укра©нськарусскийenglishСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя Украiни (об' еднана)
Конкурс: Мiльйон червоних троянд
Коротка довiдка


Активна участь юнакiв та дiвчат у громадському життi - це запорука успiху i прогресу нашого суспiльства. У зв'язку з цим особливо важливим е розвиток молодiжних органiзацiй i залучення молодi до полiтичного життя краiни.

Цей принцип послiдовно i цiлеспрямовано наслiдуе СДПУ(О), яка всiляко сприяе дiяльностi свого стратегiчного партнера - молодiжноi громадськоi органiзацii "Украiнська соцiал-демократична молодь". Мета такоi конструктивноi спiвпрацi - пiдготовка полiтикiв та управлiнцiв нового поколiння, яким доведеться жити i працювати в Украiнi.

УСДМ було утворено 22 жовтня 1992 роцi на установчому з'iздi молодих соцiал-демократiв в м. Донецьку. Органiзацiя функцiонуе на засадах добровiльностi та рiвноправностi ii членiв, самоврядування, законностi та гласностi.

Дiяльнiсть органiзацii е рiзноманiтною, рiзноплановою i спрямованою на найбiльш повне вiдображення прагнень i уподобань якнайбiльшоi частини членiв спiлки, iх самовдосконалення, утвердження як особистостей. Спiлка "Украiнська соцiал-демократична молодь" - це всеукраiнська молодiжна громадська органiзацiя, яка об'еднуе молодь соцiал-демократичного спрямування.

УСДМ зареестрована Мiнiстерством юстицii Украiни 18 серпня 1993 року. Цього ж року спiлка вступила до Мiжнародного союзу соцiалiстичноi молодi (IUSY). III з'iзд УСДМ ухвалив Резолюцiю про вступ до Украiнського нацiонального комiтету молодiжних органiзацiй. Для досягнення своiх статутних цiлей i завдань ми активно спiвпрацюемо з Соцiал-демократичною партiею Украiни (об'еднаною) та ii фракцiею у Верховнiй Радi.

УСДМ шукае шляхи для самореалiзацii i захисту власних iнтересiв, консолiдуе зусилля бiльшостi молодiжних органiзацiй на мiсцях, бере на себе вiдповiдальнiсть за проведення молодiжноi полiтики в рядi регiонiв. Так, в Харкiвськiй i Рiвненськiй областях лiдери УСДМ очолюють комiтети молодiжних органiзацiй. У Волинськiй, Днiпропетровськiй, Житомирськiй, Запорiзькiй, Киiвськiй, Полтавськiй, Сумськiй е заступниками голiв. Такий статус потребуе вiд спiлки постiйно знаходитися в епiцентрi полiтичного i громадського життя, аналiзувати ситуацiю, знаходити причини та прогнозувати наслiдки подiй, активно впливати на процеси, якi вiдбуваються в молодiжному русi.

 

СТРУКТУРА УСДМ.

Головною органiзацiйною ланкою УСДМ е первиннi осередки. Вони об'еднуються за територiальним принципом у регiональнi органiзацii. Осередки та регiональнi органiзацii мають певну внутрiшню самостiйнiсть, самi планують та здiйснюють свою роботу.

Вищим органом УСДМ е з'iзд спiлки, який ухвалюе Статут та програмнi документи, обирае ii керiвнi органи - Центральну Раду та Правлiння.

Центральна Рада УСДМ - керiвний орган мiж з'iздами. До ii складу входять: члени Правлiння УСДМ, голови обласних та прирiвняних до них органiзацiй.

Правлiння УСДМ - здiйснюе керiвництво в перiод мiж засiданнями Центральноi Ради спiлки.

 

ОСНОВНI ЗАСАДИ.

Ми не прагнемо встановити новi вiковi або класовi привiлеi, ми виступаемо за знищення будь-яких привiлеiв. УСДМ обстоюе такий шлях розвитку украiнського суспiльства, який грунтуеться на поеднаннi основних принципiв:

СВОБОДИ, СПРАВЕДЛИВОСТI, СОЛIДАРНОСТI.

