укра©нськарусскийenglishСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя Укра©ни (об`╨днана)
Конкурс: МЁльйон червоних троянд

Закон про мови

Закон Укра©нсько© Радянсько© СоцЁалЁстично© РеспублЁки "Про мови в Укра©нськЁй РСР"
(ВЁдомостЁ Верховно© Ради (ВВР) 1989, N 45, ст.631)(Вводиться в дЁю Постановою ВР N 8313-11 вЁд 28.10.89,

ВВР 1989, N 45, ст. 632)(╡з змЁнами, внесеними згЁдно Ёз Законом

N 75/95-ВР вЁд 28.02.95, ВВР 1995, N 13, ст.85)
Укра©нська РСР визна╨ житт╨дайнЁсть та суспЁльну цЁннЁсть усЁх нацЁональних мов Ё беззастережно гаранту╨ сво©м громадянам нацЁонально-культурнЁ та мовнЁ права, виходячи з того, що тЁльки вЁльний розвиток Ё рЁвноправнЁсть нацЁональних мов, висока мовна культура ╨ основою духовного вза╨морозумЁння, культурного вза╨мозбагачення та змЁцнення дружби народЁв.

Укра©нська мова ╨ одним з вирЁшальних чинникЁв нацЁонально© самобутностЁ укра©нського народу.

Укра©нська РСР забезпечу╨ укра©нськЁй мовЁ статус державно© з метою сприяння всебЁчному розвитковЁ духовних творчих сил укра©нського народу, гарантування його суверенно© нацЁонально-державно© майбутностЁ.

Виховувати у громадян, незалежно вЁд ©хньо© нацЁонально© належностЁ, розумЁння соцЁального призначення укра©нсько© мови як державно© в Укра©нськЁй РСР, а росЁйсько© мови як мови мЁжнацЁонального спЁлкування народЁв Союзу РСР - обов'язок державних, партЁйних, громадських органЁв та засобЁв масово© ЁнформацЁ© республЁки. ВибЁр мови мЁжособового спЁлкування громадян Укра©нсько© РСР ╨ невЁд'╨мним правом самих громадян.

╡. ЗАГАЛЬН╡ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Завдання законодавства про мови в Укра©нськЁй РСРЗаконодавство Укра©нсько© РСР про мови ма╨ сво©м завданням регулювання суспЁльних вЁдносин у сферЁ всебЁчного розвитку Ё вживання укра©нсько© та Ёнших мов, якими користу╨ться населення республЁки, в державному, економЁчному, полЁтичному Ё громадському життЁ, охорону конституцЁйних прав громадян у цЁй сферЁ, виховання шанобливого ставлення до нацЁонально© гЁдностЁ людини, ©© культури Ё мови, дальшого змЁцнення дружби Ё спЁвробЁтництва народЁв Союзу РСР.Стаття 2. Державна мова Укра©нсько© РСРВЁдповЁдно до КонституцЁ© Укра©нсько© РСР (888-09) державною мовою Укра©нсько© Радянсько© СоцЁалЁстично© РеспублЁки ╨ укра©нська мова.

Укра©нська РСР забезпечу╨ всебЁчний розвиток Ё функцЁонування укра©нсько© мови в усЁх сферах суспЁльного життя.

РеспублЁканськЁ Ё мЁсцевЁ державнЁ, партЁйнЁ, громадськЁ органи, пЁдпри╨мства, установи Ё органЁзацЁ© створюють всЁм громадянам необхЁднЁ умови для вивчення укра©нсько© мови та поглибленого оволодЁння нею.Стаття 3. Мови Ёнших нацЁональностей в Укра©нськЁй РСРУкра©нська РСР створю╨ необхЁднЁ умови для розвитку Ё використання мов Ёнших нацЁональностей в республЁцЁ.

В роботЁ державних, партЁйних, громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй, розташованих у мЁсцях проживання бЁльшостЁ громадян Ёнших нацЁональностей (мЁста, райони, сЁльськЁ Ё селищнЁ Ради, сЁльськЁ населенЁ пункти, ©х сукупнЁсть), можуть використовуватись поряд з укра©нською Ё ©хнЁ нацЁональнЁ мови.

