укра©нськарусскийenglishСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя Укра©ни (об`╨днана)
СДПУ(О): Буду╨мо кра©ну. Не стЁй осторонь!
РоздЁл II. ЗемлЁ Укра©ни


Глава 4. Склад та цЁльове призначення земель Укра©ни

 


Стаття 18. Склад земель


1. До земель Укра©ни належать усЁ землЁ в межах ©© територЁ©, в тому числЁ острови та землЁ, зайнятЁ водними об'╨ктами, якЁ за основним цЁльовим призначенням подЁляються на категорЁ©.


2. КатегорЁ© земель Укра©ни мають особливий правовий режим.


3. Укра©на за межами ©© територЁ© може мати на правЁ державно© власностЁ земельнЁ дЁлянки, правовий режим яких визнача╨ться законодавством вЁдповЁдно© кра©ни.

 


Стаття 19. КатегорЁ© земель


1. ЗемлЁ Укра©ни за основним цЁльовим призначенням подЁляються на такЁ категорЁ©:


а) землЁ сЁльськогосподарського призначення;


б) землЁ житлово© та громадсько© забудови;


в) землЁ природно-заповЁдного та Ёншого природоохоронного призначення;


г) землЁ оздоровчого призначення;


╢) землЁ рекреацЁйного призначення;


д) землЁ Ёсторико-культурного призначення;


е) землЁ лЁсового фонду;


╨) землЁ водного фонду;


ж) землЁ промисловостЁ, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Ёншого призначення.


2. ЗемельнЁ дЁлянки кожно© категорЁ© земель, якЁ не наданЁ у власнЁсть або користування громадян чи юридичних осЁб, можуть перебувати у запасЁ.

 


Стаття 20. Встановлення та змЁна цЁльового призначення земель


1. ВЁднесення земель до тЁ╨© чи Ёншо© категорЁ© здЁйсню╨ться на пЁдставЁ рЁшень органЁв державно© влади та органЁв мЁсцевого самоврядування вЁдповЁдно до ©х повноважень.


2. ЗмЁна цЁльового призначення земель провадиться органами виконавчо© влади або органами мЁсцевого самоврядування, якЁ приймають рЁшення про передачу цих земель у власнЁсть або надання у користування, вилучення (викуп) земель Ё затверджують проекти землеустрою або приймають рЁшення про створення об'╨ктЁв природоохоронного та Ёсторико-культурного призначення.


3. ЗмЁна цЁльового призначення земель, якЁ перебувають у власностЁ громадян або юридичних осЁб, здЁйсню╨ться за ЁнЁцЁативою власникЁв земельних дЁлянок у порядку, що встановлю╨ться КабЁнетом МЁнЁстрЁв Укра©ни.

 


Стаття 21. НаслЁдки порушення порядку встановлення та змЁни цЁльового призначення земель


Порушення порядку встановлення та змЁни цЁльового призначення земель ╨ пЁдставою для:


а) визнання недЁйсними рЁшень органЁв державно© влади та органЁв мЁсцевого самоврядування про надання (передачу) земельних дЁлянок громадянам та юридичним особам;


б) визнання недЁйсними угод щодо земельних дЁлянок;


в) вЁдмови в державнЁй ре╨страцЁ© земельних дЁлянок або визнання ре╨страцЁ© недЁйсною;


г) притягнення до вЁдповЁдальностЁ вЁдповЁдно до закону громадян та юридичних осЁб, винних у порушеннЁ порядку встановлення та змЁни цЁльового призначення земель.

 


Глава 5. ЗемлЁ сЁльськогосподарського призначення

 


Стаття 22. Визначення земель сЁльськогосподарського призначення та порядок ©х використання


1. Землями сЁльськогосподарського призначення визнаються землЁ, наданЁ для виробництва сЁльськогосподарсько© продукцЁ©, здЁйснення сЁльськогосподарсько© науково-дослЁдно© та навчально© дЁяльностЁ, розмЁщення вЁдповЁдно© виробничо© Ёнфраструктури або призначенЁ для цих цЁлей.


2. До земель сЁльськогосподарського призначення належать:


а) сЁльськогосподарськЁ угЁддя (рЁлля, багаторЁчнЁ насадження, сЁножатЁ, пасовища та перелоги);


б) несЁльськогосподарськЁ угЁддя (господарськЁ шляхи Ё прогони, полезахиснЁ лЁсовЁ смуги та ЁншЁ захиснЁ насадження, крЁм тих, що вЁднесенЁ до земель лЁсового фонду, землЁ пЁд господарськими будЁвлями Ё дворами, землЁ тимчасово© консервацЁ© тощо).


3. ЗемлЁ сЁльськогосподарського призначення передаються у власнЁсть та надаються у користування:


а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садЁвництва, городництва, сЁнокосЁння та випасання худоби, ведення товарного сЁльськогосподарського виробництва;


б) сЁльськогосподарським пЁдпри╨мствам - для ведення товарного сЁльськогосподарського виробництва;


в) сЁльськогосподарським науково-дослЁдним установам та навчальним закладам, сЁльським професЁйно-технЁчним училищам та загальноосвЁтнЁм школам - для дослЁдних Ё навчальних цЁлей, пропаганди передового досвЁду ведення сЁльського господарства;


г) несЁльськогосподарським пЁдпри╨мствам, установам та органЁзацЁям, релЁгЁйним органЁзацЁям Ё об'╨днанням громадян - для ведення пЁдсобного сЁльського господарства.


4. ЗемлЁ сЁльськогосподарського призначення не можуть передаватись у власнЁсть Ёноземним громадянам, особам без громадянства, Ёноземним юридичним особам та Ёноземним державам.

 


Стаття 23. ПрЁоритетнЁсть земель сЁльськогосподарського призначення


1. ЗемлЁ, придатнЁ для потреб сЁльського господарства, повиннЁ надаватися насамперед для сЁльськогосподарського використання.


2. Визначення земель, придатних для потреб сЁльського господарства, провадиться на пЁдставЁ даних державного земельного кадастру.