Свобода - це перш за все створення рiвних можливостей для вiльного розвитку особистостi в усiх сферах суспiльного життя. Свобода кожного пов'язана i може здiйснюватися лише за умов свободи всiх.

Справедливiсть - це створення рiвних умов для всiх членiв суспiльства, запровадження надiйноi системи противаг, яка включатиме руйнiвний вплив егоiстичних iнтересiв як окремих iндивiдiв, так i соцiальних груп.

Солiдарнiсть - це такий принцип спiвiснування людей у суспiльствi, коли благо i реалiзацiя iнтересiв загалу залежить вiд блага i реалiзацii iнтересiв кожного.

Ми переконанi, що лише поеднання цих основних принципiв створить передумови для побудови в Украiнi СОЦIАЛЬНОI ДЕМОКРАТII.

Шлях до соцiальноi демократii починаеться iз захисту своiх прав i прав iнших. УСДМ обстоюе природнi права кожноi молодоi людини, до яких належить: право бути самим собою, право на освiту, право на працю, право на гiднi умови життя та право захищати своi права.

Кожна молода людина мае право на вiльний розвиток особистостi. Нiхто не може бути примушений сповiдувати тi чи iншi погляди. Нiхто не може бути позбавлений права вiльно висловлювати i вiдстоювати свою думку.

Погляди людини, ii полiтичнi чи релiгiйнi переконання, належнiсть ii до тiеi чи iншоi нацiональноi, расовоi чи iншоi групи не можуть бути пiдставою для обмеження ii прав.

Самовираження, зокрема, в одязi, зовнiшньому виглядi, декларуваннi естетичних смакiв, е невiд'емним правом кожного.

Нiкого не повиннi примушувати виконувати роботу чи нести службу, несумiсну з його переконанням. Вiйськова служба у мирний час мае стати добровiльною.

Всi молодi люди мають рiвнi права на здобуття освiти та доступ до iнформацii. Здiйснення цього права можливе в умовах, коли отримання освiти не залежить вiд расових та нацiональних ознак, статi чи матерiального становища особи.

Середня освiта мае бути загальною i безкоштовною для учнiв, середня спецiальнiсть та вища освiта повинна бути безкоштовною i здiйснюватися на конкурснiй основi. В майбутньому вища освiта мае стати загальною.

Право на освiту передбачае вiльний вибiр особою форм i методiв навчання. Цей вибiр може забезпечити лише вiльний розвиток альтернативних навчальних закладiв та систем освiти поруч з державними.

Суспiльство мае гарантувати якiсть i сучасний рiвень навчання. Система освiти i переквалiфiкацii спецiалiстiв мае бути гнучкою i допомагати людинi знаходити гiдне мiсце у життi. Освiта в Украiнi мае вiдповiдати загальноевропейським вимогам i забезпечувати можливiсть украiнськiй молодi навчатися в iншiй краiнах.

Кожна молода людина мае таке ж право на працю, як i iншi громадяни. Неприпустимою е дискримiнацiя за вiковою ознакою у будь-який формi: вiд зменшеноi оплати (коли "учням" на виробництвi платять менше в порiвняннi з бiльш лiтньою людиною за однаковий обсяг робiт) i вiдмови у прийняттi на роботу через небажання створювати передбаченi законом умови для працi молодi.

За умов, коли праця молодоi людини об'ективно е невигiдною для роботодавця, держава мае вживати додаткових заходiв для забезпечення зайнятостi серед молодi.

Право на працю передбачае право на вiдповiдне представництво молодi в органах самоуправлiння трудових колективiв, керiвних органах профспiлок та профоб'еднань. Молодь мае право на захист своiх iнтересiв при укладаннi колективних договорiв i генеральноi тарифноi угоди.

Молода людина мае право на гiднi умови життя. Це право, в першу чергу, передбачае створення життевого рiвня, достатнього не лише для пiдтримання життедiяльностi органiзму, але й для вiльного розвитку особистостi, задоволення духовних та матерiальних потреб, створення сiм'i та виховання дiтей.