У разЁ, коли громадяни Ёншо© нацЁональностЁ, що становлять бЁльшЁсть населення зазначених адмЁнЁстративно-територЁальних одиниць, населених пунктЁв, не володЁють в належному обсязЁ нацЁональною мовою або коли в межах цих адмЁнЁстративно-територЁальних одиниць, населених пунктЁв компактно прожива╨ кЁлька нацЁональностей, жодна з яких не становить бЁльшостЁ населення дано© мЁсцевостЁ, в роботЁ названих органЁв Ё органЁзацЁй може використовуватись укра©нська мова або мова, прийнята для всього населення.Стаття 4. Мови мЁжнацЁонального спЁлкуванняМовами мЁжнацЁонального спЁлкування в Укра©нськЁй РСР ╨ укра©нська, росЁйська та ЁншЁ мови.

Укра©нська РСР забезпечу╨ вЁльне користування росЁйською мовою як мовою мЁжнацЁонального спЁлкування народЁв Союзу РСР.Стаття 5. Право громадян користуватися будь-якою мовоюГромадянам Укра©нсько© РСР гаранту╨ться право користуватися сво╨ю нацЁональною мовою або будь-якою Ёншою мовою.

Громадянин вправЁ звертатися до державних, партЁйних, громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй укра©нською чи Ёншою мовою ©х роботи, росЁйською мовою або мовою, прийнятою для сторЁн.

ВЁдмова службово© особи прийняти Ё розглянути звернення громадянина з посиланням на незнання мови його звернення тягне за собою вЁдповЁдальнЁсть за чинним законодавством.

РЁшення по сутЁ звернення оформля╨ться укра©нською мовою чи Ёншою мовою роботи органу або органЁзацЁ©, до яко© звернувся громадянин. За бажанням громадянина таке рЁшення може бути видане йому в перекладЁ росЁйською мовою.Стаття 6. Обов'язок службових осЁб володЁти мовами роботи органЁв Ё органЁзацЁйСлужбовЁ особи державних, партЁйних, громадських органЁв, установ Ё органЁзацЁй повиннЁ володЁти укра©нською Ё росЁйською мовами, а в разЁ необхЁдностЁ - Ё Ёншою нацЁональною мовою в обсязЁ, необхЁдному для виконання службових обов'язкЁв.

Незнання громадянином укра©нсько© або росЁйсько© мови не ╨ пЁдставою для вЁдмови йому у прийняттЁ на роботу. ПЁсля прийняття на роботу службова особа повинна оволодЁти мовою роботи органу чи органЁзацЁ© в обсязЁ, необхЁдному для виконання службових обов'язкЁв.Стаття 7. Охорона фондЁв Ё пам'яток мовиУкра©нська РСР забезпечу╨ примноження Ё схороннЁсть фондЁв Ё пам'яток укра©нсько© мови, Ёнших нацЁональних мов в науково-дослЁдних установах, архЁвах, бЁблЁотеках, музеях, а також ©хню охорону та використання.Стаття 8. Захист мовБудь-якЁ привЁле© чи обмеження прав особи за мовною ознакою, мовна дискримЁнацЁя неприпустимЁ.

ПублЁчне приниження чи зневажання, навмисне спотворення укра©нсько© або Ёнших мов в офЁцЁйних документах Ё текстах, створення перешкод Ё обмежень у користуваннЁ ними, проповЁдь ворожнечЁ на мовному грунтЁ тягнуть за собою вЁдповЁдальнЁсть, встановлену законом.Стаття 9. ОрганЁзацЁя Ё контроль за виконанням Закону про мови в Укра©нськЁй РСРОрганЁзацЁя виконання Закону Укра©нсько© РСР про мови в Укра©нськЁй РСР поклада╨ться на Раду МЁнЁстрЁв Укра©нсько© РСР.

Контроль за виконанням цього Закону поклада╨ться на Ради народних депутатЁв Укра©нсько© РСР.

II. МОВА ДЕРЖАВНИХ, ПАРТ╡ЙНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАН╡В,

П╡ДПРИ╙МСТВ, УСТАНОВ ╡ ОРГАН╡ЗАЦ╡Я
Стаття 10. Мова актЁв органЁв державно© влади та управлЁнняАкти найвищих органЁв державно© влади та управлЁння Укра©нсько© РСР приймаються укра©нською мовою Ё публЁкуються укра©нською Ё росЁйською мовами.