3. Для будЁвництва промислових пЁдпри╨мств, об'╨ктЁв житлово-комунального господарства, залЁзниць Ё автомобЁльних шляхЁв, лЁнЁй електропередачЁ та зв'язку, магЁстральних трубопроводЁв, а також для Ёнших потреб, не пов'язаних з веденням сЁльськогосподарського виробництва, надаються переважно несЁльськогосподарськЁ угЁддя або сЁльськогосподарськЁ угЁддя гЁршо© якостЁ.


4. ЛЁнЁ© електропередачЁ Ё зв'язку та ЁншЁ комунЁкацЁ© проводяться головним чином вздовж шляхЁв, трас тощо.

 


Стаття 24. ЗемельнЁ дЁлянки державних Ё комунальних сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй


1. Державним Ё комунальним сЁльськогосподарським пЁдпри╨мствам, установам та органЁзацЁям надаються земельнЁ дЁлянки Ёз земель державно© Ё комунально© власностЁ у постЁйне користування для науково-дослЁдних, навчальних цЁлей та ведення товарного сЁльськогосподарського виробництва.


2. ДержавнЁ Ё комунальнЁ сЁльськогосподарськЁ пЁдпри╨мства, установи Ё органЁзацЁ© можуть орендувати земельнЁ дЁлянки, що перебувають у власностЁ громадян та юридичних осЁб.


3. У разЁ лЁквЁдацЁ© державного чи комунального пЁдпри╨мства, установи, органЁзацЁ© землЁ, якЁ перебувають у ©х постЁйному користуваннЁ, за рЁшенням вЁдповЁдного органу виконавчо© влади або органу мЁсцевого самоврядування переводяться до земель запасу або надаються Ёншим громадянам та юридичним особам для використання за ©х цЁльовим призначенням, а договори оренди земельних дЁлянок припиняються.

 


Стаття 25. ПриватизацЁя земель державних Ё комунальних сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй


1. При приватизацЁ© земель державних Ё комунальних сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй земельнЁ дЁлянки передаються працЁвникам цих пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй, а також пенсЁонерам з ©х числа з визначенням кожному з них земельно© частки (паю).


2. РЁшення про приватизацЁю земель державних Ё комунальних сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй приймають органи виконавчо© влади або органи мЁсцевого самоврядування вЁдповЁдно до ©х повноважень за клопотанням працЁвникЁв цих пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй.


3. ЗемлЁ у приватну власнЁсть працЁвникам державних Ё комунальних сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй, а також пенсЁонерам з ©х числа передаються безоплатно.


4. Площа земель, що передаються у приватну власнЁсть, становить рЁзницю мЁж загальною площею земель, що перебували у постЁйному користуваннЁ сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй, Ё площею земель, якЁ залишаються у державнЁй чи комунальнЁй власностЁ (лЁсовий фонд, водний фонд, резервний фонд).


5. Кожен працЁвник цього пЁдпри╨мства, установи та органЁзацЁ©, а також пенсЁонери з ©х числа мають гарантоване право одержати свою земельну частку (пай), видЁлену в натурЁ (на мЁсцевостЁ).


6. При обчисленнЁ розмЁру земельно© частки (паю) враховуються сЁльськогосподарськЁ угЁддя, якЁ перебували у постЁйному користуваннЁ державних та комунальних сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй, за винятком земель, що залишаються у державнЁй та комунальнЁй власностЁ. Загальний розмЁр обчислено© для приватизацЁ© площЁ сЁльськогосподарських угЁдь подЁля╨ться на кЁлькЁсть працЁвникЁв цих пЁдпри╨мств та пенсЁонерЁв з ©х числа.


7. ВартЁсть Ё розмЁри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (па©в) працЁвникЁв вЁдповЁдних пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй та пенсЁонерЁв з ©х числа ╨ рЁвними.


8. ВнутрЁгосподарськЁ шляхи, господарськЁ двори, полезахиснЁ лЁсосмуги та ЁншЁ захиснЁ насадження, гЁдротехнЁчнЁ споруди, водойми тощо можуть бути вЁдповЁдно до цього Кодексу переданЁ у власнЁсть громадян, сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй, що створенЁ колишнЁми працЁвниками державних Ё комунальних сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй.


9. Органи виконавчо© влади або органи мЁсцевого самоврядування у процесЁ приватизацЁ© створюють резервний фонд земель за погодженням його мЁсця розташування з працЁвниками цих пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй, а також пенсЁонерами з ©х числа у розмЁрЁ до 15 вЁдсоткЁв площЁ усЁх сЁльськогосподарських угЁдь, якЁ були у постЁйному користуваннЁ вЁдповЁдних пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй.


10. Резервний фонд земель перебува╨ у державнЁй або комунальнЁй власностЁ Ё признача╨ться для подальшого перерозподЁлу та використання за цЁльовим призначенням.

 


Стаття 26. Використання земельних дЁлянок з мелЁоративними системами


ЗемельнЁ дЁлянки, одержанЁ громадянами внаслЁдок приватизацЁ© земель державних та комунальних сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, на яких розташованЁ та функцЁонують мелЁоративнЁ системи, використовуються спЁльно на пЁдставЁ угоди. У разЁ вЁдсутностЁ згоди щодо спЁльного використання зазначених земельних дЁлянок питання вирЁшу╨ться в судовому порядку.

 


Стаття 27. Збереження права на землю сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй, особистих селянських Ё фермерських господарств


СЁльськогосподарськЁ пЁдпри╨мства, установи та органЁзацЁ©, особистЁ селянськЁ Ё фермерськЁ господарства, якЁ об'╨днуються в асоцЁацЁ© та ЁншЁ органЁзацЁйно-правовЁ форми, зберЁгають право на сво© земельнЁ дЁлянки, якщо Ёнше не передбачено договором.

 


Стаття 28. ЗемельнЁ дЁлянки сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств


1. СЁльськогосподарським пЁдпри╨мствам, установам та органЁзацЁям, крЁм державних Ё комунальних, землЁ сЁльськогосподарського призначення можуть належати на правЁ власностЁ.


2. Право власностЁ на землю цих пЁдпри╨мств може набуватися шляхом внесення до статутного фонду земельних дЁлянок ©х засновникЁв та придбання земельних дЁлянок за договорами купЁвлЁ-продажу, дарування, мЁни, Ёншими цивЁльно-правовими угодами.