Не можна назвати гiдними умови життя в забрудненому навколишньому середовищi. Турбота про екологiчну безпеку мае стати прiоритетом суспiльноi полiтики.

Молода людина мае право на захист свого здоров'я i здоров'я своiх дiтей. Це право мае забезпечуватися рiвним доступом до систем охорони здоров'я та безкоштовнiстю медичноi допомоги. Якiсть медичноi допомоги мае забезпечуватися розвитком альтернативних систем охорони здоров'я поруч з державними.

Молода людина мае право на житло. З огляду на невеликi фiнансовi можливостi молодi суспiльство мае допомагати молодим людям в орендуваннi та придбаннi житла i стимулювати житлове будiвництво для молодi.

Кожна молода людина мае право обстоювати своi права самостiйно та разом з iншими. Молодь мае право створювати громадськi органiзацii з метою захисту своiх iнтересiв та задоволення своiх потреб.

Молодь мае право вiльно висловлювати свою позицiю з усiх проблем суспiльного життя, використовуючи для цього всi можливi засоби - мiтинги, демонстрацii, пiкетування, страйки тощо. Молодi люди мають право вiльно висловлювати свое ставлення до органiв влади та посадових осiб через засоби масовоi iнформацii або безпосередньо.

 

УСДМ В ДII.

Дiяльнiсть нашоi органiзацii е рiзноплановою i спрямована на найбiльш повне вiдображення прагнень i уподобань якнайбiльшоi кiлькостi членiв спiлки, iх самовдосконалення, утвердження як особистостей.

Ми робимо те, що вважаемо за необхiдне, можливе, цiкаве, корисне i таке, що вiдповiдае нашiй метi. Саме для цього ми й об'еднуемося у спiлку.

Ми пропагуемо серед молодi iдеi соцiал-демократii.

А саме:

- у просвiтництвi: органiзовуемо рiзноманiтнi науково-практичнi семiнари, круглi столи, школи, зустрiчi з вiдомими особистостями, науковцями, практиками;

- у спортi: органiзовуемо i матерiально пiдтримуемо проведення рiзноманiтних змагань, самi беремо в них участь;

- проводимо культурно-масовi заходи: дискотеки, виставки, туристичнi походи та iншi рiзноманiтнi молодiжнi акцii.

Ми допомагаемо своiм членам у наданнi iм безкоштовних юридичних та iнших консультацiй, докладаемо зусиль до вирiшення проблеми працевлаштування.

Серед ознак, якi приваблюють органiзацiю в очах молодi, особливе мiсце посiдае спрямованiсть на соцiальний захист. Студентську молодь найбiльше турбують такi соцiальнi аспекти, як працевлаштування, безкоштовне навчання, кредитування житла, пiдвищення стипендiй, пiльговий проiзд в транспортi, органiзацiя дозвiлля.

Органiзацiя стала на захист iнтересiв молодi пiсля пiдвищення цiн на мiський i залiзничний транспорт, вiдстояла пiльги на проiзд для студентськоi молодi.

Взимку 2001 року УСДМ звернулася до уряду Ющенка з вимогою негайно розглянути питання про пiдвищення стипендiй. Указом Президента Украiни за N221/2001 "Про додатковi заходи щодо реалiзацii державноi молодiжноi полiтики" мiнiмальний розмiр стипендiй було пiдвищено.

Силами УСДМ впроваджено всеукраiнську молодiжну соцiальну програму - шоу-марафон "Динамо - Експрес".

Талановита молодь не завжди мае матерiальнi можливостi для отримання освiти. Саме тому, наприкiнцi 1999 року органiзацiею була розроблена програма пiдтримки обдарованоi молодi, яка включае в себе механiзм надання довгострокових кредитiв для отримання вищоi освiти.

Молодi соцiал-демократи неодноразово намагалися переконати уряд пiдтримати iнiцiативу парламентських фракцiй щодо найшвидшого внесення змiн до податкового законодавства на пiдтримку розвитку пiдприемництва.