Акти республЁканських мЁнЁстерств Ё вЁдомств, мЁсцевих органЁв державно© влади та управлЁння Укра©нсько© РСР приймаються Ё публЁкуються укра©нською мовою, а в разЁ необхЁдностЁ - публЁкуються Ё Ёншою нацЁональною мовою.

Написи на печатках, штампах, штемпелях, офЁцЁйних бланках державних, партЁйних, громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй в Укра©нськЁй РСР виконуються укра©нською мовою або укра©нською Ё росЁйською мовами.Стаття 11. Мова роботи, дЁловодства Ё документацЁ©В Укра©нськЁй РСР мовою роботи, дЁловодства Ё документацЁ©, а також вза╨мовЁдносин державних, партЁйних, громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй ╨ укра©нська мова.

У випадках, передбачених у частинЁ другЁй статтЁ 3 цього Закону, мовою роботи, дЁловодства Ё документацЁ© поряд з укра©нською мовою може бути Ё нацЁональна мова бЁльшостЁ населення тЁ╨© чи Ёншо© мЁсцевостЁ, а у випадках, передбачених у частинЁ третЁй цЁ╨© ж статтЁ, - мова, прийнятна для населення дано© мЁсцевостЁ.Стаття 12. Мова вза╨мовЁдносин республЁканських Ё мЁсцевих органЁв з союзними органами та органами Ёнших республЁкМовою вза╨мовЁдносин республЁканських Ё мЁсцевих державних, партЁйних, громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй з союзними органами ╨ росЁйська мова.

Мовою вза╨мовЁдносин зазначених органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй з органами, пЁдпри╨мствами, установами Ё органЁзацЁями Ёнших союзних республЁк ╨ росЁйська мова або мова, прийнятна для сторЁн.Стаття 13. Мова технЁчно© Ё проектно© документацЁ©ТехнЁчна Ё проектна документацЁя в Укра©нськЁй РСР виготовля╨ться укра©нською або росЁйською мовою.Стаття 14. Мова документЁв, якЁ посвЁдчують статус громадянина Укра©нсько© РСРОфЁцЁйнЁ документи, якЁ посвЁдчують статус громадянина, - паспорт, трудова книжка, документи про освЁту, свЁдоцтво про народження, про одруження, а також документи про смерть особи виконуються укра©нською Ё росЁйською мовами.Стаття 15. Мова з'©здЁв, конференцЁй та Ёнших форумЁвМовою з'©здЁв, сесЁй, конференцЁй, пленумЁв, засЁдань, зборЁв, нарад, Ёнших зЁбрань державних, партЁйних, громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй в Укра©нськЁй РСР ╨ укра©нська мова.

У випадках, передбачених у частинЁ другЁй статтЁ 3 цього Закону, мовою сесЁй, конференцЁй, пленумЁв, засЁдань, зборЁв, нарад, Ёнших зЁбрань органЁв Ё органЁзацЁй поряд з укра©нською мовою може бути Ё нацЁональна мова бЁльшостЁ населення тЁ╨© чи Ёншо© мЁсцевостЁ, а у випадках, передбачених у частинЁ третЁй цЁ╨© ж статтЁ, - мова, прийнятна для населення дано© мЁсцевостЁ.

Мовою мЁжреспублЁканських, всесоюзних та мЁжнародних форумЁв, що вЁдбуваються на територЁ© Укра©нсько© РСР, ╨ мова, визначена учасниками форуму.

Учасникам мЁсцевих, республЁканських, мЁжреспублЁканських, всесоюзних з'©здЁв, конференцЁй, нарад, Ёнших зЁбрань органЁв Ё органЁзацЁй гаранту╨ться право вибору мови виступу Ёз забезпеченням перекладу на мову роботи вЁдповЁдного форуму.Стаття 16. Мова документЁв про вибори народних депутатЁвДокументацЁя про вибори народних депутатЁв мЁсцевих, республЁканських Ё союзних органЁв державно© влади оформля╨ться укра©нською мовою.

ДокументацЁя про вибори народних депутатЁв СРСР пода╨ться до Центрально© виборчо© комЁсЁ© росЁйською мовою.