3. РеалЁзацЁя права власностЁ на землю зазначеними сЁльськогосподарськими пЁдпри╨мствами здЁйсню╨ться вЁдповЁдно до закону.

 


Стаття 29. Визначення мЁсця розташування земельних дЁлянок громадян при лЁквЁдацЁ© сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй


1. При лЁквЁдацЁ© сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй переважне право на отримання земельних дЁлянок поруч з населеними пунктами мають власники земельних часток (па©в), якЁ проживають у цих населених пунктах.


2. МЁсце розташування земельних дЁлянок визнача╨ться з урахуванням вимог рацЁонально© органЁзацЁ© територЁ© Ё компактностЁ землекористування вЁдповЁдно до землевпорядних проектЁв, якЁ затверджуються зборами власникЁв земельних часток (па©в).

 


Стаття 30. РозподЁл несЁльськогосподарських угЁдь при лЁквЁдацЁ© сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств


1. При лЁквЁдацЁ© сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств несЁльськогосподарськЁ угЁддя, що перебували у ©х власностЁ, розподЁляються вЁдповЁдно до установчих документЁв цих пЁдпри╨мств або за згодою власникЁв земельних часток (па©в). У разЁ недосягнення згоди це питання вирЁшу╨ться в судовому порядку.


2. ЗемельнЁ дЁлянки державно© Ё комунально© власностЁ, якЁ перебували у користуваннЁ сЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй, що лЁквЁдуються, включаються до земель запасу або передаються у власнЁсть чи користування вЁдповЁдно до цього Кодексу.

 


Стаття 31. ЗемлЁ фермерського господарства


1. ЗемлЁ фермерського господарства можуть складатися Ёз:


а) земельно© дЁлянки, що належить на правЁ власностЁ фермерському господарству як юридичнЁй особЁ;


б) земельних дЁлянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на правЁ приватно© власностЁ;


в) земельно© дЁлянки, що використову╨ться фермерським господарством на умовах оренди.


2. Громадяни - члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно у власнЁсть Ёз земель державно© Ё комунально© власностЁ земельних дЁлянок у розмЁрЁ земельно© частки (паю).

 


Стаття 32. ПриватизацЁя земельних дЁлянок членами фермерських господарств


1. Громадянам Укра©ни - членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власнЁсть наданЁ ©м у користування земельнЁ дЁлянки у розмЁрЁ земельно© частки (паю) члена сЁльськогосподарського пЁдпри╨мства, розташованого на територЁ© вЁдповЁдно© ради.


2. ДЁя частини першо© цЁ╨© статтЁ не поширю╨ться на громадян, якЁ ранЁше набули права на земельну частку (пай).

 


Стаття 33. ЗемельнЁ дЁлянки особистих селянських господарств


1. Громадяни Укра©ни можуть мати на правЁ власностЁ та орендувати земельнЁ дЁлянки для ведення особистого селянського господарства.


2. ╡ноземнЁ громадяни та особи без громадянства можуть мати земельнЁ дЁлянки для ведення особистого селянського господарства на умовах оренди.


3. Використання земель особистого селянського господарства здЁйсню╨ться вЁдповЁдно до закону.

 


Стаття 34. ЗемлЁ для сЁнокосЁння Ё випасання худоби


1. Громадяни можуть орендувати земельнЁ дЁлянки для сЁнокосЁння Ё випасання худоби.


2. Органи виконавчо© влади та органи мЁсцевого самоврядування можуть створювати на землях, що перебувають у власностЁ держави чи територЁально© громади, громадськЁ сЁножатЁ Ё пасовища.

 


Стаття 35. ЗемельнЁ дЁлянки для садЁвництва


1. Громадяни Укра©ни Ёз земель державно© Ё комунально© власностЁ мають право набувати безоплатно у власнЁсть або на умовах оренди земельнЁ дЁлянки для ведення ЁндивЁдуального або колективного садЁвництва.


2. ╡ноземнЁ громадяни та особи без громадянства можуть мати земельнЁ дЁлянки для ведення ЁндивЁдуального або колективного садЁвництва на умовах оренди.


3. ЗемельнЁ дЁлянки, призначенЁ для садЁвництва, можуть використовуватись для закладання багаторЁчних плодових насаджень, вирощування сЁльськогосподарських культур, а також для зведення необхЁдних будинкЁв, господарських споруд тощо.


4. ЗемлЁ загального користування садЁвницького товариства ╨ його власнЁстю. До земель загального користування садЁвницького товариства належать земельнЁ дЁлянки, зайнятЁ захисними смугами, дорогами, про©здами, будЁвлями Ё спорудами та Ёншими об'╨ктами загального користування.


5. ПриватизацЁя земельно© дЁлянки громадянином - членом садЁвницького товариства здЁйсню╨ться без згоди на те Ёнших членЁв цього товариства.


6. Використання земельних дЁлянок садЁвницьких товариств здЁйсню╨ться вЁдповЁдно до закону та статутЁв цих товариств.

 


Стаття 36. ЗемельнЁ дЁлянки для городництва


1. Громадянам або ©х об'╨днанням Ёз земель державно© або комунально© власностЁ можуть надаватися в оренду земельнЁ дЁлянки для городництва.


2. На земельних дЁлянках, наданих для городництва, закладання багаторЁчних плодових насаджень, а також спорудження капЁтальних будЁвель Ё споруд не допуска╨ться.


3. На земельних дЁлянках, наданих для городництва, можуть бути зведенЁ тимчасовЁ споруди для зберЁгання Ёнвентарю та захисту вЁд непогоди. ПЁсля закЁнчення строку оренди зазначено© земельно© дЁлянки побудованЁ тимчасовЁ споруди пЁдлягають знесенню власниками цих споруд за ©х рахунок.

 


Стаття 37. Право несЁльськогосподарських пЁдпри╨мств, установ та органЁзацЁй на землю


1. ПриватнЁ несЁльськогосподарськЁ пЁдпри╨мства, установи та органЁзацЁ© можуть набувати у власнЁсть або оренду землЁ сЁльськогосподарського та Ёншого призначення для ведення пЁдсобного господарства.