В рамках "Програми пiдтримки обдарованоi молодi" спiлкою був органiзований благодiйний концерт талановитих спiвакiв Олени i В'ячеслава Суботiних - "Украiнське диво".

Органiзацiя сприяе процесу становлення як духовного, так i фiзичного розвитку молодi. В травнi 2001 року було проведено турнiр з греко-римськоi боротьби - "Кубок УСДМ - ХХI столiття".

Одним з головних напрямкiв дiяльностi УСДМ е регiональна молодiжна полiтика. Спiлкою були проведенi такi потужнi регiональнi культурно-масовi та благодiйнi заходи для молодi:

семiнар "Нацiональна економiка - прiоритет молодi", фестиваль "Молодiжне лiто", круглий стiл "Проблеми молодiжноi полiтики в АР Крим" (Кримська республiканська органiзацiя УСДМ);

акцii "Мое мiсто найкраще в Украiнi", "Молодь проти СНIДу", "Молодь в пiдтримку вiтчизняного виробника", благодiйний концерт "Ми - майбутне Украiни", молодiжна програма "Як досягти успiху в життi" (Вiнницька обласна органiзацiя УСДМ);

конкурс краси "Мiс Волинь - ХХI столiття", акцii "Кохання врятуе свiт", "Здорова молодь - здорова нацiя", "Молодь проти наркотикiв", концерти Валерiя Меладзе, Iрини Бiлик та гурту "ВВ", благодiйнi акцii "Квiти живим, пам'ять полеглим", "Вечiр для студентiв-iнвалiдiв", турнiр з мiнi-футболу (Волинська обласна органiзацiя УСДМ);

акцii "Дiти вулицi", "День самоврядування в школах", "Ярмарок соцiальних послуг", "Турбота про майбутне", музичний фестиваль "ДнепрРок", турнiр з мiнi-футболу (Днiпропетровська обласна органiзацiя УСДМ);

акцiя "Зробимо наше рiдне мiсто чистiшим разом", виступили спонсором концерту Олексiя Меншикова з програмою "Знову iгри" (Донецька обласна органiзацiя УСДМ);

акцii "Свято молодi", "Молодь Житомирщини за "Динамо", "Естетичне виховання безпритульних дiтей", "Молодь проти наркотикiв", фестиваль ерудитiв, семiнар "Творимо майбутне своiми руками", конкурс на виконання твору вiйськово-патрiотичноi тематики, похiд пам'ятi мiсцями бойовоi слави (Житомирська обласна органiзацiя УСДМ);

акцii "Молодь за референдум", "Вручення рiздвяних подарункiв вихованцям дитячих садкiв", "Якби Президентом був обраний Я", "Студентська республiка", "З повагою, молодь", "Молоде Закарпаття", шоу-програма "Кохання з першого погляду", волонтерська праця пiд час лiквiдацii наслiдкiв паводку, шефство над християнською школою для дiтей-сирiт, семiнари-практикуми за участю кращих фахiвцiв областi, вiдбулося багато в'iздних акцiй районного значення (Закарпатська обласна органiзацiя УСДМ);

акцii "Кохання з першого погляду", "Рок-концерт", "Волонтер", програма "Працевлаштування молодi" (Запорiзька обласна органiзацiя УСДМ);

iнтелектуальний турнiр "Кубок Данила Галицького", акцiя "Сходження на Говерлу", семiнари "Причини зростання дитячоi злочинностi та шляхи подолання проблеми", "Працевлаштування та започаткування бiзнесу для молодi", благодiйний конкурс молодих художникiв (Iвано-Франкiвська органiзацiя УСДМ);

акцii "Всесвiтнiй День закоханих", "Парк пам'ятi", "За державну пiдтримку молодiжних програм", "Сиротам потрiбна наша турбота", "КВК - наше життя" (Киiвська обласна органiзацiя УСДМ);

акцii "Молодiжний марафон", програма "Модельний показ". (Кiровоградська обласна органiзацiя УСДМ);