ВиборчЁ бюлетенЁ друкуються укра©нською мовою або Ёншою мовою прийнятою в дЁловодствЁ вЁдповЁдно© Ради народних депутатЁв.Стаття 17. Мова у сферЁ обслуговуванняВ Укра©нськЁй РСР у всЁх сферах обслуговування громадян вжива╨ться укра©нська або Ёнша мова, прийнятна для сторЁн.Стаття 18. Мова судочинстваСудочинство в Укра©нськЁй РСР здЁйсню╨ться укра©нською мовою.

У випадках, передбачених у частинЁ другЁй статтЁ 3 цього Закону, судочинство може здЁйснюватись нацЁональною мовою бЁльшостЁ населення тЁ╨© чи Ёншо© мЁсцевостЁ, а у випадках, передбачених у частинЁ третЁй цЁ╨© ж статтЁ, - мовою, прийнятною для населення дано© мЁсцевостЁ.

При розглядЁ в судах кримЁнальних Ё цивЁльних справ особам, якЁ беруть участь у справЁ Ё не володЁють мовою судочинства, забезпечу╨ться право ознайомлення з матерЁалами справи, участь у судових дЁях через перекладача, право виступати в судЁ рЁдною мовою.

СлЁдчЁ Ё судовЁ документи вручаються особам, якЁ беруть участь у справЁ, на ©хню вимогу, в перекладЁ рЁдною мовою або Ёншою мовою, якою вони володЁють.Стаття 19. Мова провадження у справах про адмЁнЁстративнЁ правопорушенняПровадження у справах про адмЁнЁстративнЁ правопорушення в Укра©нськЁй РСР здЁйсню╨ться укра©нською мовою.

У випадках, передбачених у частинЁ другЁй статтЁ 3 цього Закону, провадження у справах про адмЁнЁстративнЁ правопорушення здЁйсню╨ться нацЁональною мовою бЁльшостЁ населення тЁ╨© чи Ёншо© мЁсцевостЁ, а у випадках, передбачених у частинЁ третЁй цЁ╨© ж статтЁ, - мовою, прийнятною для населення дано© мЁсцевостЁ.

Якщо особа, що притяга╨ться до адмЁнЁстративно© вЁдповЁдальностЁ, не володЁ╨ мовою, якою здЁйсню╨ться провадження, вона може виступати рЁдною мовою Ё користуватись допомогою перекладача.Стаття 20. Мова нотарЁального дЁловодстваНотарЁальне дЁловодство в державних нотарЁальних конторах Ё виконавчих комЁтетах мЁських, селищних Ё сЁльських Рад народних депутатЁв ведеться тЁ╨ю мовою, якою в данЁй мЁсцевостЁ здЁйсню╨ться судочинство.

Якщо особа, що звернулася за вчиненням нотарЁально© дЁ©, не зна╨ мови, якою ведеться дЁловодство, тексти оформлюваних документЁв мають бути складенЁ також в перекладЁ (переклад здЁйсню╨ться в установленому законом порядку) росЁйською чи Ёншою мовою.Стаття 21. Мова арбЁтражного провадженняАрбЁтражне провадження у справах з участю сторЁн, якЁ знаходяться на територЁ© Укра©нсько© РСР, здЁйсню╨ться укра©нською мовою.

АрбЁтражне провадження у справах, в яких бере участь сторона, що знаходиться на територЁ© Ёншо© союзно© республЁки, здЁйсню╨ться росЁйською мовою.

МатерЁали справи, оформленЁ укра©нською мовою, в Державний арбЁтраж СРСР або державний арбЁтраж Ёншо© союзно© республЁки надсилаються в перекладЁ росЁйською мовою.Стаття 22. Мова прокурорського наглядуАкти прокурорського нагляду в Укра©нськЁй РСР складаються укра©нською мовою. ЦЁ╨ю ж мовою у зв'язку Ёз здЁйсненням прокурорського нагляду ведеться листування з державними, кооперативними та громадськими пЁдпри╨мствами, установами Ё органЁзацЁями, розташованими на територЁ© Укра©нсько© РСР.

