українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
Розділ I. Загальна частина


Глава 1. Основні положення

 


Стаття 1. Земля - основне національне багатство


1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.


2. Право власності на землю гарантується.


3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

 


Стаття 2. Земельні відносини


1. Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.


2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.


3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї).

 


Стаття 3. Регулювання земельних відносин


1. Земельні відносини регулюються Конституцією України (254к/96-ВР), цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.


2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать цьому Кодексу.

 


Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання


1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.


2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель.

 


Стаття 5. Принципи земельного законодавства


Земельне законодавство базується на таких принципах:


а) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;


б) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави;


в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом;


г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;


ґ) забезпечення гарантій прав на землю;


д) пріоритету вимог екологічної безпеки.

 


Глава 2. Повноваження Верховної Ради України,


Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин

 


Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин


До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних відносин належить:


а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;


б) визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель;


в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель;


г) встановлення і зміна меж районів і міст;


ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель;


д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України (254к/96-ВР).

 


Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин


До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин на території республіки належить:


а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;


б) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;


в) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території Автономної Республіки Крим;


г) затвердження та участь у реалізації республіканських програм використання земель, підвищення родючості грунтів, охорони земель;


ґ) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;


д) координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;


е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;


є) координація здійснення контролю за використанням та охороною земель;


ж) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;


з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;


и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 


Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин


До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин на території області належить:


а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;


б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;


в) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;


г) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;


ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості грунтів, охорони земель;


д) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;


е) організація землеустрою;


є) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;


ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;


з) вирішення земельних спорів;


и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 


Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин


До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин на їх території належить:


а) розпорядження землями територіальної громади міста;


б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;


в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;


г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;


ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;


д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;


е) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;


є) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;


ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;


з) організація землеустрою;


и) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;


і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;


ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;


й) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок;


к) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;


л) вирішення земельних спорів;


м) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 


Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин


До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на території району належить:


а) розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад;


б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;


в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;


г) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони та використання земель;


ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;


д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів, міст, селищ, сіл;


е) вирішення земельних спорів;


є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 


Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин


Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин визначаються міськими радами.

 


Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин


До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:


а) розпорядження землями територіальних громад;


б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;


в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;


г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;


ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;


д) організація землеустрою;


е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;


є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;


ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;


з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;


и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;


і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;


ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;


й) вирішення земельних спорів;


к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 


Глава 3. Повноваження органів виконавчої влади


в галузі земельних відносин

 


Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин


До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин належить:


а) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;


б) реалізація державної політики у галузі використання та охорони земель;


в) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку, визначеному цим Кодексом;


г) координація проведення земельної реформи;


ґ) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм використання та охорони земель;


д) організація ведення державного земельного кадастру, державного контролю за використанням і охороною земель та здійснення землеустрою;


е) встановлення порядку проведення моніторингу земель;


є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 


Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин


До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин належить:


а) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;


б) організація моніторингу земель;


в) участь у розробці нормативних документів у галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів;


г) здійснення державної екологічної експертизи землекористування;


ґ) внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі охорони та раціонального використання земель;


д) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони земель;


е) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 


Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин


До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин належить:


а) внесення пропозицій про формування державної політики у галузі земельних відносин і забезпечення її реалізації;


б) координація робіт з проведення земельної реформи;


в) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних, регіональних програм використання та охорони земель;


г) ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок;


ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням та охороною земель;


д) здійснення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обгрунтувань цих програм і проектів;


е) розроблення економічного і правового механізму регулювання земельних відносин;


є) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;


ж) здійснення міжнародного співробітництва в галузі земельних відносин;


з) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 


Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин


До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин належить:


а) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;


б) участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і республіканських програм з питань використання та охорони земель;


в) координація здійснення землеустрою і державного контролю за використанням та охороною земель;


г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок;


ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку, визначеному цим Кодексом;


д) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;


е) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.


Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин


До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить:


а) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;


б) участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм з питань використання та охорони земель;


в) координація здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель;


г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок;


ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах, визначених цим Кодексом;


д) підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ, районів, районів у містах та міст;


е) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;


є) координація діяльності державних органів земельних ресурсів;


ж) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»