укра©нськарусскийenglishСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя Украiни (об' еднана)
СДПУ(О): команда рiшучих
П'ять принципiв стратегii СДПУ(О) в Iнтернетi

29.11.01 17:59

Швидке розповсюдження i популярнiсть такого засобу масовоi комунiкацii як Iнтернет, його всеохоплюванiсть i планетарний масштаб зайвий раз нагадують як керiвництву, так i рядовим членам СДПУ(О), що партii вже зараз доводиться дiяти i перемагати в нових швидко змiнюваних суспiльних умовах. Те, що ранiше здавалося передовим, вiчним, правильним i надiйним, сьогоднi виглядае як "минуле столiття", як дещо плинне, чому можна поставити безжалiсний дiагноз - "морально застарiле". Об'еднанi соцiал-демократи i Украiна зробили крок у ХХI столiття - в епоху постiндустрiалiзму, в епоху тотального панування мас, iнформацiйних потокiв i технологiй, в епоху, в якiй без Iнтернету не обiйтися.

Всесвiтня Павутина робить попереднi спроби iнформування i комунiкацii застарiлими. Клавiатуру друкарськоi машинки змiнюе клавiатура комп'ютера, "паперову" пошту - електронна, подiя, що вiдбулася у Львовi, через годину стае вiдомою в Донецьку i Сiмферополi. Iнтернет i комп'ютер зробили наше життя мобiльним, швидкiсним, iнформацiйно насиченим i скоротили географiчнi вiдстанi до мiнiмуму.

Новi можливостi, якi дае Iнтернет, примушують СДПУ(О) сформулювати такi принципи своеi стратегii в ньому, якi дадуть змогу, з одного боку, цi можливостi рацiонально використовувати, а з iншого - дадуть перспективу успiшного подолання iнформацiйно-технiчного вiдставання, яке стало хронiчною хворобою украiнських полiтичних партiй.

Принцип робочого iнструменту

Iнтернет для СДПУ(О) - це один з iнструментiв, за допомогою якого партiя здiйснюе свiй вплив на полiтичнi процеси, що вiдбуваються як всерединi Украiни, так i за ii межами через електроннi ЗМI, партiйнi сайти i "електроннi версii" своiх численних проектiв. Цей принцип передбачае чiтке розумiння мети проекту i тих завдань, для реалiзацii яких вiн створений.

Iнтернет - це найоперативнiший спосiб розповсюдження iнформацii з перших рук про дiяльнiсть партii, як у столицi, так i на мiсцях. Все, що говорять i роблять лiдери та партiйнi органiзацii, можна передавати по Украiнi i за ii межi практично в режимi "он-лайн".

Iнтернет - це найдешевший i найекономiчнiший iнструмент полiтичного та iнформацiйного впливу СДПУ(О).

Iнтернет - це спосiб завойовувати серця i уми молодого поколiння Украiни, кращi iнтелектуальнi i динамiчнi представники якого вже не уявляють себе без вiртуальноi реальностi. Iнтернет - це можливiсть розширення рядiв прихильникiв партii серед молодi i створення у неi образу СДПУ(О) як сучасноi европейськоi партii.

На вiдмiну вiд украiнських електронних ЗМI присутнiсть украiнських партiй в Iнтернету на сьогоднi представлена дуже слабко. I, насамперед з якiсного боку. Украiнський партiйно-полiтичний Iнтернет - це нiша, що дотепер вакантна i потребуе освоення просторiв, у яких ми, об'еднанi соцiал-демократи, хочемо утримувати лiдируючi позицii.

Принцип цiльового пiдходу

СДПУ(О) розумiе, що рiзноманiтнi користувацькi аудиторii Iнтернету вимагають i диференцiйованого пiдходу до них, свого способу комунiкацii i подачi iнформацii. Проекти, що планують реалiзовувати об'еднанi соцiал-демократи численнi i рiзноманiтнi, розрахованi на рiзнi цiльовi аудиторii. Наприклад, споживачами iнформацii, опублiкованоi на партiйних сайтах i сайтах лiдерiв партii, можуть бути як члени i прихильники партii, так i полiтики, полiтологи i журналiсти, тобто тi, хто професiйно займаеться полiтикою. Вони одночасно повиннi по можливостi одержувати як найзагальнiшу iнформацiю про СДПУ(О), так i оперативну. Остання представлена новинними стрiчками, створюваними в режимi роботи iнформагентства. Якщо цi умови будуть виконуватися, то СДПУ(О) може сподiватися на створення своеi постiйноi аудиторii в Iнтернету.

Аналiз змiсту i перiодичнiсть оновлення сайтiв украiнських полiтичних партiй i iхнiх лiдерiв приводить до невтiшного висновку про iхню убогiсть i вiдсутнiсть розумiння iхнiми власниками важливостi i можливостей Iнтернету. При такому пiдходi вони позбавляють себе можливостi створення своеi читацькоi аудиторii. СДПУ(О) на вiдмiну вiд них не може дозволити собi такоi зневаги до запитiв своеi цiльовоi аудиторii i буде робити все для того, щоб задовольнити "iнформацiйний голод" тих, хто хоче одержувати свiжу, повну i якiсну iнформацiю про дiяльнiсть партii.