Мовою зносин органЁв Прокуратури Укра©нсько© РСР з Прокуратурою СРСР та Ёншими союзними органами, з органами прокурорського нагляду Ёнших союзних республЁк ╨ росЁйська мова.Стаття 23. Мова юридично© допомогиЮридична допомога громадянам Ё органЁзацЁям пода╨ться укра©нською мовою або мовою, прийнятною для сторЁн.Стаття 24. Мова мЁжнародних договорЁв та угодМовами двостороннЁх мЁжнародних договорЁв Укра©нсько© РСР, а також угод громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй Укра©нсько© РСР з громадськими органами, пЁдпри╨мствами, установами та органЁзацЁями Ёнших держав ╨ укра©нська мова та мова Ёншо© сторони договору чи угоди.

III. МОВА ОСВ╡ТИ, НАУКИ, ╡НФОРМАТИКИ ╡ КУЛЬТУРИСтаття 25. Мова виховання та одержання освЁтиВЁльний вибЁр мови навчання ╨ невЁд'╨мним правом громадян Укра©нсько© РСР.

Укра©нська РСР гаранту╨ кожнЁй дитинЁ право на виховання Ё одержання освЁти нацЁональною мовою. Це право забезпечу╨ться створенням мережЁ дошкЁльних установ та шкЁл з вихованням Ё навчанням укра©нською та Ёншими нацЁональними мовами.Стаття 26. Мова виховання в дитячих дошкЁльних установахВ Укра©нськЁй РСР виховання в дитячих дошкЁльних установах, в тому числЁ в дитячих будинках, ведеться укра©нською мовою.

У мЁсцях компактного проживання громадян Ёнших нацЁональностей можуть створюватись дитячЁ дошкЁльнЁ установи, де виховання дЁтей ведеться ©хньою нацЁональною або Ёншою мовою.

В дитячих дошкЁльних установах в разЁ необхЁдностЁ можуть створюватись окремЁ групи, в яких виховання ведеться Ёншою мовою, нЁж в установах в цЁлому.Стаття 27. Мова навчання Ё виховання в загальноосвЁтнЁх школахВ Укра©нськЁй РСР навчальна Ё виховна робота в загальноосвЁтнЁх школах ведеться укра©нською мовою.

У мЁсцях компактного проживання громадян Ёнших нацЁональностей можуть створюватись загальноосвЁтнЁ школи, навчальна Ё виховна робота в яких ведеться ©хньою нацЁональною або Ёншою мовою.

У випадках, передбачених у частинЁ третЁй статтЁ 3 цього Закону, можуть створюватись загальноосвЁтнЁ школи, в яких навчальна Ё виховна робота ведеться мовою, спЁльно визначеною батьками школярЁв.

У загальноосвЁтнЁх школах можуть створюватись окремЁ класи, в яких навчальна Ё виховна робота ведеться вЁдповЁдно укра©нською мовою або мовою населення Ёншо© нацЁональностЁ.

Вивчення в усЁх загальноосвЁтнЁх школах укра©нсько© Ё росЁйсько© мов ╨ обов'язковим.

Порядок вивчення укра©нсько© мови особами, якЁ прибули з Ёнших союзних республЁк, або ©х звЁльнення вЁд ©© вивчення визнача╨ться МЁнЁстерством народно© освЁти Укра©нсько© РСР.Стаття 28. Мова навчання в професЁйно-технЁчних училищах, середнЁх спецЁальних Ё вищих навчальних закладахВ Укра©нськЁй РСР навчальна Ё виховна робота в професЁйно-технЁчних училищах, середнЁх спецЁальних Ё вищих навчальних закладах ведеться укра©нською мовою, а у випадках, передбачених частинами другою Ё третьою статтЁ 3 цього Закону, поряд з укра©нською - Ё нацЁональною мовою бЁльшостЁ населення.

Для пЁдготовки нацЁональних кадрЁв в цих закладах можуть створюватись групи з навчанням в них вЁдповЁдною нацЁональною мовою.

В цих навчальних закладах можуть створюватись групи Ё з росЁйською мовою навчання для громадян Укра©нсько© РСР, якЁ поряд з укра©нською Ё росЁйською мовами вивчали в загальноосвЁтнЁх школах Ё нацЁональну мову, для громадян з Ёнших союзних республЁк та Ёноземних громадян, а також у випадках, визначених вЁдповЁдними органами державного управлЁння. Цими ж органами визначаються й навчальнЁ заклади з росЁйською мовою навчання.

