁ, забезпечити здЁйснення таких положень;

b) в економЁчному та соцЁальному секторах, якЁ знаходяться пЁд ©хнЁм безпосереднЁм контролем (державний сектор), органЁзувати заходи, якЁ сприяють використанню регЁональних мов або мов меншин;

c) забезпечити, щоб соцЁальнЁ установи, такЁ як лЁкарнЁ, будинки для осЁб похилого вЁку та гуртожитки, могли приймати та обслуговувати осЁб, що вживають регЁональну мову або мову меншини Ё потребують догляду на пЁдставЁ слабкого здоров'я, похилого вЁку або з Ёнших причин, з використанням ©хньо© мови;

d) забезпечити вЁдповЁдними засобами складання ЁнструкцЁй з технЁки безпеки регЁональними мовами або мовами меншин;

e) вжити заходЁв для того, щоб ЁнформацЁя, яка нада╨ться компетентними державними органами стосовно прав споживачЁв, подавалась регЁональними мовами або мовами меншин.Стаття 14. ТранскордоннЁ обмЁниСторони зобов'язуються:

a) застосовувати чиннЁ двостороннЁ Ё багатостороннЁ угоди з державами, в яких аналогЁчна мова використову╨ться у такЁй самЁй або схожЁй формЁ, або у разЁ необхЁдностЁ докладати зусиль для укладання таких угод з метою сприяння контактам мЁж особами, що вживають ту саму мову у вЁдповЁдних державах у галузях культури, освЁти, ЁнформацЁ©, професЁйно-технЁчно© пЁдготовки Ё безперервного навчання;

b) в Ёнтересах регЁональних мов або мов меншин сприяти транскордонному спЁвробЁтництву, зокрема мЁж органами регЁонального або мЁсцевого самоврядування, на територЁ© яких аналогЁчна мова використову╨ться у такЁй самЁй або схожЁй формЁ, та/або розвивати таке спЁвробЁтництво.Частина IV

Застосування ХартЁ©
Стаття 15. ПерЁодичнЁ доповЁдЁ1. Сторони подають Генеральному секретарю Ради ╙вропи на перЁодичнЁй основЁ Ё у форматЁ, визначеному КомЁтетом мЁнЁстрЁв, доповЁдь про полЁтику, яку вони проводять вЁдповЁдно до частини II ХартЁ©, Ё про заходи, вжитЁ ними на виконання тих положень частини III, якЁ вони прийняли. Перша доповЁдь пода╨ться через один рЁк пЁсля набрання ХартЁ╨ю чинностЁ стосовно вЁдповЁдно© Сторони, наступнЁ доповЁдЁ подаються кожнЁ три роки пЁсля першо© доповЁдЁ.

2. Сво© доповЁдЁ Сторони оприлюднюють.Стаття 16. Розгляд доповЁдей1. ДоповЁдЁ, якЁ подаються Генеральному секретарю Ради ╙вропи згЁдно зЁ статтею 15, розглядаються КомЁтетом експертЁв, який створю╨ться вЁдповЁдно до статтЁ 17.

2. Законно створенЁ органи або асоцЁацЁ© Сторони можуть звертати увагу КомЁтету експертЁв на питання, якЁ стосуються зобов'язань цЁ╨© Сторони за частиною III ХартЁ©. ПЁсля консультацЁй з вЁдповЁдною Стороною КомЁтет експертЁв може врахувати таку ЁнформацЁю пЁд час пЁдготовки доповЁдЁ, зазначено© у пунктЁ 3 нижче. ЦЁ органи або асоцЁацЁ© можуть також робити заяви стосовно полЁтики, яку Сторона проводить вЁдповЁдно до частини II.

3. На основЁ доповЁдей, зазначених у пунктЁ 1, та ЁнформацЁ©, згадано© у пунктЁ 2, КомЁтет експертЁв склада╨ доповЁдь КомЁтету мЁнЁстрЁв. Ця доповЁдь супроводжу╨ться коментарями, якЁ Сторони надсилають на вЁдповЁдне прохання, Ё може оприлюднюватися КомЁтетом мЁнЁстрЁв.

4. ДоповЁдь, зазначена у пунктЁ 3, мЁстить, зокрема, пропозицЁ© КомЁтету експертЁв стосовно пЁдготовки КомЁтетом мЁнЁстрЁв необхЁдних рекомендацЁй однЁй або декЁльком Сторонам.

5. Генеральний секретар Ради ╙вропи пода╨ ПарламентськЁй асамбле© докладну дворЁчну доповЁдь про застосування ХартЁ©.Стаття 17. КомЁтет експертЁв1. До складу КомЁтету експертЁв входять по одному члену вЁд кожно© Сторони. Члени КомЁтету призначаються КомЁтетом мЁнЁстрЁв Ёз списку кандидатЁв, якЁ висуваються вЁдповЁдною Стороною Ё якЁ повиннЁ вЁдзначатися високою сумлЁннЁстю та мати визнаний авторитет в питаннях, якЁ розглядаються у цЁй ХартЁ©.