благодiйнi акцii "Надiя", "Молодь проти СНIДу", "Лицарськiй турнiр", "З рук в руки", "Ягуар - 2001", семiнари "Молодiжнi парламентськi дебати", "Соцiальний захист студентськоi молодi", турнiр спортивного бою "Старт в нове столiття", фестиваль "Рок проти безпритульностi", програма "Молодий полiтик", вiдбулося багато в'iздних акцiй районного значення (Луганська обласна органiзацiя УСДМ);

концерти груп "Iди на Макс" та "Мумiй Троль", акцii "Рiздво Христове дiтям iнвалiдам", "Святкуемо разом - працюемо разом!", "УСДМ вiтае першокурсникiв", "Мiжнародний день студентiв", молодiжний фестиваль "Весна лiсотехнiки - 2001", спортивнi турнiри на Кубок УСДМ - зi стрiтболу та мiнi-футболу, програми "Молодий полiтик", "ЮрКонсультацiя" (Львiвська обласна органiзацiя УСДМ);

акцii "Молодь проти наркоманii i СНIДу", "Альтернатива", фестиваль "Рок-Юг", конкурс "Шкiльна принцеса" (Миколаiвська обласна органiзацiя УСДМ);

семiнар "Вплив соцiал-демократичних iдей на молодь", програми "Молодiжна бiржа працi", "Молодiжний iнформацiйний центр" (Одеська обласна органiзацiя УСДМ);

акцii "Молодь ветеранам", "КВК в Кременчуцi", програми "Школа молодого лiдера", "Полтавська битва", "Екстрим-шоу", семiнар "Можливостi тимчасового працевлаштування для студентськоi молодi" (Полтавська обласна органiзацiя УСДМ);

семiнар "Мiжнароднi молодiжнi дебати", створено клуб прихильникiв екстремальних видiв спорту "Х-ТREME", програми "Поеднання рiзноманiтностi", "Стажування молодi" (Рiвненська обласна органiзацiя УСДМ);

молодiжнi ток-шоу "Молодiжне Самоврядування", "Виiзд молодi за кордон", "Молодiжне пiдприемництво", святковi розважальнi програми для молодi, студентськi капусники, акцii "Молодь за здоровий спосiб життя", "Останнiй дзвiнок", турнiр по футболу серед вузiв областi, семiнар "Молодь на порозi нового тисячолiття", школа-семiнар молодого полiтика "Лiдер", обласний турнiр з КВК, вiдбулося багато в'iздних конкурсiв та акцiй районного значення (Сумська обласна органiзацiя УСДМ);

фестиваль студентськоi пiснi, програма "Молодiжнi теледебати" (Тернопiльська обласна органiзацiя УСДМ);

ток-шоу "Молодiжне табу", "Соцiологiчне опитування молодi", акцii "Молодежь не спит - молодежь антиСПИД", "День Святого Валентина", "Свято весни", "Молодий Лiдер", семiнар "Роль ЗМI в побудовi громадянського суспiльства", створенi клуби "Школа молодого полiтика" та "Юридична консультацiя для студентiв", конкурси "Юнi дзвiночки", "Юнi зiрки Харкова", програма "Молодь за конституцiю", вiдбулося багато в'iздних конкурсiв та акцiй районного значення (Харкiвська обласна органiзацiя УСДМ);

похiд на байдарках по малих рiчках Херсонщини, конкурс "Маленькi зiрки", акцiя "Суботник до Дня Перемоги", програма "Клуб юного брейкера" (Херсонська обласна органiзацiя УСДМ);

фестиваль "Рок i Роза", шоу-програми "Молодь. Кохання. Троянда.", "Свято весни", акцii "УСДМ. Хто ми? Чого прагнемо?", "Тусовки на канiкулах" (Хмельницька обласна органiзацiя УСДМ);

школи-семiнари "Працевлаштування молодi", "Як розпочати свою справу?", "Чи потрiбен нам референдум?", акцii "День закоханих", "Життя без наркотикiв", "Нове тисячолiття разом", "Молодь - за свободу, справедливiсть, солiдарнiсть!", спортивнi турнiри з мiнi-футболу, боротьби дзюдо (Черкаська обласна органiзацiя УСДМ);