В усЁх групах з росЁйською мовою навчання та неукра©номовних навчальних закладах, незалежно вЁд ©хнього вЁдомчого пЁдпорядкування, забезпечу╨ться вивчення укра©нсько© мови.Стаття 29. ВступнЁ екзамени з мовиАбЁтурЁ╨нти, якЁ вступають до вищих Ё середнЁх спецЁальних навчальних закладЁв республЁки, складають конкурсний вступний екзамен з укра©нсько© мови.

АбЁтурЁ╨нти - громадяни Укра©нсько© РСР, якЁ поряд з укра©нською Ё росЁйською мовами вивчали в загальноосвЁтнЁх школах Ё нацЁональну мову, а також абЁтурЁ╨нти з Ёнших союзних республЁк при вступЁ до навчальних закладЁв в групи з укра©нською мовою навчання складають залЁковий вступний екзамен з укра©нсько© мови, а в групи з росЁйською мовою навчання - конкурсний вступний екзамен з росЁйсько© мови.

АбЁтурЁ╨нти, що вступають до вищих Ё середнЁх спецЁальних навчальних закладЁв, в яких здЁйсню╨ться пЁдготовка нацЁональних кадрЁв, складають конкурсний вступний екзамен з сво╨© нацЁонально© мови.

Порядок складання вступних екзаменЁв в окремих вузах та порядок ©х складання особами, якЁ не атестованЁ з укра©нсько© мови, визнача╨ться МЁнЁстерством вищо© Ё середньо© спецЁально© освЁти Укра©нсько© РСР.Стаття 30. Мова у сферЁ наукиВ Укра©нськЁй РСР результати науково-дослЁдних робЁт оформляються укра©нською або росЁйською мовою.

ВиконавцЁ науково-дослЁдних робЁт можуть вибирати мову публЁкацЁй наукових результатЁв.

В перЁодичних наукових виданнях, якЁ публЁкуються укра©нською мовою, виклад основних положень наукових результатЁв пода╨ться росЁйською та Ёншими мовами. В перЁодичних наукових виданнях, якЁ публЁкуються росЁйською або Ёншою мовою, виклад основних положень наукових результатЁв пода╨ться укра©нською мовою.Стаття 31. Мова ЁнформатикиВ Укра©нськЁй РСР Ёнформатика здЁйсню╨ться на основЁ укра©нсько© та росЁйсько© мов.

Комп'ютери, якЁ використовуються в роботЁ державних, партЁйних, громадських органЁв, науково-дослЁдних, конструкторських установ, засобЁв зв'язку, у сферЁ торгЁвлЁ, облЁку, постачання, в закладах освЁти й культури, повиннЁ забезпечувати можливЁсть працювати з укра©номовними Ё росЁйськомовними текстами.Стаття 32. Мова у сферЁ культуриУкра©нська РСР гаранту╨ функцЁонування укра©нсько© мови, а також Ёнших нацЁональних мов у сферЁ культурного життя республЁки.

З метою широкого ознайомлення громадян республЁки з досягненнями культури Ёнших народЁв СРСР, а також свЁтово© культури Укра©нська РСР забезпечу╨ переклади укра©нською мовою та Ёншими нацЁональними мовами Ё видання художньо©, полЁтично©, науково© Ё Ёншо© лЁтератури, а також переклади укра©нською мовою Ё публЁчну демонстрацЁю фЁльмЁв та Ёнших аудЁовЁзуальних творЁв.

Укра©нська РСР забезпечу╨ розвиток укра©номовного кЁно Ё театрального мистецтва.

IV. МОВА ╡НФОРМАЦ╡╞ ТА ЗВ'ЯЗКУСтаття 33. Мова засобЁв масово© ЁнформацЁ©В Укра©нськЁй РСР мовою офЁцЁйних засобЁв масово© ЁнформацЁ© ╨ укра©нська мова.

Мовою офЁцЁйних засобЁв масово© ЁнформацЁ© можуть також бути мови Ёнших нацЁональностей.Стаття 34. Мова роботи пошти Ё телеграфуПоштово-телеграфна кореспонденцЁя вЁд громадян, державних, партЁйних, громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй для пересилання в межах республЁки прийма╨ться укра©нською або росЁйською мовою.