Принцип розширення iнформацiйного простору

За минуле десятилiття з часу набуття нашою краiною незалежностi, зросла кiлькiсть тих полiтикiв, полiтологiв, бiзнесменiв i журналiстiв, якi професiйно займаються вивченням, вiдстеженням i аналiзом подiй, що вiдбуваються в Украiнi. Вони мають потребу в одержаннi адекватноi i незаангажованоi iнформацii для того, щоб краще розiбратися в полiтичних i економiчних процесах, що вiдбуваються в нас.

СДПУ(О) як одна iз провiдних украiнських партiй, що мае великий вплив на полiтичне життя Украiни, безумовно, перебувае в центрi уваги вищезгаданоi "дослiдницькоi" аудиторii. Iнтернет, що не знае кордонiв i вiдстаней, найкращий спосiб пояснити позицiю об'еднаних соцiал-демократiв з тих або iнших актуальних проблем полiтичного життя держави, суть своiх полiтичних i законодавчих iнiцiатив. СДПУ(О) здiйснюе таке iнформування шляхом створення сайтiв партii i ii лiдерiв, призначених для зовнiшнiх аудиторiй, використовуючи тi звороти, образи, iнтерпретацii i мови, якi були б iм зрозумiлi. Випускаючи такi Iнтернет-продукти, вона тим самим розширюе партiйну нiшу мережi Iнтернет i одночасно ступiнь своеi присутностi в глобальному iнформацiйному просторi.

Принцип системного використання ресурсiв

Iнтернет по своiй природi мозаiчний. Найефективнiшi тi ресурси, якi перебувають у взаемозв'язку мiж собою, що дозволяе iм вирiшувати спiльнi задачi. Спроби побудувати тотальнi надресурси неминуче зазнають краху. Користуватися ними неможливо.

Партiйний Iнтернет-простiр повинен бути единим. Один за всiх, всi зо одного - такий закон iснування партiйних сайтiв.

Загальну структуру партiйного Iнтернет-простору можна порiвняти з зiркою, центр якоi - це головний сайт партii i сайти ii лiдерiв, а променi - сайти ключових партiйних проектiв i регiональних вiддiлень партii. Усi сайти партii пов'язанi мiж собою, тому символiчно структуру iхнього взаемозв'язку можна уявити не тiльки у виглядi зiрки, але i як своерiдну мережу, де кожен iз проектiв пiдтримуе всi iншi, i всi рекламують кожен. Кожен Iнтернет-проект, вирiшуючи свое завдання, допомагае вирiшенню завдань, поставлених перед iншими проектами, кожен новий проект - це логiчний розвиток попереднiх.

Принцип внутрiшньоi комунiкацii

Iнтернет - це об'еднувальна ланка мiж партiею i ii членами, найдiевiший спосiб внутрiпартiйного спiлкування. Це найдемократичнiший спосiб комунiкацii. Якщо за старих часiв таким iнструментом була партiйна преса, то тепер на допомогу традицiйним ЗМI мае прийти Iнтернет.

СДПУ(О) мае намiр перенести в Iнтернет чудово реалiзованi бiзнесi i управлiннi Iнтернет-технологii. Iнтернет надасть партii новi можливостi внутрiпартiйноi комунiкацii, ii новоi якостi. З'являеться можливiсть ефективно модифiкувати дiловi внутрiпартiйнi процедури. Обмiн iнформацii мiж центральними органами партii i ii регiональними вiддiленнями, мiж керiвництвом i рядовими членами, мiж партiею i ii прихильниками здобувае недосяжну ранiше оперативнiсть i дiевiсть. Режим "он-лайн" стае нормою партiйного життя.

Висновок

Правильнiсть вище сформульованих принципiв зможе довести тiльки успiшна Iнтернет-дiяльнiсть об'еднаних соцiал-демократiв i утримання ними провiдних позицiй в украiнськiй полiтичнiй мережi. Ми сподiваемося, що станемо локомотивом i прикладом для всiх суб'ектiв украiнського полiтичного спектру в справi освоення Iнтернет-просторiв, подолання ними своеi застарiлостi й iнформацiйно-технологiчноi вiдсталостi, задамо тон здоровiй конкуренцii i пiднiмемо планку якостi ресурсiв на рiвень свiтових стандартiв. Ми бажаемо щасливого шляху собi i вам.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | яРЮРЭХ

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Укра©нi", 2001.

Зворотний зв'язок: feedback@sdpuo.org.ua Прес-центр СДПУ(О): info@sdpuo.org.ua

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.org.ua обов'язкове.


»