мiжнародний iнтелектуальний фестиваль "Буковинська осiнь", акцii "З УСДМ в ХХI столiття", "День Святого Валентина", "День студентiв" програма "Правова та полiтична освiта молодi" (Чернiвецька обласна органiзацiя УСДМ);

акцii "День молодi - разом", "Gеneration free - 2001", "Стрiтбол", "Брейн - ринг", семiнар "Молодiжне пiдприемництво", благодiйна програма для дiтей сирiт (Чернiгiвська обласна органiзацiя УСДМ);

шоу-програма "Симпатii молодих соцiал-демократiв", акцii "Поздоровлення ветеранiв Великоi Вiтчизняноi вiйни зi святом Перемоги", "Молодь проти пiдвищення цiн на мiськiй транспорт", "Молодь проти податковоi "гiпертонii"", "Динамо - Експрес", "Шоу для фанiв", конкурс КВК "З посмiшкою в ХХI столiття", турнiри з мiнi-футболу, програми спортивно-патрiотичного виховання молодi (Киiвська мiська органiзацiя УСДМ);

концерт авторськоi пiснi "Рiчниця В.Цоя", конкурс "Проба пера", акцiя "Книга для флоту" (Севастопольська мiська органiзацiя УСДМ).

Секретарiатом УСДМ на лiтнiй перiод здiйснюеться програма "Оздоровлення активу".

Наша робота тiсно пов'язана з роботою СДПУ(О), чимало заходiв ми проводимо спiльно. Близько 65 % вiд загальноi кiлькостi учасникiв - були члени УСДМ та ii прихильники, якi пiдтримали партiю у вiдродженнi першотравневих маiвок i заявили про це на всю Украiну.

24 серпня 2000 року УСДМ спiльно з СДПУ(О) провели заходи з нагоди Дня Незалежностi. Тiльки у Львовi були присутнi понад 50 000 глядачiв. Мiсцеве телебачення провело тригодинну трансляцiю акцii.

УСДМ - активний учасник мiжнародного молодiжного соцiал-демократичного руху. З 1993 року спiлка - член IUSY (Мiжнародного союзу соцiалiстичноi молодi). Наша органiзацiя е одним з iнiцiатором Форуму "Киiвський процес" - постiйного дiалогу мiж молодiжними органiзацiями соцiал-демократичного спрямування краiн Центральноi та Схiдноi Европи. На своему першому етапi Форум ухвалив "Киiвську декларацiю соцiал-демократичноi молодi Европи", в якiй зазначенi спiльнi позицii учасникiв iз головних напрямкiв демократичних перетворень в краiнах Центральноi та Схiдноi Европи.

У груднi 2000 року на черговому засiданнi Ради IUSY, яке вiдбулось на Кiпрi, делегацii УСДМ було надано право вирiшального голосу. Рада IUSY взяла до уваги той факт, що молодi соцiал-демократи Украiни е найбiльш чисельною молодiжною органiзацiею.

На Закарпаттi вiдбулась зустрiч лiдерiв молодiжного соцiал-демократичного рухiв Украiни та Угорщини. Пiд час дискусii керiвникiв обох органiзацiй були розробленi та узгодженi спiльнi молодiжнi програми (освiтнi, з працевлаштування молодi, культмасовi та мiжнароднi). За пiдсумками зустрiчi був пiдписаний Протокол намiрiв про спiвпрацю.

УСДМ активно спiвпрацюе з мiжнародними благодiйними органiзацiями. Так у березнi - квiтнi 2001 року спiльно з Молодiжним центром служби технiчноi допомоги Баварii була надана гуманiтарна допомога школам-iнтернатам для дiтей-сирiт Киiвськоi та Чернiгiвськоi областей.