Пошта Ё телеграф забезпечуються конвертами, листЁвками, бланками Ё т.Ён., написи на яких виконанЁ укра©нською та росЁйською мовами.Стаття 35. Мова оголошень Ё повЁдомленьТексти офЁцЁйних оголошень, повЁдомлень, плакатЁв, афЁш, реклами Ё т.Ён. виконуються укра©нською мовою. Поряд з текстом, викладеним укра©нською мовою, може бути вмЁщено його переклад Ёншою мовою.Стаття 36. Мова маркування товарЁвМаркування товарЁв, етикетки на товарах, ЁнструкцЁ© щодо користування товарами, виробленими в Укра©нськЁй РСР, виконуються укра©нською мовою.

Маркування товарЁв для вивозу за межЁ Укра©нсько© РСР здЁйсню╨ться укра©нською або росЁйською мовою.

Назви у знаках для товарЁв Ё послуг подаються укра©нськими заявниками укра©нською мовою, якщо товари реалЁзуються, а послуги надаються виключно на територЁ© Укра©ни. (Частина третя статтЁ 36 в редакцЁ© Закону N 75/95-ВР вЁд 28.02.95)V. МОВА НАЗВСтаття 37. Мова назв державних, партЁйних Ё громадських органЁв Ё органЁзацЁйОфЁцЁйнЁ назви державних, партЁйних, громадських органЁв, пЁдпри╨мств, установ Ё органЁзацЁй утворюються Ё подаються укра©нською мовою. З правого боку (або внизу) цЁ назви можуть подаватися в перекладЁ Ёншою мовою.Стаття 38. Мова топонЁмЁв Ё картографЁчних виданьВ Укра©нськЁй РСР топонЁми (назви населених пунктЁв, адмЁнЁстративно-територЁальних одиниць, вулиць, майданЁв, рЁчок Ё т.Ён.) утворюються Ё подаються укра©нською мовою. ТопонЁми можуть передаватись також нацЁональною мовою бЁльшостЁ населення тЁ╨© чи Ёншо© мЁсцевостЁ.

ВЁдтворення укра©нських топонЁмЁв Ёншими мовами здЁйсню╨ться у транскрипцЁ©.

ТопонЁми з-поза меж Укра©нсько© РСР подаються укра©нською мовою у транскрипцЁ© з мови оригЁналу.

КартографЁчнЁ видання, призначенЁ для використання в Укра©нськЁй РСР, готуються Ё публЁкуються укра©нською мовою.Стаття 39. Мова власних ЁменГромадяни Укра©нсько© РСР користуються правом Ёменуватись згЁдно з нацЁональними традицЁями. ╞хнЁ Ёмена передаються з нацЁонально© мови укра©нською мовою у транскрипцЁ©.

VI. СПРИЯННЯ НАЦ╡ОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКОВ╡ УКРА╞НЦ╡В, ЯК╡ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА МЕЖАМИ УКРА╞НСЬКО╞ РСРСтаття 40. Сприяння нацЁонально-культурному розвитковЁ укра©нцЁв, якЁ проживають за межами Укра©нсько© РСРНа основЁ угод з Ёншими союзними республЁками Укра©нська РСР сприя╨ нацЁонально-культурному розвитковЁ укра©нцЁв, якЁ проживають в цих республЁках.

Укра©нська РСР пода╨ згЁдно з нормами мЁжнародного права всебЁчну допомогу, за ©х бажанням, освЁтнЁм школам, науковим установам, нацЁонально-культурним товариствам укра©нцЁв, громадянам укра©нського походження, якЁ проживають в зарубЁжних кра©нах, у вивченнЁ укра©нсько© мови та проведеннЁ наукових дослЁджень з укра©нознавства, сприя╨ навчанню громадян укра©нського походження в навчальних закладах Укра©нсько© РСР.Голова ПрезидЁ© ВР Укра©нсько© РСР   В.ШЕВЧЕНКО

Секретар ПрезидЁ© ВР Укра©нсько© РСР   М.ХОМЕНКОм.Ки©в, 28 жовтня 1989 року

N 8312-11
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | яРЮРЭХ

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Укра©нi" 2001 - 2005 р.

ЗворотнЁй зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»