2. ДержавнЁ та комунальнЁ несЁльськогосподарськЁ пЁдпри╨мства, установи та органЁзацЁ© можуть набувати в оренду землЁ сЁльськогосподарського та Ёншого призначення для ведення пЁдсобного господарства.


Глава 6. ЗемлЁ житлово© та громадсько© забудови


Стаття 38. Визначення земель житлово© та громадсько© забудови


До земель житлово© та громадсько© забудови належать земельнЁ дЁлянки в межах населених пунктЁв, якЁ використовуються для розмЁщення житлово© забудови, громадських будЁвель Ё споруд, Ёнших об'╨ктЁв загального користування.

 


Стаття 39. Використання земель житлово© та громадсько© забудови


Використання земель житлово© та громадсько© забудови здЁйсню╨ться вЁдповЁдно до генерального плану населеного пункту, Ёншо© мЁстобудЁвно© документацЁ©, плану земельно-господарського устрою з дотриманням державних стандартЁв Ё норм, регЁональних та мЁсцевих правил забудови.

 


Стаття 40. ЗемельнЁ дЁлянки для будЁвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будЁвель Ё гаражного будЁвництва


Громадянам Укра©ни за рЁшенням органЁв виконавчо© влади або органЁв мЁсцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власнЁсть або надаватися в оренду земельнЁ дЁлянки для будЁвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будЁвель Ё гаражного будЁвництва в межах норм, визначених цим Кодексом. Понад норму безоплатно© передачЁ громадяни можуть набувати у власнЁсть земельнЁ дЁлянки для зазначених потреб за цивЁльно-правовими угодами.

 


Стаття 41. ЗемельнЁ дЁлянки житлово-будЁвельних (житлових) Ё гаражно-будЁвельних кооперативЁв


1. Житлово-будЁвельним (житловим) та гаражно-будЁвельним кооперативам за рЁшенням органЁв виконавчо© влади або органЁв мЁсцевого самоврядування земельнЁ дЁлянки для житлового Ё гаражного будЁвництва передаються безоплатно у власнЁсть або надаються в оренду у розмЁрЁ, який встановлю╨ться вЁдповЁдно до затверджено© мЁстобудЁвно© документацЁ©.


2. Житлово-будЁвельнЁ (житловЁ) та гаражно-будЁвельнЁ кооперативи можуть набувати земельнЁ дЁлянки у власнЁсть за цивЁльно-правовими угодами.

 


Стаття 42. ЗемельнЁ дЁлянки багатоквартирних жилих будинкЁв


1. ЗемельнЁ дЁлянки, на яких розташованЁ багатоквартирнЁ жилЁ будинки, а також належнЁ до них будЁвлЁ, споруди та прибудинковЁ територЁ© державно© або комунально© власностЁ, надаються в постЁйне користування пЁдпри╨мствам, установам Ё органЁзацЁям, якЁ здЁйснюють управлЁння цими будинками.


2. У разЁ приватизацЁ© громадянами багатоквартирного жилого будинку вЁдповЁдна земельна дЁлянка може передаватися безоплатно у власнЁсть або надаватись у користування об'╨днанню власникЁв.


3. Порядок використання земельних дЁлянок, на яких розташованЁ багатоквартирнЁ жилЁ будинки, а також належнЁ до них будЁвлЁ, споруди та прибудинковЁ територЁ©, визнача╨ться спЁввласниками.


4. РозмЁри та конфЁгурацЁя земельних дЁлянок, на яких розташованЁ багатоквартирнЁ жилЁ будинки, а також належнЁ до них будЁвлЁ, споруди та прибудинковЁ територЁ©, визначаються на пЁдставЁ проектЁв розподЁлу територЁ© кварталу, мЁкрорайону та вЁдповЁдно© землевпорядно© документацЁ©.

 


Глава 7. ЗемлЁ природно-заповЁдного фонду


та Ёншого природоохоронного призначення

 


Стаття 43. ЗемлЁ природно-заповЁдного фонду


ЗемлЁ природно-заповЁдного фонду - це дЁлянки сушЁ Ё водного простору з природними комплексами та об'╨ктами, що мають особливу природоохоронну, екологЁчну, наукову, естетичну, рекреацЁйну та Ёншу цЁннЁсть, яким вЁдповЁдно до закону надано статус територЁй та об'╨ктЁв природно-заповЁдного фонду.

 


Стаття 44. Склад земель природно-заповЁдного фонду


До земель природно-заповЁдного фонду включаються природнЁ територЁ© та об'╨кти (природнЁ заповЁдники, нацЁональнЁ природнЁ парки, бЁосфернЁ заповЁдники, регЁональнЁ ландшафтнЁ парки, заказники, пам'ятки природи, заповЁднЁ урочища), а також штучно створенЁ об'╨кти (ботанЁчнЁ сади, дендрологЁчнЁ парки, зоологЁчнЁ парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва).

 


Стаття 45. Використання земель природно-заповЁдного фонду


1. ЗемлЁ природно-заповЁдного фонду можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


2. Порядок використання земель природно-заповЁдного фонду визнача╨ться законом.

 


Стаття 46. ЗемлЁ Ёншого природоохоронного призначення та ©х використання


1. До земель Ёншого природоохоронного призначення належать:


а) земельнЁ дЁлянки водно-болотних угЁдь, що не вЁднесенЁ до земель лЁсового Ё водного фонду;


б) земельнЁ дЁлянки, в межах яких ╨ природнЁ об'╨кти, що мають особливу наукову цЁннЁсть.


2. МежЁ земель Ёншого природоохоронного призначення закрЁплюються на мЁсцевостЁ межовими або ЁнформацЁйними знаками.


3. Порядок використання земель Ёншого природоохоронного призначення визнача╨ться законом.


Глава 8. ЗемлЁ оздоровчого призначення

 


Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення


До земель оздоровчого призначення належать землЁ, що мають природнЁ лЁкувальнЁ властивостЁ, якЁ використовуються або можуть використовуватися для профЁлактики захворювань Ё лЁкування людей.

 


Стаття 48. Обмеження дЁяльностЁ на землях оздоровчого призначення


1. На землях оздоровчого призначення забороня╨ться дЁяльнЁсть, яка суперечить ©х цЁльовому призначенню або може негативно вплинути на природнЁ лЁкувальнЁ властивостЁ цих земель.