Iнтеграцiя у мiжнароднi молодiжнi структури - це реальна i серйозна спiвпраця на рiвнi офiцiйноi полiтики. Тому, на Програмовiй конференцii УСДМ в Харковi було прийнято рiшення про змiну статусу органiзацii в IUSY. Повноправне представництво Украiни у Мiжнародному молодiжному соцiал-демократичному Iнтернацiоналi е важливим кроком, що буде помiтно вiдлунювати в майбутньому.

 

Отже ми - молодi люди, головне, що нас поеднуе це вiк i бажання жити, жити краще, цiкавiше, гарнiше.

Наш ВIК - це:

Виклик. - Виклик сьогоденню, небажання жити по-старому, пристосовуватися i вмирати в убогостi

Це освiченiсть. - Освiченiсть, тому що в нинiшньому свiтi лише утворення дае можливiсть боротися i завойовувати свое мiсце пiд сонцем

Це здоров'я. - Здоров'я фiзичне i духовне, його не купиш, а без нього життя складне i безрадiсне

Це робота. - Робота i працездатнiсть, тому що праця зробила з мавпи людину, а цiкава робота наповнюе наше життя змiстом

Це активнiсть. - Активнiсть в усьому, рух - це життя i пiд лежачий камiнь, як вiдомо не тiльки вода - але i мартiнi не потече

Це самоствердження. - Самоствердження i прагнення до нових вершин

Це творчiсть. - Творчiсть i пошук нових можливостей

Усе це разом i складае те, що, ми називаемо нашим вiком. Усе це притаманне молодi. Усе це е й у нас.

Ми поставили мету: очолити молодь i допомогти iй реалiзувати себе.

Ми давно виросли з кружка по iнтересах. Ми все робимо для того, щоб стати авангардом украiнськоi молодi, повести ii за собою.

Ми рiзнi. Наш вiк - це i студентство, i учнi, i робоча молодь, i молодi фахiвцi, менеджери, державнi керiвники, творча молодь, вiйськовослужбовцi. Усi цi групи мають своi особливостi i вимагають свого пiдходу.

Але, незважаючи на рiзницю, у всiеi молодi е спiльнi проблеми, незалежнi вiд вiку. Ми хочемо одержати якiсне утворення, мати улюблену роботу, хороше дозвiлля. Родина, здоров'я, благополуччя i самореалiзацiя в суспiльствi - усе це важливо для кожного з нас.

Наш виклик - це протест. Протест проти безладу й авторитаризму, проти убогостi i безвихiдностi, проти безiнiцiативностi i страху. Ми молодi i це не просто вiк, це стиль життя. Ми вже не тi, ми хочемо бути вiльними i щасливими. Ми не хочемо бути "гвинтиками" у державнiй машинi, ми вимагаемо визнання кожноi людини як унiкального створення, захисту наших прав, гарантiй вiльного розвитку.

Ми бачимо освiту, не як данину чи традицii та вимоги суспiльства. Вона повинна стати усвiдомленою необхiднiстю для кожноi молодоi людини. Ми повиннi всiляко сприяти якiснiй та доступнiй загальнiй освiтi. Цю проблему всi молодi люди вiдчувають особливо гостро.

Ми учимося i нашi знання не повиннi бути "мертвим капiталом", навпаки, вони повиннi допомагати людинi в русi до прогресу. Цi знання повиннi йти в ногу з часом, це, у першу чергу, новi iнформацiйнi технологii.

Необхiдно всiляко заохочувати наукову i рацiоналiзаторську дiяльнiсть молодi, усiлякi конкурси i змагання, що пiдвищують iнтелектуальнi можливостi молодоi людини.

Знання повиннi бути доступнi кожному. I наша з вами задача - докласти всiх зусиль для досягнення цього. Не секрет, що далеко не всiм вдаеться "пробитися" на безкоштовнi форми навчання. Тi, кому не повезло, - змушенi платити. Вiдсутнiсть засобiв змушуе вiдмовлятися вiд навчання. Тому, кредитування освiти, е головною задачею для нас у цiй сферi.