2. Члени КомЁтету призначаються строком на 6 рокЁв Ё можуть перепризначатися. Член КомЁтету, який не може продовжувати виконувати сво© обов'язки, замЁню╨ться за процедурою, визначеною у пунктЁ 1, а його наступник обЁйма╨ посаду свого попередника протягом решти частини його строку повноважень.

3. КомЁтет експертЁв встановлю╨ сво© правила процедури. Його секретарське обслуговування забезпечу╨ться Генеральним секретарем Ради ╙вропи.Частина V

ЗаключнЁ положення
Стаття 18Цю ХартЁю вЁдкрито для пЁдписання державами - членами Ради ╙вропи. Вона пЁдляга╨ ратифЁкацЁ©, прийняттю або затвердженню. РатифЁкацЁйнЁ грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберЁгання Генеральному секретарю Ради ╙вропи.Стаття 191. Ця ХартЁя набира╨ чинностЁ в перший день мЁсяця, що наста╨ пЁсля закЁнчення тримЁсячного перЁоду вЁд дати, на яку п'ять держав - членЁв Ради ╙вропи висловили свою згоду на обов'язковЁсть для них цЁ╨© ХартЁ© вЁдповЁдно до положень статтЁ 18.

2. Стосовно будь-яко© держави, яка висловлюватиме свою згоду на обов'язковЁсть для не© цЁ╨© ХартЁ© пЁсля набрання нею чинностЁ, ХартЁя набира╨ чинностЁ в перший день мЁсяця, що наста╨ пЁсля закЁнчення тримЁсячного перЁоду вЁд дати здачЁ на зберЁгання ратифЁкацЁйно© грамоти або документа про прийняття чи затвердження.Стаття 201. ПЁсля набрання цЁ╨ю ХартЁ╨ю чинностЁ, КомЁтет мЁнЁстрЁв Ради ╙вропи може запропонувати будь-якЁй державЁ, яка не ╨ членом Ради ╙вропи, при╨днатися до цЁ╨© ХартЁ©.

2. Стосовно будь-яко© держави, яка при╨дну╨ться до ХартЁ©, ХартЁя набира╨ чинностЁ в перший день мЁсяця, що наступа╨ пЁсля закЁнчення тримЁсячного перЁоду вЁд дати здачЁ на зберЁгання Генеральному секретарю Ради ╙вропи документа про при╨днання.Стаття 211. Будь-яка держава пЁд час пЁдписання або здачЁ на зберЁгання сво╨© ратифЁкацЁйно© грамоти чи свого документа про прийняття, затвердження або при╨днання може заявити одне або декЁлька застережень до пунктЁв 2 - 5 статтЁ 7 цЁ╨© ХартЁ©. ╡ншЁ застереження не дозволяються.

2. Будь-яка ДоговЁрна Держава, яка заявила застереження згЁдно з попереднЁм пунктом, може повнЁстю або частково вЁдкликати його шляхом подання вЁдповЁдного повЁдомлення на Ём'я Генерального секретаря Ради ╙вропи. ВЁдкликання набира╨ чинностЁ вЁд дати отримання Генеральним секретарем такого повЁдомлення.Стаття 221. Будь-яка Сторона може у будь-який час денонсувати цю ХартЁю шляхом подання вЁдповЁдного повЁдомлення на Ём'я Генерального секретаря Ради ╙вропи.

2. Така денонсацЁя набира╨ чинностЁ в перший день мЁсяця, що наста╨ пЁсля закЁнчення шестимЁсячного перЁоду вЁд дати отримання Генеральним секретарем такого повЁдомлення.Стаття 23Генеральний секретар Ради ╙вропи повЁдомля╨ держави - члени Ради Ё будь-яку державу, яка при╨дналася до цЁ╨© ХартЁ©, про:

a) будь-яке пЁдписання;

b) здачу на зберЁгання будь-яко© ратифЁкацЁйно© грамоти або будь-якого документа про прийняття, затвердження або при╨днання;

c) будь-яку дату набрання чинностЁ цЁ╨ю ХартЁ╨ю вЁдповЁдно до статей 19 та 20;

d) будь-яке повЁдомлення, отримане на виконання положень пункту 2 статтЁ 3;

e) будь-яку Ёншу дЁю, будь-яке повЁдомлення або сповЁщення, якЁ стосуються цЁ╨© ХартЁ©.На посвЁдчення чого нижчепЁдписанЁ, належним чином на те уповноваженЁ представники пЁдписали цю ХартЁю.Вчинено у СтрасбурзЁ п'ятого дня листопада мЁсяця 1992 року англЁйською Ё французькою мовами, причому обидва тексти ╨ однаково автентичними, в одному примЁрнику, який зберЁгатиметься в архЁвЁ Ради ╙вропи. Генеральний секретар Ради ╙вропи надсила╨ засвЁдченЁ копЁ© ХартЁ© кожнЁй державЁ - члену Ради ╙вропи Ё будь-якЁй ДержавЁ, якЁй було запропоновано при╨днатися до цЁ╨© ХартЁ©.European Treaty Series/148ЗбЁрка договорЁв Ради ╙вропи

Парламентське видавництво, Ки©в - 2000Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | яРЮРЭХ

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Укра©нi" 2001 - 2005 р.

ЗворотнЁй зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»