2. На територЁях лЁкувально-оздоровчих мЁсцевостей Ё курортЁв встановлюються округи Ё зони санЁтарно© (гЁрничо-санЁтарно©) охорони.


3. У межах округу санЁтарно© (гЁрничо-санЁтарно©) охорони забороняються передача земельних дЁлянок у власнЁсть Ё надання у користування пЁдпри╨мствам, установам, органЁзацЁям Ё громадянам для дЁяльностЁ, несумЁсно© з охороною природних лЁкувальних властивостей Ё вЁдпочинком населення.

 


Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення


1. ЗемлЁ оздоровчого призначення можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


2. Порядок використання земель оздоровчого призначення визнача╨ться законом.

 


Глава 9. ЗемлЁ рекреацЁйного призначення

 


Стаття 50. Визначення земель рекреацЁйного призначення


До земель рекреацЁйного призначення належать землЁ, якЁ використовуються для органЁзацЁ© вЁдпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходЁв.

 


Стаття 51. Склад земель рекреацЁйного призначення


До земель рекреацЁйного призначення належать земельнЁ дЁлянки зелених зон Ё зелених насаджень мЁст та Ёнших населених пунктЁв, навчально-туристських та екологЁчних стежок, маркованих трас, земельнЁ дЁлянки, зайнятЁ територЁями будинкЁв вЁдпочинку, пансЁонатЁв, об'╨ктЁв фЁзично© культури Ё спорту, туристичних баз, кемпЁнгЁв, яхт-клубЁв, стацЁонарних Ё наметових туристично-оздоровчих таборЁв, будинкЁв рибалок Ё мисливцЁв, дитячих туристичних станцЁй, дитячих та спортивних таборЁв, Ёнших аналогЁчних об'╨ктЁв, а також земельнЁ дЁлянки, наданЁ для дачного будЁвництва Ё спорудження Ёнших об'╨ктЁв стацЁонарно© рекреацЁ©.

 


Стаття 52. Використання земель рекреацЁйного призначення


1. ЗемлЁ рекреацЁйного призначення можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


2. На землях рекреацЁйного призначення забороня╨ться дЁяльнЁсть, що перешкоджа╨ або може перешкоджати використанню ©х за призначенням, а також негативно вплива╨ або може вплинути на природний стан цих земель.


3. Порядок використання земель рекреацЁйного призначення визнача╨ться законом.

 


Глава 10. ЗемлЁ Ёсторико-культурного призначення

 


Стаття 53. Склад земель Ёсторико-культурного призначення


1. До земель Ёсторико-культурного призначення належать землЁ, на яких розташованЁ:


а) Ёсторико-культурнЁ заповЁдники, музе©-заповЁдники, меморЁальнЁ парки, меморЁальнЁ (цивЁльнЁ та вЁйськовЁ) кладовища, могили, ЁсторичнЁ або меморЁальнЁ садиби, будинки, споруди Ё пам'ятнЁ мЁсця, пов'язанЁ з Ёсторичними подЁями;


б) городища, кургани, давнЁ поховання, пам'ятнЁ скульптури та мегалЁти, наскальнЁ зображення, поля давнЁх битв, залишки фортець, вЁйськових таборЁв, поселень Ё стоянок, дЁлянки Ёсторичного культурного шару укрЁплень, виробництв, каналЁв, шляхЁв;


в) архЁтектурнЁ ансамблЁ Ё комплекси, ЁсторичнЁ центри, квартали, площЁ, залишки стародавнього планування Ё забудови мЁст та Ёнших населених пунктЁв, споруди цивЁльно©, промислово©, вЁйськово©, культово© архЁтектури, народного зодчества, садово-парковЁ комплекси, фонова забудова.

 


Стаття 54. Використання земель Ёсторико-культурного призначення


1. ЗемлЁ Ёсторико-культурного призначення можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


2. Навколо Ёсторико-культурних заповЁдникЁв, меморЁальних паркЁв, давнЁх поховань, архЁтектурних ансамблЁв Ё комплексЁв встановлюються охороннЁ зони з забороною дЁяльностЁ, яка шкЁдливо вплива╨ або може вплинути на додержання режиму використання цих земель.


3. Порядок використання земель Ёсторико-культурного призначення визнача╨ться законом.

 


Глава 11. ЗемлЁ лЁсового фонду

 


Стаття 55. Визначення земель лЁсового фонду


1. До земель лЁсового фонду належать землЁ, вкритЁ лЁсовою рослиннЁстю, а також не вкритЁ лЁсовою рослиннЁстю, нелЁсовЁ землЁ, якЁ наданЁ та використовуються для потреб лЁсового господарства.


2. До земель лЁсового фонду не належать землЁ, зайнятЁ:


а) зеленими насадженнями у межах населених пунктЁв, якЁ не вЁднесенЁ до категорЁ© лЁсЁв;


б) полезахисними лЁсовими смугами, захисними насадженнями на смугах вЁдводу залЁзниць, захисними насадженнями на смугах вЁдводу автомобЁльних дорЁг, захисними насадженнями на смугах вЁдводу каналЁв, гЁдротехнЁчних споруд та водних об'╨ктЁв;


в) окремими деревами Ё групами дерев, чагарниками на сЁльськогосподарських угЁддях, присадибних, дачних Ё садових дЁлянках.

 


Стаття 56. ВласнЁсть на землЁ лЁсового фонду


1. ЗемлЁ лЁсового фонду можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


2. Громадянам та юридичним особам за рЁшенням органЁв мЁсцевого самоврядування та органЁв виконавчо© влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власнЁсть замкненЁ земельнЁ дЁлянки лЁсового фонду загальною площею до 5 гектарЁв у складЁ угЁдь селянських, фермерських та Ёнших господарств.


3. Громадяни Ё юридичнЁ особи в установленому порядку можуть набувати у власнЁсть земельнЁ дЁлянки деградованих Ё малопродуктивних угЁдь для залЁсення.