Для усiх нас здоров'я фiзичне i духовне також вiдiграе немаловажну роль у життi. Економiчна ситуацiя, життевi безладдя, побутовi й особистi проблеми штовхають молодих людей на порочний шлях. Палiння, алкоголiзм, наркоманiя, СНIД, суiциди, розвиток тоталiтарних сект - от лиха нашого суспiльства. Усе це, разом з екологiчною ситуацiею, укорочуе життя украiнських громадян. Але ми адже молодi. Вiк дае нам якусь "фору", i ми повиннi справитися, ми хочемо бути здоровою нацiею. Заради нашого ж майбутнього, майбутнього наших дiтей.

Ми встаемо на захист молодi. Спецiальнi програми по боротьбi з палiнням, алкоголем, наркоманiею, профiлактика венеричних захворювань i СНIДу, робота психологiчних служб повиннi стати заслоном на шляху вимирання украiнськоi нацii.

Екологiчна ситуацiя. Програми по захисту малих рiк, збереженню "зелених легень" украiнських мiст i сiл, унiкальних ландшафтiв i свiжого повiтря - наша з вами загальна задача.

Не останню роль у забезпеченнi здоров'я i здорового способу життя повиннi зiграти фiзкультура i спорт. Пiдготовка i реалiзацiя спецiальних програм по iхньому розвитку також повиннi стати нашою повсякденною задачею. "Динамо-експрес", турнiри з футболу, боротьби, екстремальних видiв спорту - це лише перший крок. Завтра всього цього повинно бути бiльше, ми повиннi залучити до фiзкультури i спорту максимальну кiлькiсть молодих украiнцiв.

Не повинний залишатися без уваги й туризм. Причому, не тiльки i не стiльки вiдвiдування закордонних визначних пам'яток. У першу чергу, треба вiдроджувати мiсцевий молодiжний туризм: до найближчого лiсу, горi, рiцi. Уже е напрацювання з цього питання в Криму, Iвано-Франкiвську й iнших регiонах. Завтра це повинно бути повсюдно.

Для нас робота е одним iз головних факторiв нормального життя. Саме вона, багато в чому, створюе передумови незалежностi й самостiйностi.

Ми придiляемо особливу увагу забезпеченню можливостей для молодих людей одержувати роботу i гiдну винагороду за свою працю. Поки ми молодi, поки вiк дозволяе працювати багато й iнтенсивно, треба створювати базу для подальшого життя.

Якщо е цiкава робота, е заробiток - можна подумати i про створення родини, полiпшеннi побуту й дозвiлля.

Праця учнiвський молодi i студентiв повинна бути гарантованою. Законодавчо повиннi бути закрiпленi стимули для пiдприемств, що надають роботу молодi.

Бiржа працi для молодi, реальнi робочi мiсця - наш посильний внесок у справу захисту наших однолiткiв.

Ми пiдтримуемо iнiцiативу наших старших товаришiв по реалiзацii проекту "Кадровий резерв". Нова украiнська елiта повинна формуватися з нових людей, активних, успiшних i вiльних вiд комплексiв тоталiтаризму.

Активнiсть в усьому - це наше гасло. Ми молодi, i вона притаманна нашому вiку. Без нашоi активностi нiчого не змiнитися в нашу користь. Вона повинна бути присутнiм у всiх своiх проявах.

Активнiсть е нашою життевою позицiею, тiльки так ми зможемо самоствердитися в цьому життi.

Особливу форму активностi представляе активнiсть полiтична. Доти ми будемо ремствувати на засилля "старорежимних" правил, поки самi будемо ховатися за спини старших.

Ми повиннi спростувати тезу про те, що молодь i полiтика речi несумiснi, про те, що нинiшня молодь аполiтична. Ii цiкавлять лише задоволення i розваги. Ми доводимо всiм, що молодь не аполiтична, iй не байдуже, що буде завтра, у якiй краiнi вона буде жити.


Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | яРЮРЭХ

© Соцiал-демократичий портал 2001 - 2002 р.

Зворотний зв'язок: feedback@sdpuo.org.ua Прес-центр СДПУ(О): info@sdpuo.org.ua

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.org.ua обов'язкове.


»