 


Стаття 57. Використання земель лЁсового фонду


1. ЗемельнЁ дЁлянки лЁсового фонду за рЁшенням органЁв виконавчо© влади або органЁв мЁсцевого самоврядування надаються у постЁйне користування спецЁалЁзованим державним або комунальним лЁсогосподарським пЁдпри╨мствам, а на умовах оренди - Ёншим пЁдпри╨мствам, установам та органЁзацЁям, у яких створено спецЁалЁзованЁ лЁсогосподарськЁ пЁдроздЁли, для ведення лЁсового господарства, спецЁального використання лЁсових ресурсЁв Ё для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацЁйних, спортивних, туристичних цЁлей, проведення науково-дослЁдних робЁт тощо.


2. Порядок використання земель лЁсового фонду визнача╨ться законом.

 


Глава 12. ЗемлЁ водного фонду

 


Стаття 58. Склад земель водного фонду


1. До земель водного фонду належать землЁ, зайнятЁ:


а) морями, рЁчками, озерами, водосховищами, Ёншими водними об'╨ктами, болотами, а також островами;


б) прибережними захисними смугами вздовж морЁв, рЁчок та навколо водойм;


в) гЁдротехнЁчними, Ёншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землЁ, видЁленЁ пЁд смуги вЁдведення для них;


г) береговими смугами водних шляхЁв.


2. Для створення сприятливого режиму водних об'╨ктЁв уздовж морЁв, навколо озер, водосховищ та Ёнших водойм встановлюються водоохороннЁ зони, розмЁри яких визначаються за проектами землеустрою.

 


Стаття 59. Право на землЁ водного фонду


1. ЗемлЁ водного фонду можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


2. Громадянам та юридичним особам за рЁшенням органЁв виконавчо© влади або органЁв мЁсцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власнЁсть замкненЁ природнЁ водойми (загальною площею до 3 гектарЁв). Власники на сво©х земельних дЁлянках можуть у встановленому порядку створювати рибогосподарськЁ, протиерозЁйнЁ та ЁншЁ штучнЁ водойми.


3. Державним водогосподарським органЁзацЁям за рЁшенням органЁв виконавчо© влади або органЁв мЁсцевого самоврядування надаються у постЁйне користування землЁ водного фонду для догляду за водними об'╨ктами, прибережними захисними смугами, смугами вЁдведення, береговими смугами водних шляхЁв, гЁдротехнЁчними спорудами тощо.


4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчо© влади або органами мЁсцевого самоврядування Ёз земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельнЁ дЁлянки прибережних захисних смуг, смуг вЁдведення Ё берегових смуг водних шляхЁв, а також озера, водосховища, ЁншЁ водойми, болота та острови для сЁнокосЁння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреацЁйних, спортивних Ё туристичних цЁлей, проведення науково-дослЁдних робЁт тощо.


5. Використання земельних дЁлянок водного фонду для рибальства здЁйсню╨ться за згодою ©х власникЁв або за погодженням Ёз землекористувачами.

 


Стаття 60. ПрибережнЁ захиснЁ смуги


1. Вздовж рЁчок, морЁв Ё навколо озер, водосховищ та Ёнших водойм з метою охорони поверхневих водних об'╨ктЁв вЁд забруднення Ё засмЁчення та збереження ©х водностЁ у межах водоохоронних зон видЁляються земельнЁ дЁлянки пЁд прибережнЁ захиснЁ смуги.


2. ПрибережнЁ захиснЁ смуги встановлюються по берегах рЁчок та навколо водойм уздовж урЁзу води (у меженний перЁод) шириною:


а) для малих рЁчок, струмкЁв Ё потЁчкЁв, а також ставкЁв площею менш як 3 гектари - 25 метрЁв;


б) для середнЁх рЁчок, водосховищ на них, водойм, а також ставкЁв площею понад 3 гектари - 50 метрЁв;


в) для великих рЁчок, водосховищ на них та озер - 100 метрЁв.


При крутизнЁ схилЁв бЁльше трьох градусЁв мЁнЁмальна ширина прибережно© захисно© смуги подвою╨ться.


3. РозмЁр та межЁ прибережно© захисно© смуги уздовж морЁв та навколо морських заток Ё лиманЁв встановлюються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктЁв - з урахуванням мЁстобудЁвно© документацЁ©.

 


Стаття 61. Обмеження у використаннЁ земельних дЁлянок прибережних захисних смуг уздовж рЁчок, навколо водойм та на островах


1. ПрибережнЁ захиснЁ смуги ╨ природоохоронною територЁ╨ю з режимом обмежено© господарсько© дЁяльностЁ.


2. У прибережних захисних смугах уздовж рЁчок, навколо водойм та на островах забороня╨ться:


а) розорювання земель (крЁм пЁдготовки грунту для залуження Ё залЁсення), а також садЁвництво та городництво;


б) зберЁгання та застосування пестицидЁв Ё добрив;


в) влаштування лЁтнЁх таборЁв для худоби;


г) будЁвництво будь-яких споруд (крЁм гЁдротехнЁчних, гЁдрометричних та лЁнЁйних), у тому числЁ баз вЁдпочинку, дач, гаражЁв та стоянок автомобЁлЁв;


╢) влаштування звалищ смЁття, гно╨сховищ, накопичувачЁв рЁдких Ё твердих вЁдходЁв виробництва, кладовищ, скотомогильникЁв, полЁв фЁльтрацЁ© тощо;


д) миття та обслуговування транспортних засобЁв Ё технЁки.


3. Об'╨кти, що знаходяться у прибережнЁй захиснЁй смузЁ, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушу╨ться ©© режим. Не придатнЁ для експлуатацЁ© споруди, а також тЁ, що не вЁдповЁдають встановленим режимам господарювання, пЁдлягають винесенню з прибережних захисних смуг.


4. Режим господарсько© дЁяльностЁ на земельних дЁлянках прибережних захисних смуг уздовж рЁчок, навколо водойм та на островах встановлю╨ться законом.

 


Стаття 62. Обмеження у використаннЁ земельних дЁлянок прибережних захисних смуг уздовж морЁв, морських заток Ё лиманЁв та на островах у внутрЁшнЁх морських водах


1. У прибережних захисних смугах уздовж морЁв, морських заток Ё лиманЁв та на островах у внутрЁшнЁх морських водах забороня╨ться:


а) влаштування полЁгонЁв побутових та промислових вЁдходЁв Ё накопичувачЁв стЁчних вод;


б) влаштування вигребЁв для накопичення господарсько-побутових стЁчних вод об'╨мом понад 1 кубЁчний метр на добу;


в) влаштування полЁв фЁльтрацЁ© та створення Ёнших споруд для приймання Ё знезаражування рЁдких вЁдходЁв;


г) застосування сильнодЁючих пестицидЁв.


2. Режим господарсько© дЁяльностЁ на земельних дЁлянках прибережних захисних смуг уздовж морЁв, морських заток Ё лиманЁв та на островах у внутрЁшнЁх морських водах встановлю╨ться законом.

 


Стаття 63. Смуги вЁдведення


1. Для забезпечення експлуатацЁ© та захисту вЁд забруднення, пошкодження Ё руйнування каналЁв зрошувальних Ё осушувальних систем, гЁдротехнЁчних та гЁдрометричних споруд, водойм Ё гребель на берегах рЁчок видЁляються земельнЁ дЁлянки смуг вЁдведення з особливим режимом використання.


2. РозмЁри та режим використання земельних дЁлянок смуг вЁдведення визначаються за проектами землеустрою, якЁ розробляються Ё затверджуються в установленому порядку.


3. ЗемельнЁ дЁлянки в межах смуг вЁдведення надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукрЁплювальних та протиерозЁйних гЁдротехнЁчних споруд, будЁвництва переправ тощо.


Стаття 64. БереговЁ смуги водних шляхЁв


1. На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктЁв для проведення робЁт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються береговЁ смуги.


2. РозмЁри берегових смуг водних шляхЁв визначаються за проектами землеустрою, якЁ розробляються Ё затверджуються в установленому порядку.


3. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхЁв визнача╨ться КабЁнетом МЁнЁстрЁв Укра©ни.

 


Глава 13. ЗемлЁ промисловостЁ, транспорту, зв'язку,


енергетики, оборони та Ёншого призначення

 


Стаття 65. Визначення земель промисловостЁ, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Ёншого призначення


1. Землями промисловостЁ, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Ёншого призначення визнаються земельнЁ дЁлянки, наданЁ в установленому порядку пЁдпри╨мствам, установам та органЁзацЁям для здЁйснення вЁдповЁдно© дЁяльностЁ.


2. Порядок використання земель промисловостЁ, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Ёншого призначення встановлю╨ться законом.

 


Стаття 66. ЗемлЁ промисловостЁ


1. До земель промисловостЁ належать землЁ, наданЁ для розмЁщення та експлуатацЁ© основних, пЁдсобних Ё допомЁжних будЁвель та споруд промислових, гЁрничодобувних, транспортних та Ёнших пЁдпри╨мств, ©х пЁд'©зних шляхЁв, Ёнженерних мереж, адмЁнЁстративно-побутових будЁвель, Ёнших споруд.


2. ЗемлЁ промисловостЁ можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


3. РозмЁри земельних дЁлянок, що надаються для зазначених цЁлей, визначаються вЁдповЁдно до затверджених в установленому порядку державних норм Ё проектно© документацЁ©, а вЁдведення земельних дЁлянок здЁйсню╨ться з урахуванням черговостЁ ©х осво╨ння.


4. Надання земельних дЁлянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, проводиться пЁсля оформлення в установленому порядку прав користування надрами Ё вЁдновлення земель згЁдно Ёз затвердженим проектом рекультивацЁ© на ранЁше вЁдпрацьованих площах у встановленЁ строки.

 


Стаття 67. ЗемлЁ транспорту


1. До земель транспорту належать землЁ, наданЁ пЁдпри╨мствам, установам та органЁзацЁям залЁзничного, автомобЁльного транспорту Ё дорожнього господарства, морського, рЁчкового, авЁацЁйного, трубопровЁдного транспорту та мЁського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатацЁ©, ремонту Ё розвитку об'╨ктЁв транспорту.


2. ЗемлЁ транспорту можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.

 


Стаття 68. ЗемлЁ залЁзничного транспорту


До земель залЁзничного транспорту належать землЁ смуг вЁдведення залЁзниць пЁд залЁзничним полотном та його облаштуванням, станцЁями з усЁма будЁвлями Ё спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колЁйного, вантажного Ё пасажирського господарства, сигналЁзацЁ© та зв'язку, водопостачання, каналЁзацЁ©; пЁд захисними та укрЁплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будЁвлями та Ёншими спорудами, необхЁдними для забезпечення роботи залЁзничного транспорту.

 


Стаття 69. ЗемлЁ морського транспорту


1. До земель морського транспорту належать землЁ пЁд:


а) морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будЁвлями, спорудами, устаткуванням, об'╨ктами загальнопортового Ё комплексного обслуговування флоту;


б) гЁдротехнЁчними спорудами Ё засобами навЁгацЁйно© обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радЁоцентрами, службовими та культурно-побутовими будЁвлями та Ёншими спорудами, що обслуговують морський транспорт.


2. На пЁдходах до портЁв (каналЁв), мостових, кабельних Ё повЁтряних переходЁв, водозабЁрних та Ёнших об'╨ктЁв вЁдповЁдно до закону можуть встановлюватись обмеження у використаннЁ земель.

 


Стаття 70. ЗемлЁ рЁчкового транспорту


До земель рЁчкового транспорту належать землЁ пЁд:


а) портами, спецЁалЁзованими причалами, пристанями Ё затонами з усЁма технЁчними спорудами та устаткуванням, що обслуговують рЁчковий транспорт;


б) пасажирськими вокзалами, павЁльйонами Ё причалами;


в) судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними та гЁдротехнЁчними спорудами, службово-технЁчними будЁвлями;


г) берегоукрЁплювальними спорудами й насадженнями;


╢) вузлами зв'язку, радЁоцентрами Ё радЁостанцЁями;


д) будЁвлями, береговими навЁгацЁйними знаками та Ёншими спорудами для обслуговування водних шляхЁв, судноремонтними заводами, ремонтно-експлуатацЁйними базами, майстернями, судноверф'ями, вЁдстЁйно-ремонтними пунктами, складами, матерЁально-технЁчними базами, Ёнженерними мережами, службовими та культурно-побутовими будЁвлями, Ёншими об'╨ктами, що забезпечують роботу рЁчкового транспорту.

 


Стаття 71. ЗемлЁ автомобЁльного транспорту та дорожнього господарства


1. До земель автомобЁльного транспорту належать землЁ пЁд спорудами та устаткуванням енергетичного, гаражного Ё паливороздавального господарства, автовокзалами, автостанцЁями, лЁнЁйними виробничими спорудами, службово-технЁчними будЁвлями, станцЁями технЁчного обслуговування, автозаправними станцЁями, автотранспортними, транспортно-експедицЁйними пЁдпри╨мствами, авторемонтними заводами, базами, вантажними дворами, майданчиками контейнерними та для перечеплення, службовими та культурно-побутовими будЁвлями й Ёншими об'╨ктами, що забезпечують роботу автомобЁльного транспорту.


2. До земель дорожнього господарства належать землЁ пЁд про©зною частиною, узбЁччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, пЁдпЁрними стЁнками Ё розташованими в межах смуг вЁдведення Ёншими дорожнЁми спорудами та обладнанням, а також землЁ, що знаходяться за межами смуг вЁдведення, якщо на них розмЁщенЁ споруди, що забезпечують функцЁонування автомобЁльних дорЁг, а саме:


а) паралельнЁ об'©знЁ дороги, паромнЁ переправи, снЁгозахиснЁ споруди Ё насадження, протилавиннЁ та протисельовЁ споруди, вловлюючЁ з'©зди;


б) майданчики для стоянки транспорту Ё вЁдпочинку, пЁдпри╨мства та об'╨кти служби дорожнього сервЁсу;


в) будинки (в тому числЁ жилЁ) та споруди дорожньо© служби з виробничими базами;


г) захиснЁ насадження.

 


Стаття 72. ЗемлЁ авЁацЁйного транспорту


1. До земель авЁацЁйного транспорту належать землЁ пЁд:


а) аеропортами, аеродромами, вЁдокремленими спорудами (об'╨ктами управлЁння повЁтряним рухом, радЁонавЁгацЁ© та посадки, очисними та Ёншими спорудами), службово-технЁчними територЁями з будЁвлями та спорудами, що забезпечують роботу авЁацЁйного транспорту;


б) вертольотними станцЁями, включаючи вертольотодроми, службово-технЁчними територЁями з усЁма будЁвлями та спорудами;


в) ремонтними заводами цивЁльно© авЁацЁ©, аеродромами, вертольотодромами, гЁдроаеродромами та Ёншими майданчиками для експлуатацЁ© повЁтряних суден;


г) службовими об'╨ктами, що забезпечують роботу авЁацЁйного транспорту.


2. На приаеродромнЁй територЁ© вЁдповЁдно до закону запроваджу╨ться особливий режим використання земель.

 


Стаття 73. ЗемлЁ трубопровЁдного транспорту


1. До земель трубопровЁдного транспорту належать земельнЁ дЁлянки, наданЁ пЁд наземнЁ Ё надземнЁ трубопроводи та ©х споруди, а також пЁд наземнЁ споруди пЁдземних трубопроводЁв.


2. Уздовж наземних, надземних Ё пЁдземних трубопроводЁв встановлюються охороннЁ зони.

 


Стаття 74. ЗемлЁ мЁського електротранспорту


До земель мЁського електротранспорту належать землЁ пЁд вЁдокремленими трамвайними колЁями та ©х облаштуванням, метрополЁтеном, колЁями Ё станцЁями фунЁкулерЁв, канатними дорогами, ескалаторами, трамвайно-тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, спорудами енергетичного Ё колЁйного господарства, сигналЁзацЁ© Ё зв'язку, службовими Ё культурно-побутовими будЁвлями та Ёншими спорудами, необхЁдними для забезпечення роботи мЁського електротранспорту.

 


Стаття 75. ЗемлЁ зв'язку


1. До земель зв'язку належать земельнЁ дЁлянки, наданЁ пЁд повЁтрянЁ Ё кабельнЁ телефонно-телеграфнЁ лЁнЁ© та супутниковЁ засоби зв'язку.


2. ЗемлЁ зв'язку можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


3. Уздовж повЁтряних Ё пЁдземних кабельних лЁнЁй зв'язку, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромЁнювальних споруд телерадЁостанцЁй та радЁорелейних лЁнЁй встановлюються охороннЁ зони.

 


Стаття 76. ЗемлЁ енергетично© системи


1. Землями енергетично© системи визнаються землЁ, наданЁ пЁд електрогенеруючЁ об'╨кти (атомнЁ, тепловЁ, гЁдроелектростанцЁ©, електростанцЁ© з використанням енергЁ© вЁтру Ё сонця та Ёнших джерел), пЁд об'╨кти транспортування електроенергЁ© до користувача.


2. ЗемлЁ енергетично© системи можуть перебувати у державнЁй, комунальнЁй та приватнЁй власностЁ.


3. Уздовж повЁтряних Ё пЁдземних кабельних лЁнЁй електропередачЁ встановлюються охороннЁ зони.

 


Стаття 77. ЗемлЁ оборони


1. Землями оборони визнаються землЁ, наданЁ для розмЁщення Ё постЁйно© дЁяльностЁ вЁйськових частин, установ, вЁйськово-навчальних закладЁв, пЁдпри╨мств та органЁзацЁй Збройних Сил Укра©ни, Ёнших вЁйськових формувань, утворених вЁдповЁдно до законодавства Укра©ни.


2. ЗемлЁ оборони можуть перебувати у державнЁй та комунальнЁй власностЁ.


3. Навколо вЁйськових та Ёнших оборонних об'╨ктЁв у разЁ необхЁдностЁ створюються захиснЁ, охороннЁ та ЁншЁ зони з особливими умовами користування.


4. Порядок використання земель оборони встановлю╨ться законом.

 

Якщо Ви помЁтили помилку - видЁлЁть ©© мишкою та натиснЁть Ctrl Enter

Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | яРЮРЭХ

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Укра©нi" 2001 - 2005 р.

ЗворотнЁй зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»